Jorodd Asphjell (til høyre) overtar stafettpinnen fra Ålands avtroppende BSPC-president Jørgen Pettersson. Foto: Ralf Roletschek.

Jorodd Asphjell (til høyre) overtar stafettpinnen fra Ålands avtroppende BSPC-president Jørgen Pettersson. Foto: Ralf Roletschek.

Norge overtar presidentskapet i BSPC

Jorodd Asphjell ble valgt til ny president i Det parlamentariske østersjøsamarbeidet (BSPC) under årets konferanse på Åland.

Det parlamentariske østersjøsamarbeidet (Baltic Sea Parlimentary Conference – BSPC) er et samarbeid mellom parlamentarikere fra 11 nasjonale parlamenter og 11 regionale parlamenter i østersjøområdet. Her er alle nordiske land representert, til tross for at Island og Norge ikke har direkte grense til Østersjøen.

Årets konferanse fant sted i Mariehamn på Åland 26. til 28. august. Fra Stortinget deltok Jorodd Asphjell og Hanne Dyveke Søttar. På konferansens siste dag ble Asphjell, som er Stortingets representant i BSPCs faste komité, valgt til ny president. Neste års konferanse vil bli holdt i Oslo 25.–26. august 2019.

Jorodd Asphjell og Hanne Dyveke Søttar
Jorodd Asphjell og Hanne Dyveke Søttar i Ålands lagting. Foto: Stortinget.

Østersjøen er ikke frisk

Konferansen fikk høre at helsetilstanden til Østersjøen ikke er særlig bra. Årets varme sommer med sjøtemperaturer opp mot 27 grader har forsterket problemet med algevekst grunnet overgjødsling fra jordbruket. Det er også en utfordring at sanksjonene mot Russland har medført at finansiering av felles miljøprosjekt har stoppet opp. 

Stopp bruk av engangsplast!

BSPC vedtok en resolusjon  der det blant annet står at parlamentarikerne har et sterkt ønske om forbud eller reguleringer som begrenser bruken av engangsplast som bidrar til marin forsøpling. Man ønsker også å øke befolkningens bevissthet om negative virkinger av bruken av engangsplast.

Prioriteringer for det norske formannskapet

På forslag fra det norske presidentskapet vedtok BSPC fire temaer i arbeidsprogrammet for 2018-2019:

  • Migrasjon og integrasjon
  • Digitalisering i arbeidslivet
  • Oppfølging av FNs bærekraftsmål
  • Godt naboskap og samarbeid basert på demokrati, rettsstatsprinsippet, menneskerettigheter og like muligheter for alle.

Sist oppdatert: 31.08.2018 13:53