Spørretime

Onsdag 20. februar 2019kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad (KrF)
Landbruks- og matminister
Bilde av Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (H)
Finansminister
Bilde av Bent Høie
Bent Høie (H)
Helse- og omsorgsminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad (KrF)

  Korleis vil regjeringa sikre at Veterinærinstituttet ikkje må redusera aktiviteten som fylgje av pressa økonomi?
 • 2. Fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Det etableres som en "sannhet" etter helseministerens besøk i Hammerfest den 12. februar at det åpnes for en u-sving i avtalen om at regjeringspartiene vil foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om han er rett sitert i saken, og er det signalisert at statsråden ikke vil gjennomføre denne sammenslåingen slik den fremkommer i avtalen?
 • 3. Fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Et landsomfattende tilsyn viser at ambulansearbeiderne har svært kritikkverdige arbeidsforhold. Ansatte over hele landet utsettes for alvorlig smitte, vold og trusler uten at risikoen de stadig tar, er vurdert. Hva gjør statsråden for å bedre arbeidssituasjonen for ambulansearbeiderne?
 • 4. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Ved behandlingen av Legemiddelmeldingen i 2015 fremmet Senterpartiet, etter innspill fra Norges Farmaceutiske Forening, forslag om å be regjeringen gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen og komme tilbake til Stortinget med en konkret tiltaksplan for å sikre beredskap mot legemiddelmangel i Norge. Forslaget fikk ikke flertall. Nå meldes det om rekordstor legemiddelmangel i Norge. Vil statsråden fremme en tiltaksplan for Stortinget for å sikre legemiddelberedskapen i Norge?
 • 5. Fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  VG skriver 14. februar om at medisinmangelen i Norge var større enn noen gang i 2018, og at dette har fortsatt inn i 2019. Hvilke konkrete tiltak gjør helseministeren for å hindre at Norge betaler overpris for legemidler, og for å sikre tilgangen på legemidler i Norge, og vil statsråden ta initiativ til å på ny opprette et statlig legemiddeldepot?
 • 6. Fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Merknad: Utsatt til neste spørretime

  Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten er kritisk på flere punkter. Hverken ansatte eller selskapene har råd til at det sås tvil om sikkerheten i olje- og gassnæringen, noe som lettere skjer når kontrollen finansieres av selskapene selv. Vil statsråden nå be Petroleumstilsynet om å gjennomføre uavhengige tilsyn og sørge for finansieringen av dette?
 • 7. Fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  NRK har i en rekke oppslag den siste tiden avdekket at Norge mangler medisinsk krigsberedskap. Sjef for akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jon Mathisen, uttalte følgende til NRK: "Slik situasjonen er i dag, har vi ingen medisinsk krigsberedskap." Mathisen uttaler også at så lenge oppdraget ikke er godt nok opplyst fra sentrale myndigheter, er det heller ikke mulig å lage konkrete planer. Hva er regjeringens planer for den medisinske krigsberedskapen?
 • 8. Fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Besvart av klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V)

  Verdens insekter vil være utryddet om 100 år med dagens tempo. Mange polinerende insekter er rødlistet fordi de mister leveområder på grunn av utbygging, oppdyrking og drenering, jord- og skogbruk og gjengroing av kulturlandskap. Summen av dagens politikk for å ta vare på naturmangfoldet er ikke tilstrekkelig for å sikre at Norge ikke bidrar til massedød hos insekter. Ser statsråden et behov for en snuoperasjon for norsk naturvern, arealbruk og landbruk for å hindre norsk og global insektdød?
 • 9. Fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V)

  Gjennom media er vi kjent med at statsråden advarer norske studenter mot å søke på studier i Storbritannia på grunn av usikkerhet knyttet til brexit. Uttalelsen er senere moderert til å gjelde studenter som skal søke Erasmus+. Selv om det finnes andre ordninger som studenter kan søke på, har statsrådens advarsel skapt usikkerhet og uklarhet for norske ungdommer som ønsker å studere i Storbritannia. Vil regjeringen ta initiativ til bilaterale avtaler for å videreføre studentutvekslingen mellom Norge og Storbritannia?
 • 10. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Besvart av justis- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara (FrP)

  Var det kinesiske selskapet Huawei kunde hos First House samtidig som justisministeren var medeier i samme selskap?
 • 11. Fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Besvart av justis- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara (FrP)

  Hvilke føringer har regjeringen gitt for fremtidig lokalisering av tingrettene i Østfold?