Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 20

I uke 20 vedtok Stortinget en grunnlovsendring om samene som urfolk. I tillegg ble det blant annet vedtatt endringer i utlendingsloven og privatskoleloven.

Samisk flagg foran stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Samene som urfolk

Stortinget har behandlet grunnlovsforslaget om endring i § 108 – samene som urfolk.

Ved voteringen ble forslaget bifalt med 147 mot 22 stemmer og fikk dermed grunnlovsmessig flertall.

Grunnloven § 108 har etter dette følgende ordlyd:

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
--
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at det samiske folket, som urfolk, kan tryggje og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. 

Økt folkevalgt innflytelse i privatskoleloven

Stortinget har vedtatt endringer i privatskoleloven.

Endringene innebærer at det ved søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler, skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket.

Videre er det vedtatt at størrelsen på statstilskuddet og skolepengene til skoler godkjent etter privatskolelova kapittel 6A, skal fastsettes i forskrift.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.  

Fjernmøter i Utlendingsnemnda

Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven.

Endringene innebærer regler som åpner for at Utlendingsnemnda (UNE) kan avholde nemndmøter uten at alle deltakerne er fysisk til stede (fjernmøter). Hovedregelen skal fremdeles være fysiske nemndmøter.

Endringene innebærer også særregler om avgjørelsesform i UNE i saker som gjelder klage over avslag på tilskudd til assistert retur og tvangsretur, i tillegg til enkelte endringer som gjelder oppnevning av nemndmedlemmer og oppnevning av faste nemndmedlemmer til stornemnda.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Andre saker

Mandag 15. mai ble det også behandlet en rekke andre forslag til endringer i Grunnloven, blant annet om å grunnlovsfeste retten til asyl, rett til tilfredsstillende levestandard og helse og vern av liv fra unnfangelse til naturlig død.

Ingen andre grunnlovsforslag enn samene som urfolk oppnådde tilstrekkelig grunnlovsmessig flertall under avstemmingen.

Som følge av delingen av Finnmark og Troms ble det også vedtatt enkelt endringer i Finnmarksloven. Det ble også vedtatt endringer i kommuneloven, om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer.

En rekke representantforslag ble også behandlet, uten at noen av disse fikk nok tilslutning fra Stortinget til å bli vedtatt. Blant disse finner vi forslag om umiddelbar stans i planene for nye Oslo universitetssykehus, å satse på trykte lærebøker og redusere og målrette skjermbruken i skolen, bedre utnyttelse av FOT-ruter samt en nasjonal standard for ferjetilbudet.

Stortinget har i tillegg behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med trygt drikkevann og slutter seg til dennes kritikk og konklusjoner.

Sist oppdatert: 19.05.2023 11:17
: