Spørretime

Onsdag 03. februar 2016kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Bent Høie
Bent Høie (H)
Bilde av Tord Lien
Tord Lien (FrP)
Bilde av Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen (H)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Til tross for mange tiltak og en positiv utvikling de siste årene, er samisk språk fortsatt i en utsatt situasjon. Å sikre tilstrekkelig samiskspråklige barnehager er noe av det mest målrettede man kan gjøre for å sikre at nye generasjoner kan føre språket videre. Foreldre i Alta er fortvilet fordi det ikke er nok samiske barnehageplasser for å gi et tilbud til deres barn. Ifølge NRK Finnmark 18. januar står 17 barn i kø for plass. Hva vil statsråden gjøre for å sikre flere samiske barnehageplasser?
 • 2. Fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Besvart på vegne av utenriksministeren
  Den såkalte islamske staten IS kontrollerer et ca. 90 km langt område langs grensen mot Tyrkia ved byer som Azaz og Jarablus. Mange medier, bl.a. Aftenposten, har beskrevet hvordan grensen her i praksis er åpen for import av tusenvis av fremmedkrigere til IS sine terrorstyrker i Syria, og at det også foregår oljeeksport den andre veien, som betyr mye for IS sin økonomi. Hvordan ser utenriksministeren på NATO-landet Tyrkias praksis i grenseområdene hvor IS opererer, og er dette tatt opp under samtaler med tyrkiske myndigheter?
 • 3. Fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av klima- og miljøministeren
  Gruveselskapet Nordic Mining har varslet at de starter med boringer i Engebøfjellet i Naustdal til tross for at regjeringen ennå ikke har behandlet klagen på utslippstillatelsen i statsråd. Klagen til EFTA-domstolen om brudd på vanndirektivet er heller ikke behandlet. Mener statsråden det er greit å starte opp gruvevirksomheten selv om ikke klagene er avgjort?
 • 4. Fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Forskning er med på å redde liv ved at nye medisiner utvikles slik at mange kan leve lenger og med bedre livskvalitet. Disse medisinene er dyre, og flere pasienter har i den siste tiden stått fram og fortalt om kreftmedisiner som er godkjente i Norge, men som ikke refunderes her, i motsetning til i mange andre land. De kan koste opp mot 50 000 kroner per dose. Arbeiderpartiet har foreslått at Norge tar initiativ på europeisk nivå for å få til et innkjøpssamarbeid. Hvordan stiller statsråden seg til det?
 • 5. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil regjeringa sikre at kvinner i reproduktiv alder som skal inn i Legemiddelassistert rehabilitering, får tilbod om gratis, langtidsverkande prevensjon, og at dette kan bli tilbydt på ein ubyråkratisk måte, utan at kvinnene treng å søkje om å få dekka utgiftene?
 • 6. Fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

  NVE mottok nylig en rapport som vurderte kvaliteten av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader. Basert på undersøkelser av 20 vassdrag kom det fram store avvik. Antall rødlistede lav og moser var 12,8 ganger så høyt i etterundersøkelsene i forhold til de biologiske undersøkelsene som fulgte konsesjonssøknadene. Hva vil statsråden gjøre for at vi får skikkelige utredninger av naturverdiene i kraftutbyggingssaker?
 • 7. Fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Hvordan vil statsråden sikre like god kvalitet i lærerutdanninga ved selvakkrediterende universitet og høgskoler som godkjenner egen utdanning, som ved høgskoler som må godkjennes gjennom NOKUT?
 • 8. Fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Ved behandling av havbruksmeldingen bestemte Stortinget at det skulle etableres et havbruksfond som skulle sikre økte inntekter til vertskommunene for oppdrettsanlegg. Vil statsråden sørge for at alle innbetalinger etter 1. januar 2017 fordeles i tråd med Stortingets fordeling med 20 pst. av inntektene til staten og 80 pst. av inntektene til kommunene og fylkeskommunene?