Leder av Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon Svein Roald Hansen i digitalt møte med ministrene 8. juni.  Foto: Stortinget

Leder av Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon Svein Roald Hansen i digitalt møte med ministrene 8. juni. Foto: Stortinget

– EFTA blir viktigere for oss under pandemien

Responsen fra Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA) på koronakrisen, og krisens effekt på global handel, sto sentralt da Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon møtte ministrene digitalt mandag 8. juni.

– Erfaringene under korona-pandemien viser at samarbeidet både med våre EFTA-partnere og med EU blir viktigere i en tid med handelskonflikter og svekkede internasjonale verdikjeder. Sammen må EFTA-landene sikre at vår deltakelse i det indre marked er forstått og respektert av EU-landene, sier Svein Roald Hansen, leder av Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon etter møtet.

Parlamentarikerne kom med innspill til ministrene

Parlamentarikerkomiteen hadde i forkant av møtet oversendt et brev til ministrene med innspill og forventninger til samarbeidet fremover.

Møtet med ministrene fant sted i etterkant av ministrenes uformelle videomøte. Temaet for møtet med parlamentarikerne var EFTAs respons til koronakrisen og effekten krisen har hatt på global handel, det multilaterale handelssystemet og EFTAs pågående forhandlingsprosesser med partnere i ulike regioner.

Er avhengige av internasjonal handel

– Som eksportrettede økonomier er EFTA-landene avhengig av internasjonal handel og åpne markeder. I våre innspill til ministrene understreket vi derfor at EFTA, som svar på en økende proteksjonisme, må fremme internasjonalt samarbeid og regelstyrt handel. Det må forbli en prioritet for EFTA å utvide sitt nettverk av handelsavtaler og sørge for at disse kan bidra til diversifisering av verdikjeder og til gjenreising av våre økonomier i lys av pandemien, fortsetter Svein Roald Hansen.

EFTAs parlamentarikerkomité er et rådgivende organ til EFTAs ministerråd, som består av EFTA-landenes handelsministre, og som jobber med EFTAs handelsavtaler. Komiteen gir innspill til pågående handelsforhandlinger og gir EFTAs arbeid med handelsavtalene en viktig parlamentarisk dimensjon.

Handelsavtale med Storbritannia

Forholdet til Storbritannia post-brexit og ønsket om å forhandle en handelsavtale med Storbritannia før utgangen av året, stod også på dagsordenen i møtet med ministrene.

Koronakrisen har gjort at tidspresset for å få i land en avtale med Storbritannia har økt ytterligere. Dersom overgangsperioden ikke blir forlenget, noe Storbritannia har avvist, har EFTA-landene nå bare noen få måneder på seg til å forhandle frem sine respektive avtaler. For EØS EFTA-landene, som forhandler sammen om en handelsavtale, vil i tillegg mye avhenge av EUs pågående forhandlinger med Storbritannia.

– Stortinget vil også måtte få nok tid til å behandle en eventuell avtale før utgangen av året. Her forutsetter vi god dialog mellom ministrene og parlamentarikerkomiteen, avslutter Svein Roald Hansen.

Stortinget har formannskapet i EFTA-parlamentarikerkomiteen i 2020.

EFTA feirer 60-årsjubileum i år. 

Stortingets felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS

Om EFTA og parlamentarikerkomiteen:

  • Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA) fremmer handel med tredjeland og økonomisk integrasjon mellom medlemslandene, med EU (EØS) og med partnerland utenfor EØS.
  • Island, Liechtenstein, Norge og Sveits er medlemmer av EFTA.
  • EFTA er en svært relevant aktør for Norge som plattform for å forhandle handelsavtaler med tredjeland utenfor EØS.
  • EFTAs parlamentarikerkomité er et rådgivende organ til EFTAs ministerråd, som består av EFTA-landenes handelsministre, og som jobber med EFTAs handelsavtaler. Komiteen gir innspill til pågående handelsforhandlinger og gir EFTAs arbeid med handelsavtalene en viktig parlamentarisk dimensjon.
  • Stortinget er representert med 16 stortingsrepresentanter (seks faste + 10 vara) i EFTAs parlamentarikerkomité og spiller en aktiv rolle ved å påvirke EFTAs handelsagenda.

Sist oppdatert: 08.06.2020 14:38