Stortingspresident Olemic Thommessen, direktør Petter Fredrik Wille, 1. visepresident Marit Nybakk og 2. visepresident Kenneth Svendsen. Foto: Stortinget.

Stortingspresident Olemic Thommessen, direktør Petter Fredrik Wille, 1. visepresident Marit Nybakk og 2. visepresident Kenneth Svendsen. Foto: Stortinget.

Direktør oppnevnt for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Stortinget har torsdag 26. november oppnevnt Petter Fredrik Wille som direktør for den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter.

Loven om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ble vedtatt i Stortinget i vår. Siden er det valgt styre, og nå er også direktøren oppnevnt.  

– Jeg bestemte meg for å søke denne stillingen allerede da jeg så stillingsutlysningen første gang. Dette er en unik mulighet til å bygge opp en institusjon med en viktig rolle i samfunnet, sier Petter Fredrik Wille, som nå ser frem til å ta fatt på oppgaven. Han sier at refleksjoner over hva stillingen innebærer og hva man kan oppnå, har bidratt til å øke en allerede sterk motivasjon.

Bred erfaring

Petter Fredrik Wille kommer fra Utenriksdepartementet og stillingen som ambassadør og spesialutsending. Han har bred erfaring fra utenriksfeltet og menneskerettigheter som fagfelt, og har et bredt kontaktnett – både i forvaltningen, akademia og blant frivillige organisasjoner.

Om sin nye rolle, sier han følgende:

– Jeg vil legge stor vekt på å gi Nasjonal institusjon en solid faglig forankring og synlighet. Jeg ønsker at institusjonen skal være til stede og delta i det offentlige rom.

Nå kreves en ekstraordinær vilje og innsats, ikke minst for å få bygget opp institusjonen, mener Wille.

– Den nye institusjonen er avhengig av troverdighet for å få nødvendig legitimitet. En slik troverdighet vil jeg gjøre mitt beste for å tilføre, sier han.   

Grundige overveielser

– Vi er glade for at Petter Fredrik Wille har sagt seg villig til å tre inn i stillingen som direktør for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, sier stortingspresident Olemic Thommessen. Han understreker at presidentskapet har foretatt grundige overveielser i forkant av oppnevnelsen. Torsdag 26. november ble oppnevnelsen vedtatt av Stortinget.

– En viktig oppgave for den nyutnevnte direktøren vil være å stake ut kursen for virksomheten fremover, basert på det lovgrunnlag som Stortinget har vedtatt. Det er ingen enkel oppgave, men jeg har stor tillit til at direktøren sammen med styret vil sørge for at institusjonen finner sin form og sin plass, slik at den kan gjøre en solid innsats til det beste for menneskerettighetene, sier Thommessen.

Representantforslag fra presidenten

Det var stortingspresidenten selv som i mars 2014 fremmet representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter direkte under Stortinget.

Den nye nasjonale institusjonen ble etablert fra 1. juli i år. Den er direkte underlagt Stortinget, men skal ellers være uavhengig.

Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivningen, internasjonale traktater og folkeretten fro øvrig.

Wille påpeker at en viktig oppgave for institusjonen nå vil være å bidra til samordning og systematisering av menneskerettsarbeidet i Norge.

– Denne institusjonen er kommet for å bli. Selv om Norge allerede har et godt utbygd system for overvåkning av gjennomføringen av menneskerettighetene, mangler vi et overordnet system som kan sørge for en helhetlig overvåkning, sier han. 

Styret valgt i juni

I juni i år valgte Stortinget institusjonens styre. Styret består av Cecilie Østensen Berglund, som er styreleder. Knut Vollebæk er nestleder. For øvrig består styret av Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen. 

Det hører med til sjeldenhetene at en institusjon legges under Stortinget. Følgende institusjoner ligger direkte under Stortinget i dag: Sivilombudsmannen, Riksrevisjonen, Ombudsmannen for Forsvaret og EOS-utvalget.

Les også

Presidentskapets innstilling.


Sist oppdatert: 26.11.2015 14:56