Beslutninger i presidentskapet

Fra og med 3. mai 2018 offentliggjøres beslutninger i mange av de sakene som behandles i de ukentlige presidentskapsmøtene.

Presidentskapsbeslutninger fra 2021

Presidentskapsbeslutninger fra 2020

Presidentskapsbeslutninger fra 2019

Presidentskapsbeslutninger fra 2018

Presidentskapet har som regel møte hver torsdag morgen (unntatt i uker uten møter i plenum). I disse møtene fattes beslutninger i ulike saker som berører Stortingets parlamentariske virksomhet og administrative drift.

Som hovedregel har protokollene fra presidentskapsmøtene vært unntatt offentlighet etter § 5 i Stortingets dokumentoffentlighetsregler. Presidentskapet ønsker å legge til rette for større grad av åpenhet, og vil derfor fra og med 3. mai publisere de fleste av presidentskapets beslutninger. Beslutningene vil normalt gjøres tilgjengelig hver fredag ettermiddag.

Ikke alle beslutninger kan offentliggjøres

En god del saker som legges fram for presidentskapet berøres av regler om taushetsplikt (f.eks. fordi de inneholder personsensitive opplysninger eller forretningshemmeligheter) eller regler om skjerming av gradert informasjon. Det innebærer at informasjon om bestemte saker ikke kan offentliggjøres.

Også utover det som følger av regler om taushetsplikt mv., må presidentskapet utvise tilbakeholdent med å offentliggjøre informasjon om enkelte typer saker. Saker som gjelder beredskap og sikkerhet (også ut over gradert informasjon), eller budsjettsaker i prosess kan eksempelvis ikke offentliggjøres.

Listen over beslutninger som publiseres hver uke, vil derfor ikke nødvendigvis gi en fullstendig oversikt over alle saker som behandles av presidentskapet i det aktuelle møtet.


Sist oppdatert: 18.01.2021 11:19