Vedtak uke 49

I uke 49 vedtok Stortinget blant annet flere budsjettinnstillinger og en rekke saker fra Riksrevisjonen. Et representantforslag om å avvikle au pair-ordningen oppnådde ikke flertall. 

Statsbudsjettet 2020. Foto: Stortinget.
Statsbudsjettet 2020. Foto: Stortinget.

Budsjettvedtak

I uke 49 gjorde Stortinget budsjettvedtak innenfor kapitlene fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen samt kontroll- og konstitusjonskomiteen. Etter planen er hele budsjettbehandlingen på Stortinget ferdig 19. desember 2019.

Avvikling av au pair-ordningen

Stortinget har behandlet et representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet. Forslaget ble ikke vedtatt.

Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia

Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia. Stortinget ga sitt samtykke til ratifikasjonen.

Tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger

Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven mv. Endringene innebærer å videreføre og styrke dagens ordning med forvaltningsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Andre saker

Stortinget har også behandlet en rekke andre saker denne uken, blant annet meldingen om regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold, et representantforslag om å stoppe NorthConnect og Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018.


Sist oppdatert: 06.12.2019 13:22 


Se også