Spørretime

Onsdag 26. november 2014kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Bilde av Tine Sundtoft
Tine Sundtoft (H)
Bilde av Anders Anundsen
Anders Anundsen (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Norsk redaktørforening har gjennomgått kommunikasjonsreglementer, etikkreglementer og regler for innsyn i 22 kommuner i Akershus, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Rapporten viser at tre av fire kommuner i Akershus opererer i strid med lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet. Mener regjeringen at dette er tilfredsstillende, vil regjeringen ta initiativ til en landsomfattende undersøkelse om det samme, og hva vil statsråden foreta seg for å sikre ytringsfriheten for kommunalt ansatte?
 • 2. Fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden anbefaler å bygge bro eller tunnel mellom Horten og Moss, og eventuelt bro over Håøya som erstatning for Oslofjordtunnelen. Statsrådens kollega i Klima- og miljødepartementet slår fast at vi må kjøre mindre bil for å kutte utslippene. Det er bred faglig enighet om at økt veikapasitet gir økt trafikk. Kan statsråden gjøre rede for klimaeffekten av dette tiltaket og hvordan den kommer ut i forhold til alternative tiltak som for eksempel ferge eller kollektivløsninger?
 • 3. Fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake
  For et par år siden ble tilgangen politiet gjennom alle år har hatt til førerkortregister, motorvognregister og passregister strammet inn etter påpekninger fra Datatilsynet om ufullstendige lovhjemler. Fordi det var bred enighet om at politiet burde ha denne tilgangen, endret Stortinget passloven i 2013, og det ble da også varslet tilsvarende lovendringer i forhold til de to andre registrene. Vil statsråden følge opp dette og foreslå lovendringer som gir politiet egnet og praktisk tilgang til førerkort- og motorvognregisteret?
 • 4. Fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Norsk helsepersonell har gjennom de siste krigene i Gaza gitt livsnødvendig medisinsk støtte til krigsofrene. Mads Gilbert har flere ganger vært lege ved Shifa-sykehuset i Gaza. Nå er han nekta innreise for å gjøre jobben som lege, kanskje på livstid. Begrunnelsen skal være at Gilbert utgjør en sikkerhetsrisiko for Israel. Hva mener utenriksministeren om dette, og hva vil utenriksministeren gjøre for at Gilbert igjen skal ha muligheten til å gjøre viktig medisinsk arbeid i Gaza?
 • 5. Fra Rigmor Aasrud (A) til næringsministeren

  Regjeringen har i flere sammenhenger uttalt at de vil videreføre den samarbeidsavtalen som Stoltenberg-regjeringen inngikk med paraplyorganisasjonene til de ideelle aktørene som leverer tjenester på helse- og sosialfeltet. Samarbeidsavtalen forutsetter at det avholdes minst to møter i året. Hva er status for arbeidet, og hvilke resultater er oppnådd etter at regjeringen Solberg tiltrådte?
 • 6. Fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

  Stoltenberg-regjeringen hadde ambisjon om at Norge bør være verdensledende i utdanning av arktisk maritim kompetanse. I maritim strategi fra 2013, Stø kurs 2020, fremgår det at Norge skulle være pådriver gjennom Den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO) for å ferdigstille Polarkoden som bindende globalt regelverk for seilas i polare farvann. Samtidig skulle behovet for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann utredes. Hvilke konkrete planer har regjeringen for å sikre arktisk maritim kompetanse?
 • 7. Fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  I Agderposten 19. november 2014 omtales at en person ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved en kommunal institusjon for funksjonshemmede i Arendal. Det er lagt lokk på saken. Kommunen vil ikke informere om fakta. Verken fylkeslegen eller pasientombudet vil foreta seg noe for å finne ut hva som har skjedd. Har statsråden noen synspunkter på en slik praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og hvordan kommunen opptrer i denne saken?
 • 8. Fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  10 minutter etter at Tilregnelighetsutvalget leverte rapporten til justisministeren, ble representanter fra Fremskrittspartiet på Stortinget skriftlig sitert på at rapporten ikke ville få følger for det som kommer til Stortinget fra regjeringen, fordi Fremskrittspartiet på Stortinget har stor innflytelse over justisministeren. Kan statsråden avklare om regjeringen konkluderte like raskt som Fremskrittspartiet på Stortinget med hensyn til oppfølging av NOU-en, og om Fremskrittspartiet på Stortinget hadde fått gehør for sitt standpunkt før regjeringen drøftet saken?
 • 9. Fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Politiets utlendingsenhet melder om 824 tvangsreturer i oktober av asylsøkere og andre som ikke er gitt oppholdstillatelse i Norge. Dette er det høyeste returtall som er registrert for én måned. Målet er at til sammen 10 100 skal returneres i 2015, sier justis- og beredskapsminister Anundsen i en pressemelding. Det er en kjent problemstilling at mange returnerte kommer tilbake til Norge. Hvor mange av de tvangsreturnerte fra 2013 og 2014 er tilbake i Norge, og hvilke tiltak er satt inn for å hindre slik retur?
 • 10. Fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  I Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag for 2015 står det om dublering av celler på side 54: 'Det har ikke vært registrert noen alvorlige negative hendelser som følge av tiltaket.' Kan statsråden redegjøre for Stortinget hva som regnes som alvorlige negative hendelser, hvordan og hvor registreres disse, når og i hvilke fora har dette vært drøftet, og når har statsråden hatt, eller skal ha, formelle møter med fagorganisasjonene i kriminalomsorgen om dette?
 • 11. Fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Besvart på vegne av landbruks- og matministeren
  I forslaget til ny forskrift om produksjonstilskudd i landbruket åpnes det for at selskaper og samvirkeforetak kan motta produksjonstilskudd. Dette kan åpne for vertikal integrasjon ved at større deler av produksjonskjeden kan eies av samme kapitalaktør, og at det personlige lokale eierskapet til norske jordbruksressurser svekkes. Mener statsråden at en slik utvikling er ønskelig, og at dette vil styrke konkurransen og forbrukernes posisjon?