Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 42

I uke 42 vedtok Stortinget blant annet å be regjeringen kartlegge potensialet for solenergi og å påse at nettselskapene tar i bruk ny teknologi. Et forslag om en ny norsk EU-utredning ble forkastet.

Solcellepanel. Foto: Anetlanda iStock.

Solcellepanel. Foto: Anetlanda, iStock.

Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

Under redegjørelsen om kraftsituasjonen, som olje- og energiministeren holdt i Stortinget mandag 19. september 2022, ble det fremmet ni representantforslag med en rekke forslag til vedtak. Disse forslagene har vært til behandling i olje- og energikomiteen. Innstillingen fra komiteen ble behandlet i Stortinget tirsdag 18. oktober.

Stortinget vedtok å be regjeringen:

 • kartlegge potensialet for solenergiproduksjon på eksisterende infrastruktur der solparker kan etableres uten vesentlige naturinngrep, som for eksempel på parkeringsplasser, i industriområder og lignende
 • vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger, for eksempel ved å opprette en midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante enøktiltak, i samspill med eksisterende enøkordninger
 • gå i dialog med kommunene for å vurdere en midlertidig eller tidsbegrenset ordning der søknad om byggesak for energioppgradering gjøres gebyrfri
 • vurdere et midlertidig eller tidsbegrenset fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft
 • vurdere å fjerne fritaksgrensen på 500 kW for nettleie på strøm som deles som nabolagsstrøm, eventuelt øke grensen for delingsanlegg for solceller til 4 000 m²eller 1 000 kW
 • vurdere å øke effektgrensen for hvor stort et solenergianlegg kan være før konsesjonsplikt inntreffer
 • påse at nettselskapene tar i bruk ny teknologi som øker utnyttelsen av eksisterende nettinfrastruktur, og at dette arbeidet prioriteres
 • utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder, kan utformes, og estimere kostnaden for en slik ordning. Utredningen bør gjennomføres med sikte på ferdigstilling medio november 2022
 • vurdere, i lys av den aktuelle strømsituasjonen, å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra til å styrke forsyningssikkerheten ved å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering og fleksibel og effektiv energi- og effektbruk gjennom målrettede tiltak for bedrifter og husholdninger. En slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket, blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende
 • endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes
 • vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling
 • vurdere å midlertidig eller tidsbegrenset unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, med unntak for fredede og verneverdige bygg, og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW

Andre vedtak

Det ble også behandlet noen andre representantforslag denne uken, blant annet forslag fra Venstre om en ny norsk EU-utredning og et annet om mer nordisk forsvarssamarbeid. Ingen av disse ble vedtatt.

Sist oppdatert: 21.10.2022 14:59
: