Vedtak uke 46

I uke 46 vedtok Stortinget en lov som skal gi Partnerdrapsutvalget bedre informasjonstilgang. I tillegg ble representantforslagene om politisk streikerett for skoleelever og om desentralisert høyere utdanning behandlet. Begge ble nedstemt.

Klimastreikende elever utenfor Stortinget. Foto: Stortinget.
Klimastreikende elever utenfor Stortinget. Foto: Stortinget.

Bedre informasjonstilgang for Partnerdrapsutvalget

Stortinget har vedtatt en ny lov om informasjonstilgang for Partnerdrapsutvalget. Bakgrunnen for loven er at regjeringen 12. oktober 2018 satte ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for å utføre oppdraget på en god måte.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Politisk streikerett for skoleelever

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til regelendringer slik at elevers fravær på grunn av deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som gyldig fravær.

Forslaget ble ikke vedtatt. 

Desentralisert høyere utdanning

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord Universitet, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en helhetlig plan om framtidig struktur i høyere utdanning i Norge samt en plan for hvordan studiestedene kan styrkes slik at de kan bli mer betydningsfulle for sin region.

Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble fremmet alternative i forslag i saken, men heller ingen av disse fikk flertall.


Sist oppdatert: 15.11.2019 12:58