Spørretime

Onsdag 04. juni 2014kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Bilde av Vidar Helgesen
Vidar Helgesen (H)
Bilde av Elisabeth Vik Aspaker
Elisabeth Vik Aspaker (H)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

  Besvart på vegne av utenriksministeren
  The Asian Human Rights Commission melder om grove overgrep, bortføringer og drap på baluchere i Pakistan og Iran. Nylig kom det melding om at det var avdekket 3 massegraver med 169 lik i Khuzdar-distriktet i Pakistan og en grav med 7 lik i Iran. Vil regjeringen ta initiativ til at baluchernes situasjon i Pakistan og Iran settes på dagsordenen på møte i FNs menneskerettighetskomité i Genève?
 • 2. Fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Besvart på vegne av utenriksministeren
  Da den israelske presidenten besøkte Norge, sa statsministeren at hun ville øke handelen med Israel. Ble det presisert at frihandelsavtalen mellom Norge og Israel gjelder for Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser, og ikke for varer produsert av Israel på okkupert område, hvis ikke, hva gjør regjeringen konkret for å presisere overfor israelske myndigheter at frihandelsavtalen ikke gjelder for varer produsert i folkerettsstridige israelske bosettinger?
 • 3. Fra Odd Omland (A) til klima- og miljøministeren

  Stortinget har gjennom rovdyrforliket uttrykt at det skal sikres både bærekraftige rovviltbestander og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene. Arbeiderpartiet er opptatt av konfliktdempende tiltak i problematikken beitenæringen vs. rovdyr, med blant annet erstatningsordninger for tap til rovvilt. Forslag til ny erstatningsforskrift ligger nå på statsrådens bord. Kan statsråden gi en orientering om status i dette arbeidet, og hvilke endringer som eventuelt planlegges?
 • 4. Fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  I brev av 26. mars 2014 advarer ESA regjeringen om at den vil kunne reise sak for EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet om ikke regjeringen legger frem en plan for å gjøre noe med den helseskadelige luftkvaliteten som finnes i flere byer, men særlig i Oslo. Så langt har ikke regjeringen vist vilje til å gjøre noe med hovedproblemet, som er biltrafikken, men prioriterer i stedet utbygging av ny inntil 14-felts E18 som vil forverre helseproblemene. Hva svarer statsråden ESA og Oslos befolkning?
 • 5. Fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

  Også denne våren er grunneiere i Gudbrandsdalen hardt rammet av oversvømmelse fra Gudbrandsdalslågen. På 60-tallet ble det innført forbud mot uttak av grus fra lågen. Det har ført til at elva mange steder nå er så grunn at den eneste veien vannet kan ta, er ut på jorder og eiendommer utenfor elveløpet. Det vil ta flere år før forvaltningsplanen med tiltak er ferdigstilt og tiltak utført. Vil statsråden nå igangsette strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for gudbrandsdølene som nok en gang blir hardt rammet?
 • 6. Fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  I kommuner som Oslo plasseres ofte mottaksklasser på skoler hvor det er en høy andel elever med minoritetsbakgrunn. Dette kan gå ut over mulighetene til å få et norskspråklig skolemiljø i lek, læring og samvær til beste både for elevene i mottaksklasser og elevene som går på skolen fra før. Denne situasjonen oppstår særlig i byer hvor det er relativt kort avstand mellom skoler med høy og lav minoritetsandel. Vil statsråden be UDI samarbeide med kommunene for å finne bedre løsninger på plassering av mottaksklasser?
 • 7. Fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Ifølge skolioseavdelingen i Ryggforeningen i Norge har Nav siden vinteren 2013 endret praksis når det gjelder innvilgelse av pleiepenger til pårørende til nyopererte pasienter mellom 12 og 18 år. Mens dette tidligere ble innvilget, blir nå alle søknader avslått. Det er helt nødvendig at nyopererte barn og unge, også de over 12 år, får nødvendig hjelp de første 4 ukene etter operasjonen for at denne skal bli vellykket. Vil statsråden sørge for at Nav gjenopptar sin tidligere praksis med å innvilge slike søknader?
 • 8. Fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake
  Statsråden har nå utsatt tidspunktet for avvikling av Bodø som operasjonsbase for QRA med F-16, til ut flyets levetid. I svar på skriftlig spørsmål nr. 332 (2013-2014) 10. februar 2014 understreker statsråden behovet for kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø og dialog med involverte aktører. Hvilke konsekvenser får utsatt avvikling for overføring av flyplassen fra Forsvaret til Avinor?
 • 9. Fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  I behandlingen av stortingsmeldingen 'På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen' (Meld. St. 20 (2012-2013)) foreslo de nåværende regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet at det skal stadfestes en klar tidsfrist for overgang til en femårig mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning. Nå har Høyre og Fremskrittspartiet hatt regjeringsmakt i en hel stortingssesjon, og mitt spørsmål er derfor: Hva er statsrådens klare tidsfrist for overgang til en femårig grunnskolelærerutdanning?
 • 10. Fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

  På Høyres landsmøte for noen uker siden uttalte statsråden: 'Lærerløftet er ikke bare for skolen, vi må også ha et barnehageløft'. Utdanningsforbundet hadde i forkant av landsmøtet oppfordret statsråden til å ta opp nettopp dette temaet i sin tale, noe vi kan se på utdanningsforbundet.no. Hvordan og hvor har statsråden prioritert dette løftet?
 • 11. Fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kunnskapsministeren

  Jeg viser til Innst. 380 S (2012-2013), hvor 'Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener det er viktig å sikre at barnehagene har god bemanning, og er glad for at regjeringen vil innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én voksen per seks storbarnsplasser (1:6) innen 2020'. Er det å redusere bevilgningen med 700 mill. kroner en oppfølging av ambisjonen om å øke pedagogtettheten i norske barnehager?
 • 12. Fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Høyre gikk til valg på å 'medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid til lærere og skoleledelse'. Under behandlinga av stortingsmeldinga 'På rett vei - kvalitet og mangfold i fellesskolen' ba Høyre sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti regjeringa om å 'legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen'. Hvilke konkrete tiltak har statsråden satt i verk for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen, og hvor mye tid har dette frigjort for lærerne?
 • 13. Fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Skal den maritime næringen fortsatt være verdensledende, er den avhengig av et godt utdanningssystem og god rekruttering langs hele verdikjeden. Norges kombinasjon av akademisk og erfaringsbasert kompetanse er unik i verdenssammenheng, og kanskje ett av våre viktigste konkurransefortrinn internasjonalt. Men utdanningstilbudet er fragmentert på alle nivå. Er dette et prioritert satsingsområde for statsråden, og i så fall når kan vi forvente at det kommer konkrete tiltak?
 • 14. Fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

  I Høyres program står det at Høyre vil styrke kompetansen til barnehageansatte gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til og forbedre innholdet i førskolelærerutdanningen. Velgerne som stemte på Høyre ønsker å få styrket kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte i barnehagene. Hvilke forbedringer har statsråden gjort i barnehagelærerutdanningen?
 • 15. Fra Torgeir Micaelsen (A) til kunnskapsministeren

  Besvart på vegne av helse- og omsorgsministeren
  Alle partiene, inkludert statsrådens eget parti Høyre, var i valgkampen tydelig på at lærerne i skolen trenger støttepersonell som kan bidra til at elevens skolehverdag og læringsutbytte blir bedre. Skolehelsetjenesten er derfor viktig. Samtidig hevder mange at regjeringens forslag til kommunenes inntekter for 2015 er for svakt. I tillegg er ikke en krone øremerket skolehelsetjenesten. Hvordan vil statsråden sikre at skolehelsetjenesten får et reelt løft i årene fremover?
 • 16. Fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  I behandlingen av stortingsmeldingen 'På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen' foreslo Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre at 'Stortinget ber regjeringen i dialog med KS finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket'. Hvilke konkrete tiltak har kommet ut av regjeringens dialog med KS, og synes statsråden at han i samarbeid med KS har lyktes i å heve statusen ved læreryrket?
 • 17. Fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Flere medier kunne i forrige uke melde at det unge dansetalentet Amelie blir nektet plass på den nasjonale ballettlinja på Ruseløkka ungdomsskole i Oslo. Hun har bestått krevende opptaksprøver, men kommer ikke inn fordi hun bor i nabokommunen Bærum. De vil ikke betale gjesteelevsgarantien. Amelies drøm oppfylles ikke fordi hun har feil adresse. Vil statsråden ta initiativ til å løse denne type saker?