Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortingets vedtak knyttet til korona og økonomi

Stortinget har i forbindelse med koronakrisen behandlet flere budsjettsaker. Det er per 24. mars gjort flere lov-, avgifts- og budsjettvedtak, i tillegg til anmodningsvedtak.

Fra stortingsmøtet 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Fra stortingsmøtet 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Det er gjort betydelige endringer i statsbudsjettet for 2020 og fattet en rekke andre vedtak for blant annet å trygge bedrifter og arbeidsplasser, finansiere tiltak i helsevesenet og sikre nødvendige ressurser til Nav, kommuner og fylkeskommuner.

Endringene i budsjettet gjelder:

 • Skjønnsmidler til kommunene (kompensasjon for merutgifter)
 • Økt rammetilskudd til fylkeskommunene (støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet)
 • Adgang til å overskride bevilgninger til legemidler, medisinsk utstyr og laboratorieanalyser i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020
 • Midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene
 • Oppheving av flypassasjeravgiften for tidsrommet 1.1.20-31.10.20
 • Økt bevilgning til Nav (Arbeids- og velferdsetaten)
 • Reduksjon av antall dager arbeidsgivere har lønnsplikt ved permittering (fra 15 til 2), og fjerning av ventedager for dagpenger til permitterte – samt redusert krav til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 prosent. (Endringene gjelder til 31.10.20.)
 • Garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (ramme på 50 mrd. kr) og tapsavsetning for ordningen (10 mrd. kr)
 • Gjenoppretting av Statens obligasjonsfond for å styrke tilgangen på kreditt for norske selskaper og bidra til et velfungerende marked for kredittobligasjoner (ramme på 50 mrd. kr)
 • Garantiordning for luftfarten (garanti for lån til flyselskaper) - ramme på 6 mrd. kr: Norwegian Air Shuttle ASA (3 mrd. kr), SAS AB (1,5 mrd. kr) og øvrige selskaper inkl. Widerøe’s Flyveselskap AS (1,5 mrd. kr)
 • Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift
 • Hjemtransport med fly av nordmenn på reise
 • Utsatt og redusert merverdiavgift – nedsettelse av lav sats fra 12 til 8 pst. i tidsrommet 1.4.20-31.10.20 [NB: I stortingsmøtet 31. mars 2020 ble merverdiavgiften satt ytterligere ned til 6 prosent fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.]
 • Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift
 • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt for selskaper
 • Samtykke til å ta opp nye langsiktige innenlandske statslån (inntil 125 mrd. kr)

Det er også gjort en rekke anmodningsvedtak:

Et anmodningsvedtak er en type stortingsvedtak, der flertallet på Stortinget ber regjeringen om å gjøre eller sørge for noe.

 • Midlertidig inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende gjennom økonomisk sosialhjelp
 • Søknadsbaserte kompensasjonsordninger for kultursektoren og for idrett og frivillighet
 • Midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall
 • Tilrettelegging for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter
 • Kompensering av flyselskapene som opererer FOT-ruter (ordning hvor staten kjøper transport på flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift)
 • Tilrettelegging for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som kommuner, helsevesen og Nav sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere de praktiske konsekvensene av epidemien
 • Kompensering av kommuner og fylkeskommuner for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter
 • Utarbeiding av en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard
 • Sikring av tilstrekkelige midler til sykehusene for planlegging og styrket intensivkapasitet, og dekning av utgifter til legemidler og medisinsk utstyr for sykehus og andre virksomheter innenfor helse
 • Sikring av tilstrekkelige midler til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
 • Sikring av forsvarlig drift av krisesentre, barnevernet, apparatet for særlig utsatte barn og unge og avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning
 • Inntektssikring også for lærlinger som blir permittert
 • Midlertidig rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte i familier der nøkkelpersonell må jobbe som følge av pandemien
 • Sikring av at forskyvning i inntekt som følge av koronatiltakene ikke går til fradrag i bostøtten
 • Nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder
 • Kompensasjon på 250 mill. kr til Finnmark og Nord-Troms for virkningene av pandemien i offentlig sektor
 • Sikring av reduserte takster på riksvegferjer for en avgrenset periode
 • Tilrettelegging for at fylkeskommunene kan nyttiggjøre seg av midlene til bedriftsintern opplæring og sørge for at de raskest mulig kommer arbeidstakerne til gode

Budsjettendringer i tabellform:

Kap. Post Formål Budsjettstatus før koronatiltak Budsjettendringer relatert til tiltak mv. mot korona
Utgifter (i tusen kroner)
571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

64

Skjønnstilskudd

1 084 000

1 334 000
(+250 000)

572

 

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

36 960 708

37 010 708
(+50 000)

605

 

Arbeids- og velferdsetaten

 

 

 

1

Driftsutgifter

12 204 655

12 404 655
(+200 000)

900

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av garantiordning luftfart

0

6 000
(+6 000)

 

50

Tilskudd til tapsavsetning for garantiordning luftfart

0

6 000 000
(+6 000 000)

1310

 

Flytransport

 

 

 

70

Kjøp av innenlandske flyruter

718 100

1 718 100
(+1 000 000)

 

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt

0

100 000
(+100 000)

1600

 

Finansdepartementet

 

 

 

95

Kapitalinnskudd, Statens obligasjonsfond

0

50 000 000
(+50 000 000)

1645

 

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

 

 

 

50

Tilskudd til tapsavsetning for statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

0

10 000 000
(+10 000 000)

2541

 

Dagpenger

 

 

 

70

Dagpenger

8 964 800

9 689 800
(+725 000)

 

 

Sum utgifter

1 809 475 945

1 877 806 945
(+68 331 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5501

 

Skatter på formue og inntekt

 

 

 

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

80 900 000

80 500 000
(-400 000)

 

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

86 700 000

86 330 000
(-370 000)

5502

 

Finansskatt

 

 

 

70

Skatt på lønn

2 080 000

2 075 000
(-5 000)

 

71

Skatt på overskudd

2 460 000

2 450 000
(-10 000)

5521

 

Merverdiavgift

 

 

 

70

Merverdiavgift

325 600 000

324 010 000
(-1 590 000)

5561

 

Flypassasjeravgift

 

 

 

70

Flypassasjeravgift

1 900 000

340 000
(-1 560 000)

5700

 

Folketrygdens inntekter

 

 

 

72

Arbeidsgiveravgift

202 600 000

202 355 000
(-245 000)

 

 

Sum inntekter

1 809 475 945

1 805 295 945
(-4 180 000)

Sist oppdatert: 01.04.2020 12:02
: