Vedtak uke 17

I uke 17 vedtok Stortinget blant annet endringer i statsbudsjettet for 2021 vedrørende feriepenger av dagpenger, å oppheve eksportkredittloven samt å be regjeringen gjennomgå vergemålsordningen.

Norske pengesedler. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank.
Norske pengesedler. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank.

Midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger).

Følgende endring i statsbudsjettet 2021 ble vedtatt:

  • Dagpenger økes med kroner 2 104 000 000.

Følgende forslag som ble fremmet i forbindelse med behandlingen i salen ble vedtatt:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at satsen som benyttes er på 10,2 pst av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres krav om at man må ha mottatt dagpenger i minst 8 uker.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innføres et makstak på feriepenger da beregningsgrunnlaget er den totale summen mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021.

Omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak

Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven.

Endringene innebærer at Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar for enslige mindreårige som bor i asylmottak lovfestes.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet

Stortinget har behandlet et representantforslag om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet.

Mot stemmene fra Høyre, Venstre og KrF vedtok Stortinget å be regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart, og komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. 

Opphevelse av eksportkredittloven

Stortinget har vedtatt å oppheve eksportkredittloven med virkning fra 1. januar 2022.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Gjennomgang av vergemålsordningen

Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet om å styrke og forbedre vergemålsordningen.

Forslaget om at Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av vergemålsordningen og legge frem forslag til lovendringer som styrker og forbedrer den, ble enstemmig vedtatt av Stortinget.  

Andre saker

Stortinget har også behandlet flere andre saker denne uken, blant annet om tildeling i en særordning for pensjoner fra statskassen.

Representantforslagene om å oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget, å sikre Hæren helikopterstøtte på Bardufoss, å hindre skattekonkurranse mellom kommuner og om å sikre geitenes framtid i Norge ble også behandlet, men ingen av disse fikk flertall.


Sist oppdatert: 30.04.2021 10:15