Spørretime

Onsdag 13. april 2016kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Bilde av Solveig Horne
Solveig Horne (FrP)
Bilde av Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland (H)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Marianne Aasen (A) til statsministeren

  Statsminister Erna Solberg er leder av regjeringens forskningsutvalg. Er de meningene om forskning på oppdrettsnæringen generelt og de krav til Havforskningsinstituttets forskning spesielt som fiskeriministeren har gitt uttrykk for i media, i tråd med regjeringens kunnskaps- og forskningspolitikk?
 • 2. Fra Jan Bøhler (A) til næringsministeren

  Statsminister og statsråder har hyllet Oslo Cancer Cluster (OCC) som en ledende internasjonal klynge innen forskning og utprøving av ny kreftmedisin. Likevel har OCC fått avslag fra Innovasjon Norge på støtte fra ordningen Global Center of Expertise, og har også fått beskjed om at støtten fra Norwegian Center of Expertise vil falle bort fra 2017. Det oppgis at dette skyldes styringssignaler fra eierne. Hvordan vil regjeringen sørge for at hyllesten til OCC følges opp med støtte som kan sikre fortsatt drift og utvikling?
 • 3. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  I Nasjonal helse- og sjukehusplan vedtok Stortinget at stadleg leiing skal vere hovudregelen på norske sjukehus. Helse Møre og Romsdal HF har vedtatt å ikkje innføre stadleg leiing. Meiner statsråden at det at eit heilt føretak ikkje innfører stadleg leiing på nokon av sine sjukehus, er i tråd med Stortinget sitt vedtak, og vil statsråden gripe inn overfor dei føretak som ikkje innfører stadleg leiing på sine sjukehus?
 • 4. Fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Ifølge den nye forskriften utviklet av rammeplanutvalget for grunnskolelærerutdanninger vil det ikke lenger være mulig å spesialisere seg i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Den femårige lærerutdanningen vil gi masterkvalifikasjon, men fordypningen må være i et såkalt 'undervisningsfag'. Statsråden har uttalt at Ludvigsen-utvalgets 'Fremtidens skole' ikke skal få en sentral plass i utdanningen. Er statsråden bekymret for konsekvensen av mangel på spesialpedagoger framover?
 • 5. Fra Ketil Kjenseth (V) til kunnskapsministeren

  Vi har sett en stor økning i andelen psykiske plager og lidelser som stress, angst og depresjon blant unge, og spesielt jenter. Forebygging og tidlig oppdagelse av slike symptomer er viktig i et folkehelse- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Klasserommet er en godt egnet arena for dette, og læreren vil kunne spille en sentral rolle. Hvordan vil den nye lærerutdanningen sette lærere i stand til å oppdage og håndtere psykiske og psykosomatiske plager og lidelser hos elever?
 • 6. Fra Terje Breivik (V) til kunnskapsministeren

  Noreg har dei siste ti åra bygd opp eit sterkt miljø på utdanningsforsking. Med den nye forskrifta frå rammeplanutvalet for grunnskulelærarutdanningane vil det vere umogeleg for lærarstudentar å ta mastergrad i pedagogikk eller spesialpedagogikk, og dei kan difor heller ikkje avansere til ph.d. eller sjølv bli lærerutdannarar. Kva vil statsråden gjere for å sikre dei pedagogiske forskingsmiljøa etter implementeringa av ny forskrift for rammeplan for grunnskulelærarutdanninga?
 • 7. Fra Ola Elvestuen (V) til kunnskapsministeren

  Ifølge opplæringsloven skal skoleledere ha pedagogisk kompetanse og 'nødvendige lederegenskaper'. Det finnes ingen formelle utdanningskrav utover dette. Det er opprettet rektorutdanninger flere steder i landet, med tilbud om videreutdanning i skoleledelse. Det er innført kompetansekrav til lærerne. Skoleledelsen har det overordnede faglige, pedagogiske og administrative ansvaret for elevene. Hva tenker statsråden om behovet for en opptrapping av skoleleder- og rektorutdanningene?
 • 8. Fra Pål Farstad (V) til kunnskapsministeren

  Mobbing er et utbredt problem i den norske skolen, og noe som kan være vanskelig å håndtere. I dag skal skolen fatte enkeltvedtak i mobbesaker, men det finnes ingen krav til at skoleledelsen skal ha kompetanse på feltet. Hva synes statsråden om å inkludere mobbetematikk i skolelederutdanning, slik at hver skole har nok kompetanse til å oppdage og håndtere mobbing på en god måte?
 • 9. Fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Norge er en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Det pågår nå en konseptvalgutredning (KVU) for samlokalisering av forskningsmiljøene i Bergen. Det er uklart hvordan premissene for forskningen blir vektlagt i dette arbeidet. Fiskeriministeren svarer den 24. februar at det ikke er et krav i KVU om samlokalisering, selv om et samlet FoU-miljø i Bergen ønsker det, og mener det vil styrke vår posisjon som verdensledende. Hvordan vil statsråden sikre at styrking av forskningsklyngen blir et hovedmål for KVU-arbeidet?
 • 10. Fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Statsråden kom med følgende utsagn i Bergens Tidende 1. april 2016: 'Politikerne har lagt rammevilkårene for hvordan denne næringen skal vokse, og HI skal dele ambisjonene for de vedtakene.' 'HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene.' Hvorfor ønsket ikke fiskeriministeren å trekke tilbake disse konkrete utsagnene i Bergens Tidende da temaet var til debatt i Stortinget 5. april?