Spørretime

Onsdag 24. mai 2017kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Finansminister
Bilde av Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen (H)
Næringsminister
Bilde av Frank Bakke-Jensen
Frank Bakke-Jensen (H)
Forsvarsminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Besvart av kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner (H)

  Besvart på vegne av næringsministeren

  Sal av Statskog. Ikkje leveringsplikt for fisk. Privatisering av utanlandskablar. Delprivatisering av Statkraft. Privatisere Avinor. Selje NSB, NRK og Bring. Sal av Flytoget. Endre konsesjonslova for landbruk. Og generelt auke det private eiarskapet i statleg eigde selskap som Telenor og Kongsberg Gruppen. Dette er nokre døme på regjeringa og regjeringspartia sin iver etter å privatisere og selje Noreg. Kan statsministeren gjere greie for kvifor regjeringa er så opptatt av å selje fellesskapets verdiar?
 • 2. Fra Gunvor Eldegard (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart av kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner (H)

  Regjeringspartiet Fremskrittspartiet går til valg på å fjerne 100-meterssonen. Hva mener statsråden, som er Høyre-Fremskrittspartiet-regjeringens fremste talsperson på dette feltet, om denne politikken?
 • 3. Fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  I Fremskrittspartiets nye program kan vi lese at: 'Avinors monopol avvikles og virksomheten privatiseres, deles opp eller selges og at staten legger til rette for størst mulig grad av konkurranse innenfor området.' Når vil Stortinget motta en sak om dette, og hvordan har statsråden tenkt at Avinors utjevningsmodell mellom lønnsomme og ulønnsomme flyplasser ivaretas slik at man kan opprettholde et bredt og variert flyrutetilbud over hele landet også i fremtiden?
 • 4. Fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  Fremskrittspartiet skriver i sitt nye program at en målsetting i deres økonomiske politikk er å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører, at NSB skal selges, og flere jernbanestrekninger skal åpnes for konkurranse. Regjeringen har allerede besluttet at flere togstrekninger skal legges ut på anbud. Hvilke planer har regjeringen om salg av NSB, og når vil dette bli kjent for Stortinget?
 • 5. Fra Åsmund Aukrust (A) til næringsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  Besvart på vegne av næringsministeren

  Fremskrittspartiet og Høyre går til valg på å redusere det statlige eierskapet. Høyre vil i tillegg delprivatisere Statkraft. Som regjeringens fremste talspersonen på dette området, hvilke bedrifter som fellesskapet eier, mener statsråden bør selges i neste periode?
 • 6. Fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  I Riksrevisjonens selskapskontroll av helseforetakene for 2013 påpekte de mangel på risiko- og sårbarhetsanalyser av IKT og få øvelser knyttet til IKT-sikkerhet. Det nasjonale kompetanseorganet skal være Helsetilsynet. Hvilken systemkompetanse har de knyttet til sikkerhet og sårbarhet innen IKT i sykehusene, og hvilken rolle spiller de med tanke på å sikre mer personlig kritisk infrastruktur som pacemakere og insulinpumper som den enkelte pasient bruker?
 • 7. Fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  Det jobbes med å starte en ny folkehøgskole på Evje. Skolen skal fokusere på å hjelpe ungdom som sliter med overvekt, til livsmestring og endring av livsstil. Det vil også forebygge utenforskap. Etterspørselen etter et slikt tilbud er stort, og det foreligger en rekke helsefaglige anbefalinger av tilbudet. Dette vil hjelpe den enkelte og føre til store besparelser for samfunnet. Skolen har bred politisk støtte lokalt og regionalt. Hvordan kan statsråden bidra til at dette viktige tilbudet på Evje kan komme i gang så raskt som mulig?
 • 8. Fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Besvart av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  I den senere tid har media omtalt at barn sendes for å gå på skole i lengre og kortere perioder i land som Somalia, Tyrkia, Pakistan, Kenya og flere. Det betyr at barna mister kontakt med venner og norskspråklige miljøer, og at utdanning og integrering svekkes. I noen tilfeller utsettes de også for vold og andre belastninger på ekstreme koranskoler. Hvordan vil statsråden påse at vi får nok kunnskap om hvor mange barn som sendes ut av landet, og om deres skjebne, og hvilke tiltak mener han vi bør bruke for bedre å motvirke dette?
 • 9. Fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Besvart av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Barneombudets fagrapport 'Uten mål og mening?' viser at PPT ikke gir skolene tilstrekkelig veiledning. De sakkyndige vurderingene er preget av standardformuleringer og er lite konkrete i å angi mål, innhold, omfang og organisering av opplæringen, og hvilken kompetanse som er nødvendig. Elevene blir ofte ikke fulgt opp av PPT etter at sakkyndig vurdering er gitt. Hva vil statsråden gjøre for å tydeliggjøre kravene til PPT sitt arbeid?
 • 11. Fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  NRK er en av våre viktigste felles møteplasser og sørger for et bredt programtilbud som hele befolkningen kan ta del i. NRK har også et ansvar for å hegne om norsk språk og kultur. Mens Stortinget forhandler om hvordan NRK skal finansieres i framtida, har regjeringspartiet Fremskrittspartiet, som for øvrig også har finansministeren, programfestet at de vil selge NRK. Hvordan ser statsråden for seg at NRKs tilbud blir dersom staten selger seg ut?
 • 12. Fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Arronderingssalget av Statskogs eiendommer har omfattet over 400 000 dekar. Nye 30 000 dekar er lagt ut for salg. Den største eiendommen, Bjørå på Høylandet, er på 10 000 dekar. Dette er mer enn salg av spredte skogteiger som Stortinget har åpnet for, og heller et ideologisk nedsalg av fellesskapets eiendom. Det setter allmennhetens tilgang til jakt og fiske i spill. NJFF Nord-Trøndelag har krevd stans i nedsalget. Hvorfor setter statsråden framtidas muligheter til jakt og fiske og friluftsliv i spill?
 • 13. Fra Tone Merete Sønsterud (A) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Skognæringen har et stort potensial for industriutvikling og videreforedling, ikke minst i skogfylket Hedmark. Statskog som en stor aktør, bør være en motor i å utvikle en av framtidens viktigste næringer av det grønne gullet. Hvis statsråden er enig i at vi bør utvikle skognæringen videre, hvorfor gjennomfører han da et storstilt nedsalg i Statskog?
 • 14. Fra Tore Hagebakken (A) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Jon Georg Dale (FrP)

  I en oversikt fra Statskog kan vi lese at pr. 2. mai 2017 er det gitt konsesjon til å selge 24 eiendommer i Oppland. Og etter dette er nå ytterligere 252 dekar i Vågå lagt ut for salg. Arbeiderpartiet og Oppland Arbeiderparti er enig med blant annet Norges Jeger- og fiskerforbund om at det er mer enn nok nå. Hvorfor vil ikke statsråden lytte til disse innspillene og la hensynet til fellesskapets interesser bety mer enn partiideologisk overbevisning om at salg alltid er bra?
 • 15. Fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

  Besvart av olje- og energiministeren Terje Søviknes (FrP)

  De tillitsvalgte på hovedkontoret til Statoil på Forus i Stavanger er bekymret for at hovedkontorfunksjoner flyttes fra Stavanger og at hovedkontoret forvitrer. Hva vil statsråden foreta seg for å møte disse bekymringene?
 • 16. Fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

  Besvart av olje- og energiministeren Terje Søviknes (FrP)

  NorthConnect har nå søkt konsesjon om en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Tidligere har regjeringen tydelig understreket at man må høste erfaringer med de kablene som nå er under bygging, før man eventuelt vurderer nye søknader. Står regjeringen ved sine tidligere løfter, eller vil regjeringen isteden legge til rette for at denne søknaden blir behandlet før slike erfaringer er høstet?