Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

Utviklingen i Tyrkia øverst på dagsordenen i PACE

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), ledet av Ingjerd Schou (H), deltar 24.–28. april på årets andre delsesjon, som finner sted i Strasbourg.

Øverst på forsamlingens agenda står en rapport om utviklingen i Tyrkia. Delegasjonsmedlem Ingebjørg Godskesen (FrP) er en av PACEs to rapportører med ansvar for å følge Tyrkia og hvordan landet overholder sine forpliktelser som Europarådsmedlem.

Godskesen og medrapportør Marianne Mikko (Estland) er bekymret over utviklingen og utfallet av folkeavstemmingen 16. april, og oppfordrer i sitt resolusjonsutkast Tyrkia til å blant annet oppheve unntakstilstanden og å løslate fengslede journalister og parlamentarikere. Plenumsdebatten om Tyrkia finner sted på formiddagen tirsdag 25. april.

Anklager om korrupsjon

Arbeidet i parlamentarikerforsamlingen har de siste månedene vært sterkt preget av anklager om korrupsjon i forsamlingen. PACEs byrå skal mandag morgen diskutere forslag til håndtering av anklagene og hvordan en ekstern granskning av påstandene skal gjennomføres.

Delegasjonsleder Ingjerd Schou har engasjert seg sterkt i saken og uttaler i forkant av sesjonen:

– Parlamentarikerforsamlingen må ta anklagene på største alvor. At det sås tvil om medlemmenes integritet og forsamlingens troverdighet går ikke bare utover PACE, men er et problem for Europarådet som organisasjon og vokter av demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper i Europa. Det hviler et stort ansvar på byrået mandag morgen. En grundig, ekstern og uavhengig granskning må på plass så snart som mulig.

Dagsorden for PACEs aprilsesjon.

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har til hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 24.04.2017 13:16