Vedtak uke 22

I uke 22 behandlet Stortinget blant annet endringer i bioteknologiloven og innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon samt et representantforslag om å stille sammenslåing av domstoler i Østfold i bero.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) på talerstolen under debatten om endringer i bioteknologiloven. Foto: Stortinget.
Geir Jørgen Bekkevold (KrF) på talerstolen under debatten om endringer i bioteknologiloven. Foto: Stortinget.

Endringer i bioteknologiloven

Stortinget har førstegangsbehandlet forslag om endringer i bioteknologiloven og gjort en rekke vedtak. For å bli endelig vedtatt må lovforslag behandles to ganger med minst tre dagers mellomrom. Lovvedtakene som ble fattet tirsdag 26. mai er altså bare foreløpige.

Blant lovendringene som ble foreløpig vedtatt finner vi:

  • Assistert befruktning for enslige kvinner blir tillatt.
  • Eggdonasjon blir tillatt.

I tillegg ble det gjort en rekke andre vedtak under behandlingen av denne saken, blant annet at:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-invasiv prenatal test (NIPT) blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd med tilleggsundersøkelser som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

Se også voteringsoversikten for saken.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. Andre gangs behandling er planlagt 4. juni 2020.

Sammenslåing av domstoler i Østfold og Romerike

Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid.

Det ble flertall for et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak før sammenslåing av tingretter i Østfold og på Romerike eventuelt gjennomføres.

Sammenslåing av disse tingrettene stilles i bero frem til saken er behandlet.

Innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon

Stortinget har vedtatt, mot Rødts stemme, følgende endringene som omfatter regler for beregning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon fra fylte 67 år for årskull som er født fra og med 1954:

  • bruttoberegnet ektefellepensjon skal erstattes av nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år.
  • nettoberegnet ektefellepensjon, som erstatter bruttoberegnet ektefellepensjon, skal gis med ulike satser for de som har rett til behovsprøvd ektefellepensjon og de som har rett til ikke-behovsprøvd ektefellepensjon.
  • innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon skal skje i takt med innfasingen av ny opptjeningsmodell for alderspensjon fra folketrygden.
  • uttak av fleksibel alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon for årskull født fra og med 1963 skal ikke føre til reduksjon i bruttoberegnet behovsprøvd ektefellepensjon før 67 år.
  • uttak av offentlig tjenestepensjon fra særaldersgrense, som i dag, skal føre til reduksjon i bruttoberegnet behovsprøvd ektefellepensjon før 67 år.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Endringer i allmenngjøringsloven

Stortinget har behandlet Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår).

Endringer i allmenngjøringsloven gjelder innføring av en bestemmelse som gir Statens vegvesen myndighet til å innhente opplysninger som Arbeidstilsynet trenger for tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av gjeldende allmenngjøringsforskrifter for veitransport og til å dele disse opplysningene med Arbeidstilsynet.

Formålet med forslaget er å styrke og effektivisere tilsynet med allmenngjøringsbestemmelsene ved å legge til rette for en bedre samordning av den tilsynsinnsatsen som Statens vegvesen og Arbeidstilsynet gjør og et tettere samarbeid som bedre utnytter etatenes samlede ressurser og kompetanse.

Loven ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ble det enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge frem for Stortinget forslag om at Statens Vegvesen skal gis håndhevingsrett til å stanse kjøretøy etter vedtak fra Arbeidstilsynet.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Andre saker

Stortinget har denne uken også behandlet stortingsmelding om Norges fiskeriavtaler for 2020årsrapporten for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag og årsmelding 2019 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Alle disse ble vedlagt protokoll.

I tillegg ble det behandlet en rekke representantforslag, blant annet om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuneravvikle fylkeskommunenevakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Ingen av disse oppnådde flertall.


Sist oppdatert: 29.05.2020 14:43