Sellæg, Wenche Frogn

Sellæg, Wenche Frogn (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.08.1937 i Oslo, Oslo
 • Datter av disponent Henry Frogn (1906-1982) og hjemmearbeidende Bergljot Osmundsen (1900-1988)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.10.1985-09.05.1986, Gunnar Vada møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Snorre Gundersen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.05.1986 - 21.10.1987
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1987 - 30.09.1989

  1989-93

  Nestleder, Justiskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.05.1991 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 04.10.1985 - 09.05.1986
  Statsråd, Sosialdepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957
 • Cand.med., Universitetet i Oslo 1963
 • Spesialist i indremedisin 1971
 • Diploma of Tropical Medicine & Hygiene, University of London 1971
 • Etterutdannelse i gastroenterologi 1977-1980
 • Spesialist i geriatri 1992
 • Bachelor i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 2005
 • Mastergradsstudent i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 2007

Yrke

 • Turnuskandidat ved Fylkessykehuset i Molde 1964
 • Distriktslege i Værøy og Røst 1965
 • Assistentlege ved Ullevål sykehus 1966-1968
 • Reservelege ved Drammen sykehus 1968-1971
 • Misjonslege i Bhutan 1972
 • Reservelege ved Namdal sykehus 1973-1975
 • Assisterende overlege 1975-1983
 • Assistentlege ved Rikshospitalet 1983-1984
 • Overlege ved medisinsk avdeling, Namdal sykehus 1993-1999
 • Avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling, Namdal sykehus 1999-2000
 • Seksjonsoverlege, Namdal sykehus 2000-2002
 • Konsulent i geriatri, Sykehuset Namsos 2002-2007 (60 % stilling)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Overhalla Kommunestyre 1979-1983, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Europarådets komité: Women & Sport 1967-1969
 • Formann Fylkeskulturstyret, Nord-Trøndelag 1975-1979
 • Medlem Norsk kulturråd 1977-1985
 • Medlem Statens idrettsråd 1977-1981
 • Medlem Statens Museumsråd 1978-1982
 • Medlem Nasjonalgalleriets styre 1980-1981
 • Nestformann Arbeidsdirektoratets styre 1983-1985
 • Formann Arbeidstidsutvalget 1984-1985
 • Medlem NORAD's Prosjektutvalg 1984-1985
 • Medlem Forsvarsrådet 1985-1986
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1985-1986
 • Varamedlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1986-1989
 • Formann Referansegruppen for nasjonalt geriatriprogram 1994-1999
 • Medlem A/S Vinmonopolets representantskap 1994-1996
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1995-1996
 • Medlem Europarådets Comittee of Experts on the Organisation of Health Care for the Chronically ill 1996-1998
 • Medlem Utvalg som skal utrede intern organisering og ledelse i sykehus 1996-1997
 • Medlem Klagenemnda, Overhalla 1997-2001
 • Medlem Styret for RIT - 2000 2000-2003
 • Medlem Tilsynsutvalget for dommere fra 2002
 • Medlem Utvalg for å utrede bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 2003-2004
 • Medlem Komite for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge fra 2005 (Helsetilsynets representant)
 • Leder Statens seniorråd fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Formann Namsos Høyre 1974-1975
 • Organisasjons-nestformann Nord-Trøndelag Høyre 1978-1980
 • Medlem Høyres kirke/stat-utvalg 1980-1981
 • Medlem Arbeidsutvalget i Høyres sentralstyre 1982-1990
 • Formann Høyres programkomité 1987-1989
 • Nestleder Høyre 1988-1990
 • Formann Valgkomiteen i Høyre 1992-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem en rekke utvalg og komiteer i Norges Idrettsforbund, bl.a TRIM-komiteen 1965-1971
 • Medlem Styret i Norges Idrettsforbund 1969-1971
 • Medlem Styret i Norges Idrettsforbund 1987-1989
 • Medlem Representantskapet i Det norske Bibelselskap 1987-1993
 • Medlem Norsk geriatrisk forening 2003-2005
 • Medlem Styret i Kreftforeningen fra 2007
 • Leder Rådet for demens i Nasjonalforeningen for folkehelsen fra 2011

Andre administrative verv

 • Medlem Hovedstyret i Den norske Creditbank 1983-1987
 • Varamedlem Hovedstyret i Sparebanken Midt-Norge 1995-2005
 • Medlem Styret for stiftelsen Solgården 1997-2003

Litteratur

 • Sellæg, Wenche Frogn : "Helsetjenester for gamle - en oppgave for spesielt interesserte.", i Knut Engedal og Torgeir Bruun Wyller (red.): Aldring og hjernesykdommer , Akribe Oslo 2003