Spørretime

Onsdag 16. oktober 2019kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Sylvi Listhaug
Sylvi Listhaug (FrP)
Bilde av Ine Eriksen Søreide
Ine Eriksen Søreide (H)
Utenriksminister
Bilde av Jøran Kallmyr
Jøran Kallmyr (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart av kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H)

  Regjeringen vil redusere tilskuddet til bemanningsnorm. Barnehagene har brukt midler med forventning om at dette skulle dekkes, og private barnehager som har brukt egne midler til økt voksentetthet, kan få utfordringer. Regjeringens finansiering av normen skiller seg fra premissene for innføring av lærernorm, Øie-utvalget og stortingsmeldingen Framtidens barnehage. Er statsråden bekymret for økonomien i private barnehager som følge av kuttet, eller at bemanningstettheten kan gå ned grunnet manglende finansiering?
 • 2. Fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Regjeringen skriver i Granavolden-plattformen at den vil "Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene". Stønadene til tannbehandling ble redusert med 160 mill. kroner fra 2017 til 2018. Hardest gikk dette utover varig syke med sterkt nedsatt evne til egenomsorg for tannhelsen sin. Regjeringen varsler nå 130 mill. kroner i nye kutt i støtten til tannregulering for barn og unge i gruppen "klart behov". Hvorfor bryter regjeringens statsbudsjett for 2020 løftene i Granavolden-plattformen?
 • 3. Fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Statsministeren har i Stortinget uttalt at beredskapen i luftambulansetjenesten er bedre nå enn tidligere, og at luftambulansetjenesten er styrket. Dette er en provokasjon mot folk og fagfolk i nord, som må leve i situasjonen med en luftambulansetjeneste som selv tre måneder etter operatørbyttet er ustabil, og der fly nærmest daglig er utmeldt av ulike grunner. Hvor lenge vil statsråden akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen?
 • 4. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Helseministeren har uttalt følgjande om situasjonen i luftambulansetenesta: "Så vidt jeg er kjent med, har ikke den reduserte kapasiteten bidratt til at pasienter ikke har fått løst sine oppgaver." Samtidig har det gjennom media komme fram historier om sterkt skadde pasientar som har blitt sendte aleine med rutefly. Frå Finnmark legeforening kjem det meldingar om at avvikssystemet ikkje fungerer. Kan statsråden garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane?
 • 5. Fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  I brev til Finnmark legeforening skriver direktøren i Luftambulansetjenesten HF at han har "stor forståelse for at medlemmene av Finnmark legeforening er bekymret for ambulanseflyberedskapen, siden tiden etter operatørbyttet har vært preget av ustabil leveranse. Dette beklager vi". Fra regjeringen har vi derimot ikke hørt noen tilsvarende innrømmelser eller beklagelser over at luftambulansetilbudet de siste tre månedene ikke har vært godt nok. Vil statsråden nå følge luftambulansedirektørens eksempel og beklage?
 • 6. Fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Besvart av helseministeren Bent Høie (H)

  Kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance inneholder krav om tilgjengelighet. Selskapet har etter tre hele måneders drift levert et resultat langt under kontraktkravet, noe som har påført statlige redningstjenester økte kostnader og befolkningen dårligere beredskap. Hvilken økonomisk avkorting har staten hittil krevd fra selskapet for manglende tilgjengelighet?
 • 7. Fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  Da terroristene i IS var på offensiven og tok stadig nye områder fra flyktende irakiske og syriske styrker, var det kurderne som med stort mot greide å stanse dem og etterhvert slå dem tilbake. Med store ofre av titusener av menneskeliv tok de støyten og kjempet for oss i de vestlige land, slik den amerikanske presidenten faktisk har sagt. Nå når Tyrkia angriper de kurdiske områdene i Syria, føler kurderne seg med god grunn sviktet av sine tidligere allierte. Det skaper også stor fare for at IS kan styrke seg og komme tilbake. EU og land som Tyskland, Frankrike, England, Australia, mfl. har protestert mot angrepet, og amerikanske senatorer fra begge partier har fremmet lovforslag om sanksjoner mot Tyrkia, bl.a. når det gjelder militært utstyr og ammunisjon. Hva gjør Norge for å protestere klart og tydelig mot invasjonen og legge press på tyrkiske myndigheter?
 • 8. Fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Besvart av utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H)

  9. oktober startet Tyrkia en invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Kurdiskdominerte SDF og YPG har kjempet side om side med vestlige styrker både i Syria og Irak. Tyrkias invasjon virker destabiliserende i en region som nå trenger ro og stabilitet. Vi risikerer at IS-soldater slipper løs fra kurdiske fangeleirer. EU ber nå Tyrkia om å stanse angrepene mot kurderne. Flere nordiske land har fordømt invasjonen. Vil utenriksministeren, som Danmark, fordømme Tyrkias invasjon, og hva vil norske myndigheter foreta seg i møte med den alvorlige situasjonen i regionen?
 • 9. Fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Besvart av arbeids- og sosialministeren Anniken Hauglie (H)

  Gjennom media har det kommet fram at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det. Hvordan jobber myndighetene for å slå ned på denne formen for useriøsitet i arbeidslivet?
 • 10. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Besvart av næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Besvart på vegne av arbeids- og sosialministeren

  En ny EU-dom, i en sak der Norge hadde innlegg, konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter. Den italienske lovregelen om at verdien av en kontrakt som skal utføres av en underleverandør, ikke må overstige 30 prosent, er dømt ulovlig. Italia har bl.a. argumentert med at reglene er nødvendig for å ta grep om en bransje som er gjennomsyret av kriminalitet. Hvilke konsekvenser vil EU-dommen kunne få for Norge gjennom EØS?
 • 11. Fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Overføring av fylkesveiadministrasjon er en stor x-faktor i alle fylkeskommunene sine budsjett for neste år. Fylkesråd for samferdsel i Nordland Bent-Joacim Bentzen, uttaler i en pressemelding at "Tre måneder før vi skal være operativ med en helt ny organisasjon, vet vi altså ikke om vi har penger til å ansette folkene vi trenger". Er regjeringa fornøyd med at de økonomiske rammene for overføringa av ansvaret for fylkesveiene fra Vegvesenet til fylkeskommunene ikke er på plass i en situasjon hvor de jobber på spreng for å legge neste års budsjett?
 • 12. Fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  E6 i Ballangen kommune 55 km sør for Narvik er nå stengt hele døgnet i perioder på opptil 45 minutter ved Forså tunnel. Dette er 15 km fra den eneste fergeforbindelsen på E6 der det er halvannen time mellom hver ferge. Gjennomslipp med ledebil skjer uten tanke på fergetidene på E6 eller rv 827. Busser, vogntog, pendlere og andre mister sine forbindelser daglig. Det er ingen omkjøringsmulighet, utrykningskjøretøy kan ikke passere når tunnelen er stengt, og det er ingen skilting i forkant av tunnelen. Mener statsråden at det er forsvarlig at eneste forbindelse mellom nord og sør er stengt i så lange perioder?
 • 13. Fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Merknad: Utsatt til neste spørretime

  Andelen utenlandsstudenter er altfor lav fra før, og går nå ned, trass i at statsråden har erklært et ambisiøst mål om at halvparten av norske studenter skal ha utenlandsopphold som del av studiene. Er de 15 millionene i statsbudsjettet nok til å tette det økende gapet mellom mål og realiteter, eller kommer regjeringen med ekstratiltak når studiemobiliteten synker?
 • 14. Fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad (KrF)

  Etter framlegg frå regjeringa har eit fleirtal på Stortinget vedteke næringsforbod mot pelsdyrhald. Landbruksministeren har hatt på høyring eit framlegg til kompensasjonsordning for dei som er råka. Meiner statsråden at denne er god nok?
 • 15. Fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Besvart av justis- og innvandringsministeren Jøran Kallmyr (FrP)

  17. juni tok jeg opp utkastelsen av Abbasi-familien i Stortinget. Justisministeren sa blant annet: "Jeg tror derfor det er klokt at man nå får litt mer fakta i saken, før man trekker altfor bastante konklusjoner. Det vil vi sørge for å få tak i, og så skal vi orientere Stortinget på egnet måte om saken når vi har det hele og fulle bildet." Nå, snart fire måneder etter utkastelsen, bør statsråden ha skaffet seg det hele og fulle bildet av saken. Når og på hvilken måte vil han orientere Stortinget om saken?