Spørretime

Onsdag 15. mai 2024kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Trygve Slagsvold Vedum
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Finansminister
Bilde av Tonje Brenna
Tonje Brenna (A)
Arbeids- og inkluderingsminister
Bilde av Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre (A)
Helse- og omsorgsminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Presidentvalget i Russland var hverken fritt eller demokratisk. Deler av valget ble gjennomført i okkuperte områder i Ukraina, og opposisjonspolitikere risikerte å bli fengslet og drept. USA og brorparten av EU-landene deltok ikke i Putins innsettelseseremoni. Dette inkluderte våre nordiske og baltiske allierte, som også deler grense med Russland. Hva er statsministerens vurdering bak valget om norsk deltakelse, og var regjeringen i dialog med våre allierte naboland om å sende Norges ambassadør til markeringen av gjenvalget?
 • 2. Fra Sveinung Stensland (H) til finansministeren

  Tolletaten står i en kritisk ressurssituasjon. Tolldirektøren skriver i sin situasjonsanalyse at kontroll må prioriteres ned, om ikke etaten styrkes. En nedskalering vil bety færre tollsteder og færre ansatte, samt lavere ambisjoner for beskyttelse av samfunnet. Bare de kriminelle vinner på dette. Vi ser at Norge er et transittland, der kriminelle gjenger utnytter vår svakhet. Haugesund er ett av tollstedene som er truet. Vil statsråden garantere at ingen tollsteder legges ned, ved å sikre mer ressurser til Tolletaten?
 • 3. Fra Mahmoud Farahmand (H) til finansministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake
  I desember 2023 ble Tolletatens viktighet diskutert i Stortingets spørretime. Statsråden og undertegnede var enige om etatens viktighet for den norske samfunnssikkerheten: Bemanningssituasjonen for Tolletaten er kritisk og fraværet av bevilgninger resulterer i manglende grensekontroll. Det kan virke som at regjeringen ikke følger opp ordene om Tolletatens viktigheten med handlinger. Kan statsråden utdype når vi kan forvente en reell ressursmessig satsing på Tolletaten, som er en kritisk etat for å trygge grensene og ivareta vår samfunnssikkerhet?
 • 4. Fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Nye tall viser at halvparten av sosialhjelpsmottakerne ikke kan følge myndighetenes kostholdsråd. 45 pst. mangler penger til å kjøpe frukt og grønt, og halvparten har ikke råd til å erstatte utslitte klær. Dette er lommer av absolutt fattigdom i den norske velferdsstaten som vi ikke kan være bekjent av. Forskernes anbefaling i rapporten er klar: Satsene i sosialhjelpen må opp fra dagens nivå, særlig for de som har eldre barn. Har statsråden planer om å følge dette rådet, og kan jeg be om at tida ikke blir brukt på det som alt er gjort?
 • 5. Fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  I Hallingdølen 23. april 2024 kan man lese at statsråden først etter 28 dager og fem purringer, via en statssekretær, besvarte fire spørsmål fra avisen om reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Svarene er uklare og diffuse. Planen gjelder både vei og bane. Svarene viser at det er uvisst om regjeringen mener den er gyldig, indirekte at dette ikke er avklart. Dermed risikerer man at det må gjennomføres ny reguleringsprosess – og at dette er forhold regjeringen vil avklare først etter Stortingets behandling av NTP 12. juni i år. Mener statsråden at Stortinget ikke trenger å vite om gjeldende reguleringsplan for FRE16 fortsatt vil være gyldig hvis togdelen av fellesprosjektet skrotes?
 • 6. Fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Heilt sidan 2021 har dagens regjering hevda at det skulle settast inn såkalla «kraftfulle tiltak» for å bevege seg mot nullvisjonsmålet for drepne og hardt skadde i trafikken. I kvart år, 2021, 2022, 2023, og no i 2024, har det i debatt etter debatt blitt hevda frå regjeringspartia at dei såkalla «dødsvegane» i Noreg skulle prioriterast i ny NTP. Kvifor er ikkje E39 Veibust–Blindheim–Moa med i ny NTP dei neste 12 åra, og kvifor er fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 splitta, noko som fører til stor usikkerheit kring prosjektet?
 • 7. Fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Merknad: Utsatt til neste spørretime
  Norge har et ansvar for å gi beskyttelse til personer som trenger det. For å hjelpe forfulgte og for å opprettholde tilliten til asylsystemet må det få konsekvenser dersom personer lyver eller gir uriktige opplysninger for å få opphold. Avsløringer i NRK 16. april viser at flere tilbakekallssaker henlegges av ressurshensyn. Hvordan vil statsråden sikre at UDI har tilstrekkelige ressurser til å håndtere tilbakekallssaker?
 • 8. Fra Ola Elvestuen (V) til justis- og beredskapsministeren

  Merknad: Utsatt til neste spørretime
  Stortinget har vedtatt å iverksette tiltak for å forhindre transnasjonal undertrykkelse av personer i Norge. Mange eritreere i Norge utsettes for slik undertrykkelse med trusler, utestengelse, krav om 2 pst. bruttoskatt og annen form for kontroll fra det eritreiske regimet. I forrige uke omtalte NRK at UDI henlegger saker der asylsøkere er mistenkt for juks. Noen av disse sakene gjelder personer som åpent støtter det regimet de flyktet fra i Eritrea. Mener statsråden disse henleggelsene er i tråd med det å bekjempe transnasjonal undertrykkelse?
 • 9. Fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Merknad: Utsatt til neste spørretime
  Under behandlingen av sak om ungdomsstraff i desember 2023 gikk regjeringspartiene sammen med Sosialistisk Venstreparti og stanset en lovendring som ville gi rask oppstart av hurtigspor i domstolen for unge kriminelle. Stortinget ba om sak i løpet av våren 2024, noe statsråden stadfestet i et svar til Stortinget i februar 2024. Tingretten antok dette ville komme på plass innen sommeren, men jeg tror de vil bli skuffet. Saken ble sendt på høring med frist 22. mai 2024. Har statsråden tenkt å fremme sak i løpet av våren og således få på plass et hurtigspor i løpet av året?
 • 10. Fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake
  Klassekampen skrev 7. mai 2024 at flere av de internerte etiopierne på Trandum er løslatt. En av disse ble tvangsreturnert til Etiopia, men måtte gjøre vendereis etter 15 timer fordi norsk politi hadde utstedt reisedokumenter som ikke godkjennes av etiopiske myndigheter. Dersom Etiopia ikke aksepterer tvangsreturer, er retur heller ikke mulig. Hva tenker statsråden om dette, og vet statsråden hvor mange av de internerte etiopierne dette gjelder for?
 • 11. Fra Geir Jørgensen (R) til landbruks- og matministeren

  Bønder, særlig i utviklingsland, lider sterkt under begrensninger satt i WTO-avtalen, og her i Norge må nå enda en vare tas ut av målprissystemet. Kan statsråden svare på hvorvidt handlingsrommet i WTO blir tilstrekkelig brukt for å sikre Norge og andre lands matsuverenitet, og hva fremtiden til målprissystemet blir, ettersom taket på gul boks er fast?
 • 12. Fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Regjeringen har lagt fram og Stortinget har vedtatt Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og utsynsmeldingen, og nå behandler Stortinget opptaksmeldingen og profesjonsmeldingen. Alle er tydelige på et økt behov for realfagskompetanse. Likevel er det ikke spor av vilje til satsing på realfag i grunnskolen fra denne regjeringen. Hva gjør statsråden for å nå målene om økt satsing på og rekruttering til realfag?
 • 13. Fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at det skal være attraktivt å være lærer?
 • 14. Fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av klima- og miljøministeren
  Regjeringen skal reforhandle mandatet til Enova. Stortinget har gjennom en rekke vedtak understreket behovet for å inkludere støtte til moden teknologi, som varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende. Vil statsråden reversere regjeringen Solberg og daværende statsråd Sveinung Rotevatns avtale, og sørge for at Enovas nye mandat vil inkludere utrulling av velkjent teknologi som hjelper folk å kutte i strømregningene?
 • 15. Fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren

  Ifølge Havforskningsinstituttet er de største truslene mot livet i Oslofjorden fiskeri, i tillegg til miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter. I fjor foreslo Venstre begrensninger i fisket, herunder forbud mot bunntråling og lokale fiskeforbudssoner. Regjeringen stemte dette ned. I regjeringens forvaltningsplaner for Nordsjøen og Skagerrak er Ytre Oslofjord definert som et særlig verdifullt område. Hvilke tiltak vil statsråden innføre for å begrense fisket og gjenopprette fiskebestanden i Oslofjorden?