Spørretime

Onsdag 06. desember 2017

kl. 10.00 Muntlig spørretime. Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Statsråd  Torbjørn Røe  Isaksen
  Per  Sandberg
  Marit Berger  Røsland

Innleverte spørsmål til ordinær spørretime

 • 1. Fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  Det er årlig flere dyrepåkjørsler der rein går tapt langs Nordlandsbanen. 25. november opplevde lokalsamfunnet igjen en tragedie da over hundre rein døde som følge av togpåkjørsler. Bane Nor opplyste at togene ikke senket farten fordi kommunikasjonen fra sentralt hold til lokførerne ikke fungerte. Norsk institutt for naturforskning har fastslått at et viltgjerde vil være det mest effektive tiltaket dersom vi skal få en slutt på dette. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyr?
 • 2. Fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Besvart på vegne av utenriksministeren

  3. oktober ble det målt små mengder av det radioaktive stoffet ruthenium 106. Ifølge Statens strålevern utgjorde det ikke risiko for helse og miljø. Tilsvarende ble målt også andre steder i Europa. Ifølge Aftenposten 21. november ble utslippene målt i Russland allerede 26. september, men først offentliggjort 20. november. Hvordan og når ble norske myndigheter varslet av russiske myndigheter, og hva har en foretatt seg overfor russiske myndigheter i etterkant av dette?
 • 3. Fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2013 gikk Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, inn for at eiere av fredede bygninger skulle få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Likevel har Høyre unnlatt å følge opp denne saken i den perioden partiet har sittet i regjering. Hva har skjedd med Høyres politikk på dette feltet i tiden etter?
 • 4. Fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  Besvart av barne- og likestillingsministeren Solveig Horne (FrP)

  Når norske myndigheter skal hjelpe barn som er etterlatte i familiens opprinnelsesland, vil det ofte være viktig å arbeide via foreldre og annen familie som fortsatt bor i Norge. Men da barneloven og barnevernloven ble endret i 2016 for å ivareta barn i utlandet, ble dette knyttet til Haag-konvensjonen av 1996, slik at den ikke har betydning i forhold til land som ikke har underskrevet den, som for eksempel Somalia. Vil statsråden vurdere lovendringer, slik at loven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge?
 • 5. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Ny studie fra Folkehelseinstituttet avdekker at to tredeler av de som lider av depresjon, 80 prosent av de med angst og over 90 prosent av personer med alkoholmisbruk, ikke blir diagnostisert. 40 prosent av de med alkoholproblemer hadde vært hos lege for å snakke om psykiske problemer eller symptomer, men i de fleste tilfellene ble ikke misbruket fanget opp. Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang som kan sørge for at lidelsene blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger?
 • 6. Fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Merknad: Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner. Eierne organiserer virksomheten i lavskattland og har hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis. Hvordan mener statsråden at hensynet til pasientsikkerheten ivaretas når kommuner og helseforetak bruker vikarer fra bemanningsbyråer, og hva tenker statsråden om at skattepenger havner i skatteparadiser?
 • 7. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Besvart av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Spørsmålet om forholdet mellom nasjonal styring og lærerens faglige skjønn har vært oppe til debatt gjentatte ganger. I sitt svar til meg i spørretimen 22. november oppfattet jeg at statsråden viser til fagfornyelsen som svar på hvordan dette skal ivaretas. Men i departementets svar på anmodningsvedtak nr. 7, 11. oktober 2016, så svarer departementet at hovedtrekkene i kvalitetsvurderingssystemet skal beholdes. Vil statsråden sørge for at fagfornyelsen også følges opp av en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet?
 • 8. Fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Besvart av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Besvart på vegne av arbeids- og sosialministeren

  Det skal være høring i det litauiske parlamentet 15. desember 2017 om hva sjukepleiere fra Litauen har opplevd hos selskaper som var eid av norske Orange Group. Kan statsråden gi en oversikt over det offentliges (kommuner, helseforetak m.m.) kjøp av tjenester fra 'Orange-strukturen', ifølge Aftenposten 29. november, og presentere tall for 2015, 2016 og 2017 fordelt på kommuner, helseforetak m.m. i kroner på antall innleide personer, samt deres lønns- og arbeidsvilkår og tilhørende innbetaling av skatt og avgift?
 • 9. Fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Besvart av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Besvart på vegne av arbeids- og sosialministeren

  Arbeidsmiljøloven balanserer de ansattes trygghet med et fleksibelt arbeidsliv og har bidratt til høy produktivitet. Under Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen har det kommet stadige angrep på arbeidsmiljøloven. I Dagens Næringsliv 30. november er arbeidsministeren nølende til forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre om å gi uorganiserte de samme muligheter for dispensasjoner fra de lovfestede arbeidstidsreglene som organiserte. Planlegger regjeringen endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi en slik adgang?
 • 10. Fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Besvart av kulturministeren Linda C. Hofstad Helleland (H)

  I budsjettforliket ble det lagt inn et kutt på 16 millioner kroner til Filmfondet. Dette kom som et sjokk på bransjen, og på opposisjonen, for det er ikke lenge siden Stortinget inngikk et filmforlik der man bad regjeringen satse, ikke kutte, på norsk film- og TV-dramaproduksjon. Hvorfor mener statsråden at Filmfondet skal ta dette kuttet på 16 millioner kroner?
 • 11. Fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Besvart av forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H)

  Regjeringen og Forsvarsdepartementet foreslo i langtidsplanen for Forsvaret i juni 2016 å legge ned heimevernsbasen Setnesmoen. I landmaktproposisjonen i oktober 2017 foreslo regjeringen å opprettholde Setnesmoen. Fikk Stortinget et forslag basert på feilaktig informasjonsgrunnlag da saken ble lagt fram for Stortinget i juni 2016?
 • 12. Fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Besvart av olje- og energiministeren Terje Søviknes (FrP)

  Oljeselskapene vurderer selv lønnsomhet og risiko. Men dagens skattesystem gjør at samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer på norsk sokkel likevel kan bli lønnsomme for selskapene etter skatt og gi 'vridningar i valet mellom investering på sokkelen eller på land', jf. Prop. 150 LS (2012-2013). Staten bør derfor ha en mer aktiv vurdering av risikoene ved lav oljepris. Hva vil statens oljeinntekter fra gjenværende reserver være i 2030 gitt en oljepris på 30 dollar per fat i 2030?
 • 13. Fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  Vi leier fengselsplasser i Nederland for 300 millioner kroner årlig, mens nok plasser står ledige i Norge og norsk kriminalomsorg sårt trenger pengene. Statsråden bør være godt kjent med den omfattende kritikken av ordningen fra blant annet Sivilombudsmannen og en rekke høringsinstanser. Hvordan forholder statsråden seg til de problematiske sidene ved leie av Norgerhaven fengsel, både når det gjelder økonomi og prinsipielle forhold, og hvordan er videreføring av fengselsavtalen forenlig med Sivilombudsmannens kritikk?
 • 14. Fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  Operasjonssentralen for politiet i Sogn og Fjordane vart 8. november 2017 flytta til Bergen. Den nye organiseringa skulle gje innbyggjarane eit betre tilbod enn dei hadde då operasjonssentralen låg i Florø. Kva tilbod har vorte betre for innbyggjarane i Sogn og Fjordane etter flyttinga?
 • 15. Fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  Det første av dei nye redningshelikoptra av typen AW101 velta den 24. november på Sola. Det skal koma til saman 16 slike innan 2020. Havarikommisjonen skal avgi rapport, men denne kjem først etter at fleire redningshelikopter har vorte leverte. Nummer to er venta allereie før jul. Meiner statsråden at denne velten gir grunn til å utsetje innkjøp av fleire helikopter til årsaka er klårlagd, eller er han trygg på at dette var eit hendig uhell som ikkje seier noko om kvaliteten eller moglege feil på helikoptra?
 • 16. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen (FrP)

  Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en undersøkelse blant 6 000 politiansatte publisert av Politiforum 22. februar i år. Samtidig uttrykkes det bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen. Hvor mye er politireformen anslått å koste, og hvordan skal dette finansieres?