Spørretime

Onsdag 27. mai 2015kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Siv Jensen
Siv Jensen (FrP)
Bilde av Solveig Horne
Solveig Horne (FrP)
Bilde av Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen (H)
Arbeids- og sosialminister

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  Statens vegvesen har bestemt at elbiler ikke får benytte seg av kollektivfeltet mellom Vækerø og Filipstad i rushtiden på grunn av renovering av flere tunneler i Oslo. Lokalpolitikere i både Oslo og Akershus mener at Statens vegvesen burde ha vurdert andre løsninger, for eksempel krav om to eller flere passasjerer i elbiler som skal få bruke kollektivfeltet. Vil statsråden vurdere andre tiltak som kan sikre fremkommelighet for busser og nødetater på E18 uten å utestenge elbiler fullstendig fra kollektivfeltet?
 • 2. Fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Besvart av samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen (FrP)

  Avinor si tilråding om å oppretthalde fire flyplassar i Sogn og Fjordane er godt motteke. Men varsla kutt i det regionale flyplassnettet på 100-150 mill. kr årleg gir likevel grunn til uro for framtidig flytilbod. Statsråden sin partikollega, Frank Willy Djuvik, varsla 21. mai i år til NRK Sogn og Fjordane bru mellom Anda og Lote finansiert med flyplassavløysingsmidlar for å leggje ned flyplassen på Sandane. Arbeider statsråden med å få på plass ei ordning for flyplassavløysingsmidlar, og eventuelt når kjem den?
 • 3. Fra Rasmus Hansson (MDG) til kulturministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Besvart på vegne av kulturministeren

  Staten har bidratt med 40 pst. av finansieringen av frivilligsentralene. Nå advarer 400 frivilligsentraler regjeringen mot at ansvaret for finansieringen overføres til kommunene. I Meld. St. 14 (2014-2015) står det at 'Frivilligsentralene spiller en viktig rolle i berøringsflaten mellom sivil og offentlig virke'. Dårlig kommuneøkonomi kan føre til at frivilligsentralene salderes. Hvordan vil regjeringen sikre at frivilligsentralenes sentrale rolle ikke svekkes i kommuner med dårlig økonomi?
 • 4. Fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  Opplevde statsråden at Telenor var obs på problemstillingen knyttet til kvinner i ledelse da de ikke inviterte kvalifiserte kvinnelige kandidater til intervju om topplederstillingen?
 • 5. Fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Mange ungdommer opplever å bli syke av mononukleose, eller kyssesyken som den kalles på folkemunne. For de heldige er sykdomsforløpet ukomplisert og går raskt over, men noen blir svært syke og det tar lang tid å komme seg etter sykdommen. For mange skjer dette i en livsfase som danner grunnlaget for videre utdanning og jobb, og langvarig fravær har store konsekvenser. Har norske myndigheter oversikt over hvor mange som rammes hardt av sykdommen, og mener statsråden at det gjøres nok for å forebygge langvarig sykdom?
 • 6. Fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Besvart av helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H)

  Det har i den senere tid vært mye oppmerksomhet rundt helseskader fra lokal luftforurensning for beboere i Oslo og andre storbyområder, hvor grenseverdiene for særlig nitrogendioksid (NO2) og fint svevestøv (PM) brytes jevnlig. I denne forbindelse er det også viktig å se på helseeffektene for bilister som sitter lenge i bilkø hver dag. Det foreligger få undersøkelser og lite forskning på dette både nasjonalt og internasjonalt. Vil statsråden vurdere å sette i gang studier på helseeffekter i forbindelse med køkjøring for bilister?
 • 7. Fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Besvart av arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson (FrP)

  'Ny Start i arbeidslivet' er blitt drevet i 13 år ved Varodd i Kristiansand. Aldri før er det skrevet ut så mange til jobb derfra som i 2014. 66 pst. fikk oppfølging til jobb som de beholdt over tid. Deltakere er i hovedsak innsatte som skal tilbakeføres. Ansatte frykter nå at tiltaket raderes bort gjennom anbudsordningen dersom det ikke unntas fra dette. Vil statsråden vise handlekraft og sørge for at dette tiltaket kan fortsette, og at det ikke raderes bort i en anbudsrunde, slik at flere kommer i jobb?