Vedtak uke 6

I uke 6 har Stortinget vedtatt at alle trafikkdrepte skal obduseres, og behandlet en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. En rekke representantforslag har også blitt behandlet, men ingen av disse oppnådde flertall.

Illustrasjonsfoto: iStock.
Illustrasjonsfoto: iStock.

Rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i obduksjonsloven som innebærer at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i veitrafikken. Det vil bli politiets oppgave å sørge for obduksjon av alle som omkommer i veitrafikken. Rettsmedisinsk obduksjon vil kunne bidra til å gi mer informasjon om hendelsesforløp og årsaker ved trafikkulykker, og derfor gi viktig informasjon som kan brukes i arbeidet med trafikksikkerhet.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Stortinget har behandlet Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Et forslag fra opposisjonspartiene om å be regjeringen legge frem en ny helhetlig forpliktende opptrappingsplan fikk ikke flertall. Med regjeringspartienes og Fremskrittspartiets støtte er det vedtatt å gjennomføre opptrappingsplanen i tråd med hovedlinjene i proposisjonen, og at de satsingene som har vært igangsatt i regjeringsperioden videreføres og videreutvikles. Det ble også enstemmig vedtatt å be regjeringen gjennomføre et prøveprosjekt der helsesykepleiere kan henvise barn og unge til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)

Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Stortinget har vedtatt regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer mot stemmene fra SV og R. Reguleringen følger lønnsutviklingen for ledere ellers i staten.

Andre vedtak

Stortinget behandlet en rekke representantforslag i uke 6, blant annet om utlevering av dokument i NAV-saken, styrket krisesentertilbud og nye virkemidler for utslippskutt i kommunene. Ingen av de behandlede representantforslagene oppnådde flertall.


Sist oppdatert: 07.02.2020 12:49