Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kommisjonsleder Frank K. Olsen og stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

Gransking av Scandinavian Star-brannen

Frank K. Olsen blir leder av kommisjonen som skal granske Scandinavian Star-brannen. Kommisjonen skal avgi rapport til presidentskapet innen 1. juni 2017.

– Jeg påtar meg oppgaven med ærefrykt. Utfordringen blir å granske et hendelsesforløp som ligger såpass langt tilbake i tid, hele 25 år, sier kommisjonsleder Frank K. Olsen.

Stortinget vedtok 12. mai å oppnevne en granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Les innstillingen.

Presidentskapet har nå utnevnt kommisjonsmedlemmene og fastsatt mandatet.

– Jeg er glad for at Frank K. Olsen har sagt seg villig til å påta seg oppgaven som leder av denne kommisjonen. Granskingskommisjoner er et viktig verktøy for Stortinget i sin kontrollvirksomhet. Jeg ser frem til at arbeidet kommer i gang, ikke minst med tanke på de pårørende, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

– Kommisjonen er bredt sammensatt og representerer mange kompetansefelt, som vil komme til nytte i dette arbeidet. Vi kommer til å møtes for første gang på nyåret, sier Olsen.

Kommisjonens medlemmer

 1. Sorenskriver Frank K. Olsen (49), Tromsø, leder.
 2. Advokat Elisabeth Roscher (53), Oslo.
 3. Orlogskaptein Frode Singstad (56), Trondheim.
 4. Beredskapssjef Torstein Nielsen (53), Stavanger.
 5. Fagdirektør Hildegunn Bjerke (43), Ås.
 6. Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli (66), Minnesund.
 7. Professor Tine Jensen (58), Nittedal.
 8. Sjefingeniør Svein Erik Jacobsen (65), Høvik.

Kommisjonens mandat

 1. Kommisjonen skal vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av brannen på Scandinavian Star (jf. bl.a. Innst. S. nr. 235 (1989–1990), St.meld. nr. 63 (1991–1992), jf. NOU 1991:1 a og b, samt Innst. S. nr. 108 (1992–1993)) gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken.

  Kommisjonen skal videre vurdere de offentlige myndigheters oppfølging av saken, herunder oppfølgingen av de anbefalinger som ble gitt i ovennevnte dokumenter, samt ivaretakelsen av overlevende og pårørende.
 2. Kommisjonen skal ikke ta stilling til spørsmål om strafferettslig ansvar.
 3. Kommisjonen kan benytte både nasjonal og internasjonal fagkompetanse i den grad dette anses nødvendig. Det forutsettes at kommisjonen oppretter dialog med personer og instanser som kan opplyse saken, herunder overlevende og pårørende.

  Offentlige myndigheter forutsettes å stille til rådighet for kommisjonen alt materiale som kommisjonen anser kan være av interesse for saken.

  I den grad granskingen medfører kontakt med fremmed makt, skal Utenriksdepartementet orienteres og deretter koordinere kontakten.
 4. Kommisjonen starter sin gransking så snart som mulig og utarbeider innen 1. juni 2017 en rapport med sine konklusjoner til Stortingets presidentskap.

  Kommisjonen antar selv den sekretærhjelp den anser nødvendig.

Representantforslag

Forslaget om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen ble fremsatt i stortingsmøtet 17. februar 2015 av lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, på vegne av representantene Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Jan Bøhler, Per Olaf Lundteigen, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell, Rasmus Hansson og seg selv.

Parlamentariske granskingskommisjoner

Parlamentariske granskingskommisjoner er et av verktøyene Stortinget har til å utføre sin kontrollvirksomhet. Granskingskommisjoner blir nedsatt av Stortinget for å klarlegge eller vurdere et tidligere faktisk begivenhetsforløp.

Reglene for parlamentariske granskingskommisjoner er fastsatt i Stortingets forretningsorden § 19.

Les mer om kontrollvirksomheten på Stortinget.

Tidligere granskingskommisjoner

Stortinget har siden 1985 nedsatt fem granskingskommisjoner:

 • Ryssdal-kommisjonen (1985–87) gransket måten styremaktene håndterte problemene som rederiet Reksten hadde på slutten av 1970-tallet.
 • Lund-kommisjonen (1994–1996) gransket de hemmelige tjenestene og påstandene om ulovlig overvåking.
 • Smith I-kommisjonen (1997–1998) gransket måten styresmaktene håndterte bankkrisen på 1980-tallet.
 • Smith II-kommisjonen (2000–2001) gransket Gardermo-utbyggingen.
 • Mehamn-kommisjonen (2003–2005) gransket luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982.

Scandinavian Star-brannen

Det brøt ut brann i bilfergen Scandinavian Star natt til 7. april 1990, og 159 mennesker omkom. Omstendighetene rundt brannen har senere vært svært omdiskutert.

Sist oppdatert: 03.12.2015 12:49
: