Spørretime

Onsdag 23. januar 2013kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Liv Signe Navarsete
Liv Signe Navarsete (Sp)
Bilde av Kristin Halvorsen
Kristin Halvorsen (SV)
Bilde av Inga Marte Thorkildsen
Inga Marte Thorkildsen (SV)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 2. Fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Grete Faremo (A)

  Undertegnede har stilt statsråden en rekke spørsmål om fryktkultur i politiet. Utgangspunktet for spørsmålene var blant annet situasjonen i Romerike politidistrikt. Hele tiden har statsråden skjøvet Politidirektoratet, POD, foran seg, som på sin side kategorisk har avvist enhver påstand om kritikkverdige forhold ved enkelte politidistrikt. Samtidig har både departementet og POD vært vel kjent med situasjonen i Romerike politidistrikt. Er dette noe som engasjerer statsråden, og hvilke signaler har hun gitt eller vil gi til POD fremover?
 • 3. Fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Besvart av justis- og beredskapsministeren Grete Faremo (A)

  Flere ganger har asylsøkere som er psykisk ustabile begått kriminelle handlinger. Etter avhør blir mange sluppet ut i påvente av rettssak. En asylsøker med ukjent id og uten oppholdstillatelse utførte et drapsforsøk i Mandal, ble overført til psykiatrisk avdeling for deretter å bli sluppet ut etter 6 dager. Offeret/familien føler seg nå så truet av vedkommende at de måtte flytte til hemmelig adresse. Politiet er klar over trusselen, men kan ikke ta i bruk varetekt. Hva vil statsråden gjøre for å unngå "tikkende bomber"?
 • 4. Fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

  Besvart av finansministeren Sigbjørn Johnsen (A)

  Livselskapene ser etter bedre investeringsmuligheter for å ivareta behov for pensjonssparing. Økte kapitalkrav fra myndighetene, redusert risikofri rente og lengre levetid skaper utfordringer. Samtidig trenger samfunnet økt tilgang på kapital for å bygge ut mye nødvendig infrastruktur, slik som vei, strømnett og gassrør. I lys av pensjonsdebatten den siste tiden, hva vil regjeringen gjøre for at investeringer i infrastruktur kan bli mer interessant for å sikre fremtidige pensjoner?
 • 5. Fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Jonas Gahr Støre (A)

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-8 slår fast at kommunene har plikt til å ha ordningen brukerstyrt personlig assistanse. Vi ser nå flere eksempler på kommuner som avskaffer ordningen og innfører ordninger med kommunalt ansatte assistenter, der innholdet i tjenesten bestemmes av kommunen, slik som i Ringsaker kommune. Er dette i samsvar med loven og Stortingets intensjon med ordningen?
 • 6. Fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Jonas Gahr Støre (A)

  For vordende foreldre er melding om at noe er alvorlig galt med barnet en stor belastning. Den gravide kan måtte tilbringe mye tid på sykehus langt hjemmefra. I enkelte tilfeller trenger både mor og barn omsorg og medisinsk bistand før og etter fødsel. Barnets far er i dagens lovverk mors pårørende, ikke barnets, og har ikke rett til økonomisk støtte som pårørende til barn på sykehus. Mener statsråden dagens lovverk er godt nok, eller må man se på om fars rolle må ivaretas bedre?
 • 7. Fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Besvart av kunnskapsministeren Kristin Halvorsen (SV)

  Det har stadig vært reist debatt om hvordan reglene for fritak fra nasjonale prøver praktiseres. Det største spørsmålet er ikke nødvendigvis selve andelen som fritas, men om disse elevene forblir på et nivå hvor de ikke kan delta i nasjonale prøver gjennom hele grunnskolen. Har statsråden tanker og forslag til hvordan regelverket rundt nasjonale prøver og praktisering av dette kan forbedres, og kan det særlig legges opp til en bedre rapportering av om det er de samme elevene som fritas gjennom hele skoleløpet?
 • 8. Fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

  Besvart av arbeidsministeren Anniken Huitfeldt (A)

  Jeg viser til artiklene i Østlendingen 15. januar hvor Nav avviser søknad fra en sterkt svaksynt om å få tilgang på kurs som kan dokumentere hans datakunnskaper. Han mener at kurset kan gi oppdrag som servicearbeider eller datainstruktør, men er selv skeptisk til jobbmulighetene i et stramt arbeidsmarked. Nav har avvist søknad om kurs, da de ikke ser det sannsynlig at han vil komme ut i jobb med inntekt. Jeg mener Nav bør se på mulighetene, og ikke avvise ham på grunn av hindringer. Hva mener statsråden om denne type saker?
 • 9. Fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Marit Arnstad (Sp)

  På strekningen E6 står snart ny vei klar frem til Hamar. Planlegger statsråden å bygge strekningen mellom Hamar og Lillehammer som 2/3-felts vei med midtrekkverk, selv om årsdøgntrafikken, ÅDT, allerede er over grensen på 12 000 ÅDT?
 • 10. Fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Marit Arnstad (Sp)

  Bergensbanen er viktig for både gods- og passasjertrafikk mellom Bergen og Oslo. Banen krysser høyfjellsområder der det ikke er sammenhengende veiforbindelse langs banen. Dette gir ekstra sikkerhetsmessige utfordringer, spesielt for passasjertransport. Med bakgrunn i avsporing vinter 2007 og brannen i 2010 samt ny sikkerhetsstyringsforskrift i 2011; hvordan forsikrer statsråden seg om at både Jernbaneverket og NSB har fokus på passasjersikkerhet og beredskap og arbeider med forbedring av sikkerhet og beredskap?
 • 11. Fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Marit Arnstad (Sp)

  Sikkerhetsrutiner og HMS-arbeid er viktige faktorer innen arbeidslivet for å heve og sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet. Under komiteens besøk hos Jernbanetilsynet kom det frem i en spørsmålsrunde at preklassifisering av leverandører og underleverandører som Jernbaneverket bruker, var fullstendig fraværende. Kvalitetssikring av leverandørsiden er gjennomført stort sett ellers i andre sammenlignbare områder i samfunnet. Hvilke tiltak vil statsråden foreslå slik at Jernbaneverket tar dette på alvor?
 • 12. Fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Marit Arnstad (Sp)

  Vi blir stadig flere og flere mennesker i Norge, og togsettene blir stadig lengre, samtidig er det gjort svært lite for å utbedre perrongene tilsvarende. På mange jernbanestasjoner får ikke togsettene plass til alle vognene på perrongen, de kjører enten forbi eller stopper, til stor ulempe for passasjerene. Vi vet at folk blir skadet når de må hoppe av toget utenfor perrongene, fordi terrenget ikke er egnet til avstigning. Dette er uforsvarlig. Hva vil statsråden gjøre med sikkerheten for passasjerene?
 • 13. Fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Marit Arnstad (Sp)

  Sikkerhet er viktig på jernbanenettet. Dagens signalanlegg er gammelt, og det er problemer med å få tak i deler og folk med kompetanse til å håndtere det. Jernbaneverket prøver nå ut nytt ERTMS-signalsystem, som brukes i mange land i Europa, på en kort strekning i Norge for å høste erfaringer. Dette kan bety at sikkerheten og jernbanen i Norge vil være svært sårbar, frem til testingen er ferdig og tatt i full bruk på hele jernbanenettet. Kan statsråden forsikre om at dagens gamle anlegg ikke er noen sikkerhetsrisiko?
 • 14. Fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

  Besvart av landbruks- og matministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

  I avisen Nationen av 19. desember 2012 kunne vi blant annet lese om sprik på over 200 prosent i gårdstaksering. Tre takster på samme gård var henholdsvis 2,7 mill. kroner, 4,5 mill. kroner og 5,6 mill. kroner. Dette er urovekkende både for selger, kjøper og eventuelle finansinstitusjoner. Hva vil statsråden bidra med for at vi kan være sikre på at en takst er så riktig som mulig?