Vedtak uke 47

I uke 47 vedtok Stortinget blant annet brexit-loven, å gjøre tilgangen til helsedata enklere for helsepersonell og forskere samt å be regjeringen foreta en helhetlig revisjon av smittevernloven.

Klubbe. Foto: Stortinget.
Klubbe. Foto: Stortinget.

Helhetlig revisjon av smittevernloven

Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om begrensninger i regjeringens fullmakter i smittevernloven.

Forslagene om å be regjeringen snarest mulig fremme forslag om parlamentarisk etterprøvelse av nasjonale tiltak hjemlet i smittevernloven, ble ikke vedtatt.

Det ble vedtatt å be regjeringen foreta en helhetlig revisjon av smittevernloven etter at koronakommisjonen har levert sin rapport.

Enklere tilgang til helsedata for helsepersonell og forskere

Enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter

Stortinget har, med stemmene fra Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, vedtatt endringer i helsepersonelloven som skal forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp for egen læring.

Endringen innebærer en fjerning av kravet om at helsepersonell særskilt må anmode om å få opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har gitt helsehjelp til.

Enklere tilgang til helsedata for forskere

Stortinget har også enstemmig vedtatt endringer i helseregisterloven om tilgjengeliggjøring av helsedata. Formålet med lovendringen er å gi enklere tilgang til helsedata til forskning.

Endringen innebærer at det vil bli etablert en nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for å gjøre helsedata enklere tilgjengelig (Helsedataservice og helseanalyseplattformen).

Stortinget vedtok å be regjeringen konsultere Sametinget før forskrift etter § 20 i helseregisterloven – som skal regulere hvilke helseregistre som skal gjøres tilgjengelig i helseplattformen – sendes på høring, med mål om å oppnå enighet om sikring av urfolks kontroll med innsamling, tilgang til, analyse og fortolkning av helserelaterte data.

Brexit-loven

Stortinget har vedtatt lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven).

Loven gjennomfører separasjonsavtalen i norsk rett: Avtale 28. januar 2020 om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler som gjelder mellom Storbritannia og EØS/EFTA-statene i kraft av Storbritannias medlemskap i Den europeiske union.

Loven inneholder i tillegg en ny hjemmel til å fastsette forskrifter for å gjennomføre de delene av separasjonsavtalen som ikke gjennomføres ved lov.

Forskriftshjemmelen gir også grunnlag for å fastsette forskrifter for å gjennomføre eventuelle midlertidige avtaler mellom Storbritannia og Norge, gjennomføre eventuelle EØS- eller Schengen-relevante beredskapstiltak fra EU og fastsette rene nasjonale bestemmelser.

Andre vedtak

Stortinget har også behandlet en rekke andre saker, blant annet representantforslag om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr og rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse. Disse forslagene fikk ikke flertall.

Stortinget har også behandlet en melding fra regjeringen om lindrende behandling og omsorg, her ble det vedtatt å be regjeringen utarbeide en forpliktende handlingsplan for dette.

I tillegg har Stortinget enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven om krav til direkte oppgjør.

Endringene i vannressursloven og energiloven og burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige) ble også debattert denne uken, men ikke votert over. Det stemmes over disse i neste uke.


Sist oppdatert: 20.11.2020 10:23