Nylund, Ingrid

Nylund, Ingrid (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
3 år, 189 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.03.1947 i Trysil, Hedmark
 • Datter av småbruker Oddleif O. Skåret (1914-1999) og husmor og småbruker Ingebjørg (1915-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-30.09.1989 for Kjell Borgen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ljørdalen skole 1954-1961
 • Trysil kommunale realskole 1961-1964
 • Hedmark fylkes husmorskole, Graft i Elverum 1966
 • 6 deleksamener ved Trysil videregående skole 1981-1984
 • Reiselivsfag, Trysil videregående skole (almenne, økonomiske og administrative fag) 1986

Yrke

 • Sommerjobber på turistkontor og museum
 • Avdelingshjelp ved Røde Kors klinikk, Hamar 1964-1965
 • Vikariat som kontorassistent ved Trysil trygdekontor 1965-1966
 • Kokke ved Østby aldershjem i Trysil 1967
 • Vikariat som kontorassistent ved Trysil trygdekontor 1972-1973
 • Gårdbruker 1974-1994 (overtok foreldrenes gårdsbruk i 1974)
 • Selvstendig næringsdrivende, Trysil Sten gravsteinsprodusent fra 1990
 • Informasjonsmedarbeider ved Trysilfjellet AS fra 1996 (på sesongbasis. Leder av informasjonskontoret sesongen -99 og -00)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trysil Formannskap 1983-1986

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1983-1986

Offentlige verv

 • Medlem Kulturutvalget, Trysil 1978-1979
 • Medlem Dyrevernsnemnda, Trysil 1980-1984
 • Leder Likestillingsutvalget 1980-1984
 • Leder Dyrevernsnemnda, Trysil 1984-1986
 • Leder Landbruksnemnda, Trysil 1984-1986
 • Medlem Likestillingsutvalget 1984-1986
 • Nestleder Teknisk utvalg 1984-1986
 • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Hedmark 1984-1991
 • Varamedlem Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Hedmark 1984-1987
 • Varamedlem Fagstyret for jordbruksskolene, Hedmark 1984-1987
 • Varamedlem Skogbruks- og sagbruksstyret, Trysil kommuneskoger/Trysil-Tre 1984-1987
 • Medlem Overtakstnemnda, Trysil 2000-2003
 • Meddommer Herredsretten, Sør-Østerdal fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Kasserer Trysil Arbeiderparti 1980-1984
 • Leder Ljøradal arbeiderlag 1983-1984
 • Sekretær Trysil Arbeiderparti 1985-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Framfylkingen i Hedmark 1977
 • Nestleder Hedmark framfylking 1977-1983
 • Leder Ljørdalen Framlag 1978-1982 initiativtaker og stifter av laget
 • Medlem Styret for Ljørdalen Framlag 1982-1985
 • Nestleder Hedmark Bonde- og småbrukerlag 1985
 • Medlem Norsk bonde- og småbrukerlags kontaktutvalg med LO fra 1986
 • Leder Hedmark Bonde- og småbrukerlag 1986-1988
 • Sekretær/leder Ljørdalsprosjektet, senere Ljørdalen grendeutvalg 1989-1994 tok initiativ til dannelsen
 • Styreverv 2 korforbund på fylkesnivå fra 1996
 • Leder Østby Sangkor fra 1997

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Trysil Sparebank 1984-1986