Spørretime

Onsdag 15. januar 2014kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Bilde av Elisabeth Vik Aspaker
Elisabeth Vik Aspaker (H)
Bilde av Solveig Horne
Solveig Horne (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Tross politiske mål om det motsatte fortsetter nedbyggingen av norsk matjord i stor stil. Med statsrådens godkjennelse rett før jul vil mer av landets beste matjord forsvinne med utbyggingen av Ikea i Vestby og nye boliger i Trondheim. I motsetning til regjeringen har Ikea imidlertid satt som forutsetning at matproduksjonen i området skal opprettholdes. Vil statsråden la seg inspirere og gå inn for en nullvisjon for jordtap i Norge?
 • 2. Fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Siden 1965 har fire statlige utredninger, bl.a. Hovedstadsutvalget i 1997, konkludert med at det er behov for endringer i fylkes- og kommunestrukturen i hovedstadsområdet for bedre å løse oppgaver som arealplanlegging, boligbygging, næring, vei- og kollektivutbygging m.m. Det samme har vært tema i flere andre pressområder, som Stavanger-regionen. Til nå har diskusjonen om kommune- og fylkesreform handlet om små kommuner. Vil statsråden også ta opp endringer i storbyområdene i sitt videre arbeid med reformen?
 • 3. Fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  1. januar 2015 utløper avtalene for institusjonsplasser i barnevernet. Gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget og en tale for Ideelt Barnevernsforum av statssekretær Maria Hoff Aanes er det signalisert vesentlige endringer i det som har vært anbudspraksis, ved at de ideelle og ikke-kommersielle tilbudene ikke lenger skal prioriteres. Kan statsråden svare for hvordan regjeringen har planlagt å gjennomføre anbudsrunden, og om de vil følge opp samarbeidsavtalen med ideelle som den rød-grønne regjeringen inngikk?
 • 4. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Legevakt er ein viktig del av den kommunale helse- og omsorgstenesta og den akuttmedisinske kjeden. Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti fremja i Stortinget i juni 2013 eit forslag om ein nasjonal handlingsplan for legevakt, jf. Dokument 8:76 S (2012-2013). Ifølgje innstillinga skulle handlingsplanen byggje på rapport nr. 1-2009 frå Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Vil statsråden leggje fram ein handlingsplan for legevakt, eller har statsråden skifta meining sidan juni 2013?
 • 5. Fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet kunne ikke regjeringen svare på ulike spørsmål om den såkalte ordningen "fritt behandlingsvalg". I statsrådens sykehustale fremhevet han "reformen" som en av sine hovedsatsinger, og antydet en konkret tidsplan. Hva er regjeringens faktiske tidsplan for innfasing av en slik ordning, hvilke lovendringer vil Stortinget måtte vedta, når er ordningen på plass for rus/psykisk helsevern og somatikk, og hvordan skal det finansieres?
 • 6. Fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helseministeren har lovet 'fritt behandlingsvalg' med start 2015. Stortingsrepresentantene Bent Høie og Erna Solberg beskrev en slik ordning i Innst. 305 S (2010-2011) som at den enkelte pasient skal kunne velge leverandør av helsetjenester der det er ledig kapasitet, privat eller offentlig, uavhengig av om den private behandleren har avtale med det offentlige. Oppgjør etterpå skjer mellom tilbyder og det offentlige etter en fast pris. Er dette fortsatt statsrådens definisjon av 'fritt behandlingsvalg', eller vil ordningen avvike vesentlig fra dette?
 • 7. Fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Robin Hood-huset i Bergen driver rådgivningstiltak rettet mot arbeidsløse EØS-borgere, med særlig oppmerksomhet rettet mot rumenske tiggere. I utlysningen av penger til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge står det at 'rene rådgivningstiltak faller utenfor tilskuddsordningen', dette til tross for at behovet for rådgivning er stort. Vil statsråden revurdere denne begrensningen, som hindrer svært viktige og gode tiltak fra å få støtte?
 • 8. Fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

  Utfasing av oljefyr er et viktig klimatiltak. Mange offentlige bygg fyrer fortsatt med olje. Hvordan skal regjeringen sikre at alle offentlige bygg faser ut all fyring med olje innen 2018, og hvordan skal forbudet mot bruk av fossil olje i alle bygg iverksettes?
 • 9. Fra Eva Kristin Hansen (A) til forsvarsministeren

  6. januar holdt forsvarsministeren sin årlige nyttårstale i Oslo Militære Samfund hvor hun omtalte Luftforsvaret, og sa: 'Min holdning er at der forutsetningene har endret seg, må vi vurdere tidslinjene og ytterste fall også omgjøring av beslutninger.' Hvilke konkrete endringer med hensyn til vedtatt langtidsplan for Forsvaret er det statsråden ser for seg må gjøres innenfor Luftforsvaret, og vil dette i tillegg kunne innebære endringer og innhold med hensyn til etableringen av Ørland som hovedkampflybase?