Spørretime

Onsdag 16. mars 2016kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Erna Solberg
Erna Solberg (H)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

  I utkastet til Nasjonal transportplan fra etatene er ikke Ahusbanen, også kalt Romeriksbanen, omtalt. Etter at det var uklarhet om dette høsten 2014, har statsråden ved flere anledninger sagt at regjeringen går inn for Ahusbanen, og at de vil finansiere den med 50 pst. Han sa for eksempel til Akers Avis 14. august 2015: 'Vi gikk til valg på å bygge bane til Ahus og Fornebu, og det skal vi levere.' Hvordan har statsråden i mellomtida fulgt opp dette overfor sine etater, og hva mener statsråden om at dette er utelatt i utkastet til NTP?
 • 2. Fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  I sitt svar 26. februar 2016 på skriftlig spørsmål nr. 647 fra representanten de Ruiter, tegner statsråden et rosenrødt bilde av situasjonen i norsk bygg- og anleggsbransje, og ser tydeligvis ingen grunn til bekymring. I Klassekampen 9. mars tar administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød, derimot opp flere forhold i bransjen, som ordreinngang og muligheten for å sikre norsk kompetanse innenfor anleggsdelen som bygger veier og annen infrastruktur. Mener statsråden at sjefen i Skanska har misforstått situasjonen i sektoren?
 • 3. Fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  I Dagsrevyen 9. mars foreslo stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre å oppheve varig vern av enkelte vassdrag. I fjor sa statsråd Sundtoft til Adresseavisen: 'Vernede vassdrag utgjør både enkeltvis og i sum store natur- og miljøverdier. Regjeringen satser på å øke produksjonen av regulerbar kraft i Norge på andre måter enn ved å bygge kraftverk i vassdrag som omfattes av verneplanen.' Deler statsråden dette synet, og kan han forsikre om at varig vern betyr at vassdragene er vernet mot kraftutbygging i all fremtid?
 • 4. Fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Klimaavtalen i Paris betyr at ambisjonsnivået i norsk klimapolitikk må skjerpes dramatisk. Et viktig ledd i en ny klimapolitikk må bli en klimalov med juridisk bindende utslippsmål. Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge frem et forslag til en klimalov tidsnok til at loven kan vedtas i denne stortingsperioden. Kan statsråden bekrefte at Klima- og miljødepartementet har startet arbeidet med å utarbeide en klimalov som kan sikre reelle utslippskutt i Norge?
 • 5. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Norsk Sykepleierforbund har varslet fylkesmannen i Telemark om kritiske arbeidsforhold ved Notodden sykehus. Fylkeslegen ser alvorlig på saken og har startet undersøkelser. Arbeidstilsynet er varslet etter at ansatte har gått doble og triple vakter i lange perioder. Legene på Notodden har meldt en skriftlig bekymring til ledelsen om situasjonen. For snart ett år siden ble det meldt om liknende forhold ved sykehuset i Skien. Mener statsråden denne situasjonen er holdbar, og hva foretar statsråden seg i saken?
 • 6. Fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Alle kommuner er nå pålagt å ha akutte døgnplasser. De store kommunene har utfordringer med å rekruttere leger i 100-prosentstillinger, så lenge praksisen ikke blir tellende tjeneste for allmennlegespesialiteten. Alternativet med mange små stillinger gir dårlig kontinuitet, svakere kompetanse og mindre forsvarlighet. Samhandlingsreformen ble vedtatt i 2012. Det har vært god tid for å få dette på plass. Ser ikke statsråden at det både haster og er mulig med unntak for å få samhandlingsreformen til å fungere best mulig?
 • 7. Fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Fiskeriminister Per Sandberg har i Aftenposten uttalt at han vil ta et oppgjør med 'mørke motkrefter' som svekker norsk fiskerinæring. På direkte spørsmål om hvem det er, svarer han at det er både 'politikere, professorer, institusjoner, de finnes på universitetene våre og i akademia'. Dette er et alvorlig angrep på den akademiske frihet som i Norge er nedfelt i lov. Er disse holdningene til universiteter og forskere i tråd med regjeringens kunnskaps- og forskningspolitikk?