Spørretime

Onsdag 04. november 2009kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Jonas Gahr Støre
Jonas Gahr Støre (A)
Statsminister
Bilde av Tora Aasland
Tora Aasland (SV)
Bilde av Lars Peder Brekk
Lars Peder Brekk (Sp)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Kent Gudmundsen (H) til forsvarsministeren

  Besvart på vegne av forsvarsministeren
  Skifte Eiendom har nå lagt marinebasen Olavsvern ut for salg. Dette skjer til tross for at bl.a. Senterpartiet i valgkampen varslet omkamp i Regjeringen om nedleggelse. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om salgsprosessen i Skifte Eiendom vil gå sin gang?
 • 2. Fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

  Ofoten Brann IKS har i årevis brukt varebiler med monterte seter til røykdykkerutstyr i sine utrykningsbiler. Setene er ikke i bruk under utrykning, men er der for påkledning ved ankomst til skadestedet. Et nytt reglement gjør at Finansdepartementet nå stenger av brannvesenets mulighet til å anskaffe seg biler for røykdykkere til fordelaktige priser. De nye reglene krever at bilene må registreres som personbil, noe som gjør biler over 100 000 kr dyrere i innkjøp. Vil statsråden forandre dette reglementet?
 • 3. Fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Forholdet mellom ligningsverdier og markedsverdier på boliger varierer sterkt over hele landet. Utslagene kan være både urettferdige og ulogiske. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en stor og prinsipiell omlegging av dette systemet og avisoppslagene om at man erstatter en urettferdighet med en ny, er allerede mange. Ser ikke statsråden at dette er en så stor og prinsipiell reform at den bør få en helt annen behandling enn å komme som en overraskelse i et statsbudsjett?
 • 4. Fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

  Det har lenge vært stor grad av offentlighet rundt ligningen i Norge. I 2007 sørget stortingsflertallet for ytterligere økt tilgang til de såkalte skattelistene. I lys av den teknologiske utvikling er det grunn til å spørre om personvernet i dag ivaretas på en god nok måte og om dagens praksis kan medføre en økt risiko for misbruk av kriminelle. Vil statsråden ta initiativ til en bred gjennomgang av gjeldende praksis slik at eventuelle endringer kan tre i kraft før ligningen for 2009 er klar?
 • 5. Fra Øyvind Halleraker (H) til finansministeren

  Transittpassasjerer som kommer fra utlandet og skal videre innenlands blir utsatt for unødvendige og tidskrevende kontroller på OSL Gardermoen og andre større flyplasser i Norge. I våre naboland har man funnet fram til smidige løsninger på dette. I Norge har tilsvarende initiativ stoppet helt opp, til tross for positiv vilje hos flyselskap, Avinor og OSL Gardermoen. Vil statsråden ta initiativ til å få løst denne saken slik at de mange hundre tusen reisende dette gjelder kan få en enklere reise?
 • 6. Fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Mange byggefirmaer må nå si opp sine ansatte, eventuelt gå til permitteringer. Dette rammer spesielt distriktene hvor arbeidsledigheten er relativt stor fra før slik som for eksempel i deler av Hedmark. Hva vil statsråden bidra med for at ordrebøkene igjen blir fylt opp til et mer vanlig nivå?
 • 7. Fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

  Regjeringen har fått hard kritikk av Riksrevisjonen for arbeidet med å rydde opp i innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Dette til tross for at Riksrevisjonen ved en rekke anledninger har tatt dette opp. Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete var lite lydhør for kritikk, og la skylden for togkaoset på tidligere regjeringer. Tar statsråden Riksrevisjonens kritikk på alvor, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å rydde opp i togkaoset på Østlandet?
 • 8. Fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

  Inngang til november måned minner oss om at det går mot vinter. Vinterlige forhold har alt satt preg på veitrafikken. God varsling om vær-, føre- og kjøreforhold, god beredskap og aktsom vinterdrift av veiene, god informasjon til brukerne og god kontroll med kjøretøy på vinterføre er blant forholdene som kan bidra til sikre kjøreforhold på norske veier i vinteren 2009/2010. Hvilke nye eller forsterkede tiltak vil Samferdselsdepartementet sørge for blir gjennomført for å forbedre sikkerheten på veiene kommende vinter?
 • 9. Fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

  God mobildekning er svært viktig både for næringsliv og enkeltpersoner. 95 pst. av husstandene i Agder har mobildekning, men målt på mikronivå viser det seg at dekningen flere steder er langt lavere. I Iveland har under halvparten av husstandene dekning. Under høstens valgkamp lovet daværende kommunal- og regionalminister Kleppa å ta tak i denne saken. Mange er derfor svært skuffet over at det ikke er satt av midler til dette i statsbudsjettet for 2010. Hvordan vil statsråden bidra til full mobildekning i Agder?
 • 10. Fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

  Som fylkesmann har Sigbjørn Johnsen krevet langt kraftigere satsing på vei og jernbane, omorganisering av samferdselsetatene og innføring av nye finansieringsformer som OPS og prosjektfinansiering. I en kronikk i fjor skrev han bl.a. at "Norge er havnet på etterskudd i løsningen av nasjonens behov for infrastruktur både når det gjelder jernbane og vei". Er statsråden enig med finansministeren i at nye organisatoriske og finansielle grep er nødvendig for å få til et kraftig løft både for vei og jernbane?
 • 11. Fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har ved flere anledninger den senere tid tatt til ordet for økt bruk av private tilbydere i helsevesenet. Dette for å redusere helsekøene i spesialisthelsetjenesten, rusomsorgen og på rehabiliteringsfeltet. Dette er dessverre ikke å finne, hverken i Soria Moria II eller i forslag til statsbudsjett fra Regjeringen. Er statsråden av den oppfatning at det er behov for å bruke private tilbydere i større grad fremover, og kan vi forvente at dette blir Regjeringens politikk?
 • 12. Fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Investeringstilskuddet til nye sykehjemsplasser har over flere år vært på samme nivå. Dette innebærer at den kommunale medfinansieringen er økende. Spesielt for kommuner som er i en vanskelig økonomisk situasjon, vil dette innebære at enkelte ikke har ressurser til å bygge nye sykehjemsplasser, all den tid investeringstilskuddet ikke økes. Vil statsråden vurdere å øke tilskuddet til bygging av nye sykehjemsplasser, slik at alle kommuner med behov får en reell mulighet til å benytte seg av tilskuddsordningen?
 • 13. Fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Rusmisbruk er en viktig årsak til fattigdom og ekskludering fra samfunnet. Ventetiden for rusmisbrukere med rett til behandling har økt de senere årene. Samtidig er det ledig kapasitet hos flere rusinstitusjoner eid av ideelle aktører, og enkelte institusjoner har også blitt nødt til å legge ned på grunn av at helseregionene har sagt opp kontrakter. Er statsråden tilfreds med rusfeltet i statsbudsjettet og med at rusmisbrukere settes ut på anbud?
 • 14. Fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Kristelig Folkeparti ønsker en tannhelsereform som sikrer at tannhelse finansieres som andre helsetjenester. Som et aller første og høyest prioritert skritt på veien mot full innføring av en slik reform, må dagens betalingsfrihetsordning utvides til å omfatte langtids sosialhjelpmottakere. Det må også sikres gratis behandlingstilbud til andre grupper med tilsvarende lav disponibel inntekt. Dette må gradvis utvides til betalingsfrihet for alle med inntekt under 2 G. Vil statsråden gå med på disse forslagene fra Kristelig Folkeparti?
 • 15. Fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

  Vil Regjeringen sørge for at personer fra hele landet med spiseforstyrrelser får mulighet til å velge å få behandling ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad hvis det er det tilbudet som raskest kan gi hjelp?
 • 16. Fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

  I regjeringserklæringen fra regjeringen Stoltenberg II het det at Regjeringen vil sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det. I den nye regjeringserklæringen er denne formuleringen strøket, og erstattet med en formulering om at det skal settes av tilstrekkelige ressurser til habilitering og rehabilitering. Hva er begrunnelsen for at ambisjonene på dette området er redusert, og hva er etter statsrådens vurdering tilstrekkelige ressurser til feltet?
 • 17. Fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Ifølge Helsetilsynets nasjonale kartlegging i sommer av bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten, var hver fjerde ambulanse ikke bemannet i henhold til gjeldende forskriftskrav. Flere helseforetak har opplyst at de med dagens utdanningskapasitet og rekruttering ikke vil klare å oppfylle akuttforskriftens krav innen overgangsordningen utløper 1. april 2010. Hva vil statsråden gjøre for å sikre en forsvarlig bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten innen 1. april 2010?
 • 18. Fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

  Norsk avfallsbransje har i lengre tid bedt om at forbrenningsavgiften fjernes for å redusere avfallseksporten til Sverige. Bransjen melder om en kraftig økning i avfallseksporten etter at deponiforbudet trådte i kraft 1. juli, og at norske forbrenningsanlegg nå opplever mangel på avfall. I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen tvert imot å øke forbrenningsavgiften. Hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å bremse avfallseksporten og sikre at norsk avfall utnyttes til miljøvennlig energiproduksjon i Norge?
 • 22. Fra Tina Bru (H) til justisministeren

  Besvart på vegne av justisministeren
  I fremleggelsen av statsbudsjett for 2010 ble det varslet en storsatsing innenfor politi og påtalemyndighet som følge av en økt ramme på 1,3 mrd. kr. Det er noe uklart hvordan disse midlene vil komme de ulike politidistriktene til gode. I hvilken grad bidrar det fremlagte statsbudsjettet til å sikre en forsvarlig politibemanning i form av økt bemanning i Rogaland politidistrikt?
 • 23. Fra Jan Bøhler (A) til justisministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake
  Gjennom flere år har det skjedd en rekke alvorlige voldshendelser knyttet til fotballkamper. Det har vært spesielle voldelige "casualmiljøer" som planlegger og organiserer dette. Klubbene og supporterklubbene som "casualgruppene" påberoper seg å kjempe for, tar sterkt avstand fra dem, men de er avhengige av politiets innsats for å løse problemet. Blant annet i Danmark, England og Sverige er det innført egne lovhjemler som gir politiet bedre mulighet for å forebygge og gripe inn overfor "casualgrupper". Hvilke tiltak mener statsråden det er behov for her i landet?
 • 24. Fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake
  Forsyningssituasjonen for elektrisk kraft i Midt-Norge har de siste årene vært anstrengt, noe som blant annet har ført til at regionen har vært eget prisområde for elektrisk kraft. Rauma Energi har planer for opprustning av Verma kraftverk i Møre og Romsdal som kan øke produksjonen av fornybar energi i regionen. Flytting av inntaket for kraftstasjonen til Storhaugen ville kunne øke årlig kraftproduksjon fra 70 til 150 GWh. Vil statsråden bidra til at Rauma Energis planer om opprustning av Verma kraftverk kan realiseres?
 • 25. Fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

  Det er inngått ei intensjonsavtale med Sverige om at ein felles norsk/svensk marknad for grøne sertifikat skal vera på plass frå 1. januar 2012. Førre gong Noreg forhandla med Sverige om grøne sertifikat tok ein sikte på at all ny fornybar kraftproduksjon med byggestart etter 1. januar 2004 skulle inkluderas i ordninga. Vil framleis all ny kraftproduksjon med byggestart etter 1. januar 2004 kunne rekna med å bli inkludert i ordninga med grøne sertifikat?
 • 27. Fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

  Riksrevisjonen retter kritikk mot Bioforsk og Statens landbruksforvaltning for brudd på reglene for offentlig kjøp. Riksrevisjonen har funnet mangler i protokoller for flere innkjøp. Bioforsk kritiseres også for et aksjekjøp uten Stortingets godkjennelse. Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i problemet?
 • 28. Fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeidsministeren

  Fra 1. januar 2007 ble den nye varslerparagrafen tatt inn i lovverket og som skulle ivareta varsleren. Den nye paragrafen har nå fungert i drøye 2 år. Er statsråden tilfreds med resultatene, vet statsråden om loven har ivaretatt varsleren, og kan statsråden også redegjøre for hvor mange saker som er behandlet i rettsapparatet?
 • 29. Fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

  Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008, viser at etaten har hatt store styringsproblemer. Rapporten forteller om svikt i interne kontrollrutiner, mangelfull oppfølging av tjenester og store restanser i saksbehandlingen. 1. mars 2010 innføres arbeidsavklaringspenger. Hvilke grep gjør statsråden for å forsikre seg om at denne innføringen skjer forsvarlig, uten at det rammer brukernes rettssikkerhet og påfører større arbeidsbelastninger for ansatte i etaten?