Stortingets EFTA og EØS-delegasjon sammen med næringsminister Monica Mæland. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS med næringsminister Monica Mæland. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

EFTA-ministermøte på Svalbard

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS  deltok 25.–27. juni på EFTAs ministermøte på Svalbard. 

Som del av EFTAs parlamentarikerkomité hadde delegasjonen møter med EFTAs ministre, kolleger fra Island, Liechtenstein og Sveits og arbeidslivets parter i EFTA. Svein Roald Hansen (A) ledet alle møtene.

Brexit

Brexit sto igjen sentralt i EFTAs ulike diskusjoner på Svalbard. EFTA-parlamentarikerkomiteen hadde utdypende samtaler med EFTAs fire EU-ambassadører og Sveits' ambassadør til EFTA og WTO, som ga sine betraktninger og inntrykk av brexit-forhandlingene så langt. Men det var naturlig nok flere spørsmål enn svar. Også ministrene informerte om hvordan EFTA-landene nå jobber for å forberede de fremtidige relasjonene til Storbritannia den dagen landet går ut av EU og EØS.

Fra komiteens side understreket man igjen viktigheten av å sitte så tett på brexit-forhandlingene som mulig. Parlamentarikerne var positive til den jobben som myndighetene hadde gjort for å skape god forståelse for dette i EU.

– Det er avgjørende at vi sitter tett på disse forhandlingene fra dag én. Siden Storbritannia også går ut av EØS er dette viktig for å opprettholde integriteten i det indre marked. Dette er noe vår delegasjon har understreket hele veien. Særlig er dette viktig mht. borgeres rettigheter, men også for andre deler av det indre marked. Så gjentok vi i møtet med ministrene at de allerede nå må berede grunnen de forhandlingene vi vil måtte ha med Storbritannia post-brexit, enten hver for oss eller som EFTA, og at de må involvere deres respektive parlament og EFTA-parlamentarikerkomiteen i dette arbeidet, sier Svein Roald Hansen (A), leder for Stortingets EØS og EFTA-delegasjon.

Handelsavtaler

I møtet med ministrene sto også EFTAs pågående handelsforhandlinger sentralt. Ministrene møtes to ganger i året for å gjøre opp status i de ulike prosessene og for å diskutere prioriteringer fremover. Dette ses opp mot utviklingen i internasjonal handel mer generelt, og ikke minst opp mot utviklingen i EU. EFTA har så langt 27 handelsavtaler med 38 partnere, og forhandler for øyeblikket med India, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Mexico, Equador, og Mercosur.

EFTAs parlamentarikerkomite har fulgt det handelspolitiske arbeidet meget tett i flere år og har en viktig rådgivende rolle overfor ministrene. De møter ministrene to ganger i året og foretar også årlig besøk til kolleger i partnerland for å støtte opp om forhandlingene og gi disse en viktig parlamentarisk dimensjon.

– EFTA-parlamentarikerkomiteen støtter EFTA-landenes overordnede ambisjoner i handelspolitikken og deres arbeid med å sluttføre omfattende forhandlinger med viktig partnere både i Asia og Latin-Amerika. Samtidig påpekte vi i møtet på Svalbard at vi som handelsblokk hele tiden må følge tett med på utviklingen internasjonalt og fornye oss hvor dette er påkrevd. Utviklingen internasjonalt går meget raskt og nye modeller utvikles. Da må EFTA-landene være på og øke sitt felles engasjement overfor nye partnere, sier Gunnar Gundersen, nestleder for Stortingets EØS og EFTA-delegasjon.

Fra Stortinget deltok:
Svein Roald Hansen (A), Gunnar Gundersen (H), Marianne Aasen (A), Elin Agdestein (H), Jørun Rytman (FrP), Geir Toskedal (KrF), Irene Johansen (A), Hans Andreas Limi (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Sveinung Rotevatn (V), og Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS


Sist oppdatert: 30.06.2017 12:23