EOS-utvalget skal evalueres

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) skal evalueres. Arbeidet ledes av Bjørn Solbakken, førstelagmann i Gulating lagmannsrett.

Stortingets presidentskap har besluttet at det skal foretas en evaluering av EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk. Utvalgets sammensetning og mandat ble vedtatt av presidentskapet den 27. mars 2014:

Leder

Førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Bjørn Solbakken, Haugesund.

Medlemmer

Tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Torgeir Hagen, Hamar.
Advokat og leder for Personvernnemnda, Eva Jarbekk, Oslo.
Politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, Kirkenes.
Avdelingsleder i LO, Grethe Fossli , Oslo.
Fylkesmann i Møre og Romsdal, Lodve Solholm, Ålesund.

Utvalgets mandat

Lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-loven) med tilhørende instruks trådte i kraft i 1995. I samsvar med lovens § 1 ble det samtidig opprettet et EOS-utvalg til å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvaltning eller under styring av eller på oppdrag fra denne. I tiden etter 1995 er det foretatt enkelte justeringer i EOS-regelverket, men det er nå ønskelig med en bredere evaluering og fremtidsrettet vurdering av EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser.

Formålet med EOS-utvalgets arbeid er angitt i EOS-loven § 2. Utvalget bes undersøke om den etablerte kontrollmodellen har fungert på en slik måte at målene er oppnådd. I den utstrekning målene helt eller delvis ikke er oppnådd, bes utvalget komme med forslag til hvordan målene i større grad kan nås. Uavhengig av måloppnåelse, bes det foretatt en vurdering av behovet for en forbedring av regelverket. Herunder bes utvalget komme med forslag til endringer som kan øke kvaliteten og/eller effektiviteten til EOS-utvalgets arbeid og som samtidig tar høyde for den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avga sommeren 2013 innstilling om EOS-utvalgets årsmelding for 2012, jf. Innst. 376 S (2012–2013). I innstillingen har komiteens flertall pekt på behovet for å se nærmere på fem konkrete problemstillinger knyttet til EOS-utvalgets arbeid:

  • I hvilke grad har begrensningen i EOS-utvalgets adgang til å kreve innsyn i dokumenter og forvaltningens rett til å ta den endelige avgjørelsen om innsyn representert et hinder for utvalgets arbeid, og eventuelt på hvilken måte?
  • Er det etterretningsenheter i Forsvaret som i større grad bør underlegges en ordinær kontroll av EOS-utvalget? Hvordan kan dette i så fall skje?
  • I hvilken utstrekning bør EOS-utvalget uhindret kunne benytte personer som tidligere har virket i EOS-tjenesten som kilder?
  • Er det behov for særlige regler om sivile informanter, herunder hvordan sivile informanter benyttes og hvordan EOS-utvalget kan kontrollere denne bruken?

Alle forslag som går ut på endring av EOS-loven eller EOS-instruksen bes begrunnet med konkrete forslag til regelendringer.

Større endringsforslag bør også inneholde en drøftelse av de økonomiske og administrative konsekvenser.

Utvalget skal legge frem sitt arbeid for Stortingets presidentskap innen 15. desember 2015.


Sist oppdatert: 27.03.2014 13:49