Surlien, Rakel

Surlien, Rakel (1944-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.02.1944 i Svelvik, Vestfold
 • Datter av gårdbruker Magnus Surlien (1916-1992) og gårdbruker Marit Elisabeth Eriksen (1913-1979)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 08.06.1983 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium (latinlinjen) 1963
 • Juridisk embetseksamen med folkerett som spesialfag 1970
 • Forsvarets høgskole 1985-1986

Yrke

 • Lærervikar 1963-1964
 • Saksbehandler Justisdepartementet 1970-1971
 • Saksbehandler Sivilombudsmannen 1972-1974
 • Dommerfullmektig ved Sandefjord byfogdembete 1974-1975
 • Saksbehandler Sivilombudsmannen 1976-1978
 • Sekretær for Stortingets justiskomite 1979-1983
 • Lagdommer i Eidsivating lagmannsrett 1986-1990
 • Lagmann ved Eidsivating lagdømme 1990-1994
 • Departementsråd i Justisdepartementet 1995-1997
 • Justitiarius ved Nedre Romerike herredsrett 1997-2001
 • Direktør for Independent Judicial Commision i Bosnia og Herzegovenia 2001-2004
 • Lagdommer i Borgarting lagmannsrett fra 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Bydelsutvalget, bydel 05 Ila 1971-1975
 • Medlem Bydelsutvalget, bydel 01 Frogner Vika 1975-1979
 • Medlem Skatteutvalget, Oslo 1975-1979
 • Sekretær Utredningsvalget for Sivilombudsmannsordningen 1976-1977
 • Medlem Straffelovkommisjonen 1980-1983
 • Varamedlem Rådet for Rettsinformasjon 1980-1983
 • Medlem FNs ekspertkomite under FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner 1982-1983
 • Varamedlem Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1986-1988
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 1987-1992
 • Medlem Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1988-1992
 • Leder Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen 1989-1994
 • Leder Beredskapsrådet for skipsfarten 1990-1994
 • Nestleder Styret for Statens Banksikringsfond 1991-2001
 • Leder Ekspertutredningen om værmålingene på Hurum 1992
 • Medlem Polarforskningskomiteen 1993-1994
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1993-1999
 • Medlem Hovedstyret for Norges forskningsråd 1994-1995
 • Leder Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 2000-2001
 • Ad hoc medlem EFTAs Overvåkingsorgan 2004
 • Forliksmann Internasjonalt senter for bileggelse av investeringskonflikter (ICSIO), Verdensbanken 2005

Tillitsverv i partier

 • Formann Senterungdommens juniorutvalg 1963-1965
 • Formann Sp's Studentlag 1966-1966
 • Revisor Oslo Sp 1980-1983
 • Medlem Styret for Oslo Senterkvinner fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann 4H-klubben i Svelvik 1957-1959
 • Klubbleder 4H-klubben i Svelvik 1961-1964
 • Aktiv Det Norske Studentersamfund 1964-1969
 • Medlem Styret for Norsk Studentunion 1968
 • Varamedlem Norsk Kvinnesaksforenings landsstyre 1982-1984
 • Rådsmedlem Den Norske Turistforening 1987-1999
 • Rådsmedlem Care Norge 1988-1994
 • Ordfører Representantskapet i Det Norske Hageselskap 1990-1994
 • Rådsmedlem Fridtjof Nansens Institutt 1991-1994
 • Leder Valgkomiteen for Oslo Byes Vel 1994-2000

Andre administrative verv

 • Leder Styret for gjennomføringen av World Wilderness Congress for Circumpolar Areas i Tromsø 1993 i samarbeid med Landsdelsutvalget for Nord-Norge