Spørretime

Onsdag 18. mars 2015kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Bilde av Tine Sundtoft
Tine Sundtoft (H)
Bilde av Anders Anundsen
Anders Anundsen (FrP)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

  Den 9. februar rapporterte Aftenposten om 'Swissleaks', hvor skjulte formuer i storbanken HSBC har blitt avslørt. Ifølge avisa var det i 2006 og 2007 111 klienter med tilknytning til Norge som skjulte til sammen 2,8 mrd. kroner. Dette er bare en liten del av norske formuer skjult i utlandet. Har statsråden anslag på hvor store beløp med norsk tilknytning som er skjult i utlandet, og hva gjør regjeringen for å bekjempe slike aktiviteter?
 • 2. Fra Sigmund Steinnes (A) til samferdselsministeren

  Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, er en sentral lufthavn i Nord-Norge med en betydelig trafikk og blant annet over 700 000 reisende i året. I 2020 vil man nå 1 million reisende. Flyplassen brukes også aktivt av Forsvaret, og det er vedtatt at den skal være en QRA-base for nye kampfly. Selv om Evenes opplever vekst, står det lite i Avinors nordområdestrategi om planene fremover for flyplassen. Hvilke planer har regjeringen for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes?
 • 3. Fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

  Regjeringen har åpnet for at det kan arrangeres poker-NM i Norge. Det kreves at en ideell organisasjon får lisens og at disse får 2,5 prosent av en omsetning på maksimalt 50 mill. kroner, mens spilloperatøren skal ha det dobbelte. Ifølge avisen Vårt Land har alle som har søkt, knyttet til seg et selskap som er registrert på skatteparadiset Isle of Man, og selskapet vil bruke poker-NM til å rekruttere spillere til internasjonale turneringer. Er dette en villet politikk fra regjeringens side?
 • 4. Fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Søgne Dykkerklubb har skrevet brev til Riksantikvaren der de peker på uheldige forhold som svekker vern av kulturminner i vrak langs kysten. Riksantikvarens register kulturminnesok.no er presise på angivelse av vrak. Det gjør det enkelt å finne verdifulle kulturminner. Det er gjort observasjoner av mistenkelig aktivitet fra båter og salg av vrakrøvede kulturminner på finn.no. Hva vil statsråden gjøre for å forhindre plyndring av vrak og fjerning av viktige kulturminner fra norskekysten?
 • 5. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Hepatitt C er ein smittsam og kronisk leversjukdom som utgjer eit stort helseproblem i Noreg. Sjukdomen er omtalt som 'den stille epidemien'. Den rammar utsette grupper i samfunnet, i hovudsak tidlegare eller aktive rusmiddelbrukarar. Om lag 800 personar vert smitta av viruset kvart år, og 20-30 000 lever med kronisk hepatitt C i Noreg i dag. I 2012 fekk færre enn 5 prosent av dei smitta medikamentell behandling. No er nye antivirale legemidlar på markedet. Kva er regjeringa sine behandlingsambisjonar for desse pasientane?
 • 6. Fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  I arbeidet med å forebygge rekruttering til terrornettverk og soloterrorisme er politiets bekymringssamtaler et viktig redskap. Blant dem som jobber med dette lokalt i Oslo, har det vært påpekt at lovhjemmelen for å innkalle til slike samtaler i paragraf 13 i politiloven gjelder personer under 18 år. I mange tilfeller vil behovet for bekymringssamtaler også gjelde personer i andre aldersgrupper. Vil statsråden vurdere lovendringer som kan forplikte personer i alle aldre på lik linje til å møte opp til bekymringssamtaler?
 • 7. Fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Saksbehandlingstiden i UDI i familiegjenforeningssaker er ca. 12 måneder, og ventetiden har økt gjennom 2014. Statsråden har opplyst at UDI ikke klarer å nå sine mål om kortere saksbehandlingstid på grunn av omorganisering og redusert saksbehandlingskapasitet som følge av dette. I svar på spørsmål fra Stortinget sier statsråden at saksbehandlingstiden forventes å gå ned i 2015. Hvilke tiltak er iverksatt for å få redusert saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker, og hvilke resultater er oppnådd så langt?
 • 8. Fra Else-May Norderhus (A) til justis- og beredskapsministeren

  Kristiansund politikammer har i dag sokkelansvar i sitt område, men dette foreslås nå flyttet til Stavanger. Kompetansen knyttet til sokkelansvaret er gradvis bygd opp med teknikere og etterforskere. Disse kan raskt rykke ut, og gir tett oppfølging til oljeselskapene. Utgangspunktet med politireformen er at man skal bygge opp under nærpolitiet. Møre og Romsdal politidistrikt er forholdsvis lite, så hvordan kan statsråden gå inn for å bygge ned denne viktige særkompetansen i dette politidistriktet?
 • 9. Fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  På spørsmål frå Aftenposten den 11. mars 2015 om PST si forståing av at dei ikkje har trengt å varsle ved bruk av mobilregulerte soner, svara justis- og beredskapsministeren 'Det må du nesten ta med PST'. Kvifor viste han til PST, istaden for å utøve leiarskap ved å uttale kva forventningar han har til underliggjande etatar?
 • 10. Fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Syria går nå inn i femte året med krig. Den humanitære situasjonen er blitt ekstrem, med 12 millioner mennesker på flukt. Nabolandene har tatt imot 3,8 millioner flyktninger til sammen. I Europa har Tyskland og Sverige tatt ekstraordinære grep for å hjelpe flest mulig. Nylig lanserte en rekke organisasjoner en dugnad med krav om at Norge tar imot minst 10 000 syriske flyktninger. Hva vil statsråden foreta seg for å gi beskyttelse til flere syriske flyktninger, og sørge for at norske kommuner vil og kan ta dem imot?
 • 11. Fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kunnskapsministeren

  Merknad: Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede
  Utan å forankre prosessen i Stortinget er kunnskapsministeren i ferd med å gjennomføre ein fusjonsprosess i høgare utdanning. Stortinget har slik ikkje fått drøfta erfaringar frå andre land, kva tyding geografi har, korleis fagmiljø vert splitta eller sett saman, eller kostnader ved fusjonar. Kan statsråden leggje fram forsking som viser resultat av fusjonar i høgare utdanning i andre land, og som eintydig viser at fusjonar sikrar at den enkelte institusjon får høgare kvalitet etter at den er fusjonert med andre?
 • 12. Fra Henrik Asheim (H) til kunnskapsministeren

  Nasjonale prøver er et viktig styringsverktøy i skolen. Samtidig er det slik at stadig flere skoler tar i bruk iPad i opplæringen. Dette stiller nye krav til gjennomføringen av nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Enkelte skoler har meldt at det ikke er mulig å gjennomføre disse prøvene på iPad, noe som vanskeliggjør gjennomføringen av prøvene for elever og lærere. Hvordan vil statsråden sørge for at det blir teknisk mulig å gjennomføre nasjonale prøver på iPad?