Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

«De ti oljebud» vedtatt for 50 år siden

14. juni 1971 vedtok Stortinget «de ti oljebud», som har vært et viktig grunnlag for styringen av norsk petroleumsvirksomhet.
Det var Rolf Hellem fra Arbeiderpartiet som utformet «de ti oljebud». Foto: Stortinget.

Det var Rolf Hellem fra Arbeiderpartiet som utformet «de ti oljebud». Foto: Stortinget.

I Stortingsmelding nr. 76 (1970–71) fra Industridepartementet – «Undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster på den norske kontinentalsokkel m.m.» – ble det redegjort for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og mulige retningslinjer for denne.
 
Meldingen ble behandlet av den forsterkede industrikomité i Stortinget, og 14. juni 1971 ble komiteens innstilling – Innst. S. nr 294 (1970–71) – behandlet og vedtatt av Stortinget.
 
Rolf Hellem fra Arbeiderpartiet var saksordfører under behandlingen av saken, og det var han som utformet det han kalte «de ti oljebud», som er formulert slik i innstillingen:
 
«Med utgangspunkt i Regjeringens prinsipielle syn, at det utvikles en oljepolitikk med sikte på at naturressursene på den norske kontinentalsokkel utnyttes slik at de kommer hele samfunnet til gode, vil komiteen i tilslutning til dette gi uttrykk for:

  • at nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel,
  • at petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje,
  • at det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet,
  • at utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern,
  • at brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke må aksepteres unntatt for kortere prøveperioder,
  • at petroleum fra den norske kontinentalsokkel som hovedregel ilandføres i Norge med unntak av det enkelte tilfelle hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning,
  • at staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt,
  • at det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser,
  • at det nord for 62° n.br,. velges et aktivitetsmønster som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen,
  • at norske petroleumsfunn i større omfang vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.»
Sist oppdatert: 14.06.2021 13:33
: