Stortingssalen sett fra publikumsgalleriet. Foto: Stortinget.

Stortingssalen sett fra publikumsgalleriet. Foto: Stortinget.

Stortingets arbeid – i tall

Les tall for det parlamentariske arbeidet i sesjonen 2017–2018.

I stortingssesjonen 2017–2018, den første sesjonen i valgperioden 2017–2021, har Stortinget holdt 95 møter og behandlet 411 innstillinger fra komiteene. Stortingsrepresentantene har stilt 2239 spørsmål til regjeringen.

Stortingets plenumsmøter i sesjonen 2017–2018, sammenlignet med tidligere sesjoner

Det er presidentskapet som fastsetter når Stortinget skal ha møter. Normalt er det plenumsmøter i Stortinget tirsdager, onsdager og torsdager. I de travleste periodene er det også møter på mandager og fredager. I sesjonen 2017–2018 ble det holdt 95 plenumsmøter. Dette er noe lavere enn forrige sesjon, men normalt holdes det noen færre møter i første sesjon etter et valg.

Ferdigbehandlede saker i sesjonen 2017–2018, sammenlignet med tidligere sesjoner 

Behandlede saker

2017–2018

2016–2017

2015–2016

2014–2015

2013–2014

2012–2013

Proposisjoner

129

193

167

164

147

214

Meldinger

22

49

39

31

30

53

Redegjørelser

16

12

9

9

10

10

Representantforslag

208

195

127

142

61

191

Grunnlovsforslag

8

0

27

5

12

0

Dokumenter*

23

33

25

26

25

29

Innberetninger

8

2

3

4

3

6

Andre saker**

38

18

27

19

38

20

Totalt

452

502

424

400

326

523

Stortinget har behandlet 452 saker denne sesjonen. En stor andel av sakene er proposisjoner og meldinger fra regjeringen, som vanligvis sendes til komitébehandling før det blir debatt og avstemning i plenum. Stortinget har også behandlet flere saker med opprinnelse i Stortinget (deriblant rekordmange representantforslag) og fra organer tilknyttet Stortinget.

*Denne sakstypen inneholder blant annet publikasjoner fra organer tilknyttet Stortinget, f.eks. Riksrevisjonen.
**Dette kan f.eks. være saker fra presidentskapet, valgkomiteen eller saker initiert av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Antall ferdigbehandlede innstillinger i sesjonen 2017–2018, sammenlignet med tidligere sesjoner

Graf som viser antallet ferdigbehandlede innstillinger per sesjon 2003-2004 til 2007-2018

De aller fleste saker blir behandlet i en fagkomité, som så avgir en innstilling i saken. I figuren over ser man antallet ferdigbehandlede innstillinger i sesjonen 2017–2018, sammenlignet med tidligere sesjoner. Ut fra figuren ser vi en tydelig tendens til et noe lavere antall ferdigbehandlede innstillinger i den første sesjonen etter et stortingsvalg og et noe høyere antall i den siste sesjonen før et stortingsvalg. Sesjonen 2017–2018 ligger litt i overkant av hva som er vanlig i første sesjon etter et stortingsvalg.

Besvarte spørsmål i stortingssesjonen 2017–2018, fordelt på parti og type spørsmål

Spørreinstituttet er en sentral del av Stortingets kontroll med regjeringen. Spørsmålene bidrar til at Stortinget får informasjon fra regjeringen og kan få klarlagt hvilken holdning den har til politiske problemstillinger. Til sammen ble det stilt 2239 spørsmål til regjeringen i løpet av sesjonen 2017–2018. Tabellen viser at det hovedsakelig er opposisjonspartiene som stiller spørsmål og interpellasjoner til regjeringen.

Parti

Hovedspørsmål i muntlig spørretime

Spørsmål i ordinær spørretime

Interpellasjoner

Skriftlige spørsmål

A

55

111

9

617

Sp

34

117

8

494

SV

23

30

2

326

R

10

4

1

28

MDG

10

10

0

32

KrF

23

2

5

105

V

8

5

2

39

H

0

0

1

48

FrP

0

0

0

80

Totalt

163

279

28

1769

Antall besvarte spørsmål i den muntlige spørretimen og interpellasjoner over tid

Graf som viser antall besvarte spørsmål i den muntlige spørretimen og interpellasjoner over tid
En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål til regjeringen som er gjenstand for debatt i Stortinget. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt. Svaret legges frem for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. Av tabellen kan vi se at denne måten å stille spørsmål til regjeringen på er blitt tydelig mindre populær enn å stille spørsmål i den muntlige spørretimen.

Antall skriftlige spørsmål over tid

Graf som viser utviklingen i antall skriftlige spørsmål over tid, 2003-2004 til 2017-2018Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet. Denne spørsmålstypen er den vanligste måten for representantene å stille spørsmål til regjeringen på.

Kilde for alle tall og tabeller: Stortingets elektroniske parlamentariske oppfølgingssystem (EPOS) via data.stortinget.no.


Sist oppdatert: 12.08.2019 09:39