Spørretime

Onsdag 17. desember 2014kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Bilde av Thorhild Widvey
Thorhild Widvey (H)
Bilde av Tord Lien
Tord Lien (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Ferhat Güven (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart på vegne av kommunal- og moderniseringsministeren
  Et levende sentrum er viktig i en økonomisk bærekraftig bystruktur. Business Improvement District er en ordning hvor et flertall av næringsdrivende i et område kan vedta at alle skal gå sammen for å investere i tiltak som styrker et områdes konkurranseevne. For at dette skal være mulig i Norge, må det gjøres endringer i loven. Vil statsråden fremme forslag om en slik lovendring?
 • 3. Fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  I 2002 vedtok Stortinget en trasékorridor for Ringeriksbanen via Åsa. Hovedbegrunnelsen for Stortingets nei til Kroksund-alternativet i 2002 var de store konsekvensene for natur og verneverdige våtmarksområder. Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler nå at traseen likevel legges i en felles korridor for E16 og Ringeriksbanen via Kroksund. Vil Stortinget bli forelagt en ny sak om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen og E16 før videre planlegging fortsetter?
 • 4. Fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  I Stortingets behandling av Innst. 14 S (2014-2015) vedtok Stortinget å be regjeringen se på de investeringer og den kompetansebygging som er gjort ved Rock City og vurdere om det finnes oppdrag som kan legges dit for å ta vare på dette senteret, før det tas endelig stilling til fremtidig finansiering. Etter at flertallet på Stortinget opprettholdt regjeringens forslag til kutt i tilskuddet til Rock City, så styret seg nødt til å varsle de ansatte om oppsigelser. Hvordan akter statsråden å følge opp Stortingets vedtak?
 • 5. Fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  I Stortinget er det uttrykt bred motstand mot Oslo universitetssykehus' plan om gigantsykehuset Campus Oslo. Blant flertallspartiene har særlig Fremskrittspartiet og Venstre gått klart ut, nå sist i budsjettdebatten, da Venstres talsmann sa at 'vi må skrinlegge OUS' Campus-prosjekt'. Når OUS-direktøren er spurt om hvordan de bare kan fortsette prosjektet uten politisk avklaring, har han vist til at statsråden blir holdt orientert. Hvordan ser statsråden på at OUS fortsetter ressursbruken på Campus Oslo, og har han gitt grønt lys for dette?
 • 6. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Regjeringen har innført 'den gylne regel' i psykisk helsevern om at veksten i rus og psykiatri, hver for seg, skal være større enn veksten i somatiske sykdommer. Likevel meldes det fra flere helseforetak om planlagte kutt i psykiatrien til neste år. Også Helse Nord kritiseres for at 'den gylne regel' ikke overholdes. Kan statsråden redegjøre for hvordan veksten i psykisk helsevern vil være i de forskjellige foretakene i 2015, inkludert Helse Nord, og om kommunene er gjort i stand til å ta seg av flere pasienter?
 • 7. Fra Marit Arnstad (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Det brukes som argument for nedlegging av spesialpost 4 ved Østmarka under Helse Midt-Norge at det er bygd opp tilbud om døgnplasser i andre helseforetak som vil gi personer med alvorlige angstlidelser et like godt tilbud. Hvor gode døgnplasstilbud til disse pasientene er bygd opp ved andre helseforetak, eller mener man at poliklinisk behandling er en god erstatning for tidligere døgnplasser?
 • 8. Fra Jenny Klinge (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Det har oppstått uro kring prosessen for eit nytt felles sjukehus på Nordmøre og i Romsdal. Det har også kome fram at 7 av 10 av dei siste styremøta har vore lukka. Det ville vore interessant å vita om det har kome signal frå regjeringshald til Helse Midt-Norge om tomteval. Kva meiner statsråden er årsaka til uroa som har oppstått, og meiner han prosessen har gått føre seg på rett vis?