Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Forslag om endringer av Grunnloven § 93

7. februar behandlet Stortinget to forslag om endringer i Grunnloven § 93. Endringsforslagene ble ikke vedtatt.

De to grunnlovsforslagene er behandlet i Innst. 148 S (2011–2012).

I det første forslaget – Dokument nr. 12:1 (2007–2008) – foreslås det at Stortingets samtykke til suverenitetsavståelse skal kunne gis med to tredjedels flertall dersom det først er avholdt rådgivende folkeavstemning. I dag kreves tre fjerdedels flertall.

Dette forslaget ble støttet av flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men fikk ikke tilstrekkelig oppslutning i Stortinget.

I det andre forslaget  – Dokument nr. 12:24 (2007–2008) – foreslås en tilføyelse i § 93 for å presisere at det skal være obligatorisk å avholde folkeavstemning i § 93-relevante saker, og at slike folkeavstemninger skal være rådgivende.

Dette forslaget fikk hverken støtte av komitéflertallet eller Stortinget.

Grunnloven § 93

Bestemmelsen i Grunnloven § 93 ble vedtatt i 1962, og gir hjemmel til at Norge kan avstå suverenitet på et saklig begrenset område til internasjonale organisasjoner. Bestemmelsen har stått uendret siden 1962, og lyder:


«For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.

 
Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.»


Da bestemmelsen ble gitt, ble den sett i sammenheng med et mulig norsk medlemskap i Det europeiske fellesskap. Overdragelse av grunnlovsbestemt myndighet til et internasjonalt organ vil enten kreve vedtak etter § 93 eller endring av Grunnloven etter reglene i § 112.

Grunnlovsendringer

Regler for endring av Grunnloven fastslås i § 112. Det er stortingsrepresentantene som legger frem forslag til grunnlovsendringer, men grunnlaget for forslaget kan komme fra andre. Forslagene må legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. Forslagene blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode.

Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas i Stortinget i plenum. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Grunnlovsforslagene legges frem som et dokument for Stortinget (Dokument nr. 12).

Sist oppdatert: 07.02.2012 13:33
: