Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015 – 16. september 2016

Til Stortinget

Innledning

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for valgperioden 2013–2017 består av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Eirik Sivertsen (A), leder

Eva Kristin Hansen (A)

Janne Sjelmo Nordås (Sp), nestleder

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Ingrid Heggø (A)

Martin Henriksen (A)

Siri A. Meling (H)

Regina Alexandrova (H)

Margunn Ebbesen (H)

Hårek Elvenes (H)

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Tor André Johnsen (FrP)

Generelt

Det arktiske samarbeidet er i stadig utvikling. Et nytt trekk de siste par årene er hvordan dialogen mellom politikere og næringsliv har blitt tettere. Et annet tema er rollen til det arktiske samarbeidet i forbindelse med implementeringen av klimaavtalen fra Paris 2015. Dialog med næringsliv og klimapolitikk var også blant hovedtemaene på den 12. arktiske parlamentarikerkonferansen i Russland i juni 2016.

Høyere temperaturer gjør at isen i Arktis smelter og gjør området mer åpent og tilgjengelig for menneskelig aktivitet knyttet blant annet til skipsfart, ressursutvinning og turisme. Samtidig har vi sett at interessen for Arktis og nordområdene har økt nasjonalt, i de arktiske landene og i det internasjonale samfunnet for øvrig.

Norge har lange tradisjoner i polare strøk og har store nasjonale interesser å ivareta som en polarnasjon. Dette videreføres i dagens arktiske samarbeid hvor Norge skal være en ledende nasjon.

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet

Lederen av Stortingets delegasjon, Eirik Sivertsen (A), representerer Stortinget på møtene til Den arktiske parlamentarikerkomiteen (The Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region). Denne komiteen består av folkevalgte fra de 8 arktiske landene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og Europaparlamentet. Urfolkene i Arktis deltar i samarbeidet som faste deltakere (eng.: permanent participants).

I perioden 12. september 2015 til 16. september 2016 har den internasjonale komiteen avholdt fem møter (i Strasbourg, Stockholm, Bodø og to i Ulan-Ude). Stortingets delegasjon var vertskap for møtet i Bodø 23.–24. mai 2016 hvor hovedtema var søk og redning i Arktis. Komiteen hadde møte med Forsvarets operative hovedkvarter, Kystvakten og Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Flere medlemmer deltok også på konferansen «High North Dialogue» ved Nord universitet som startet den 24. mai 2016.

Delegasjonsleder Sivertsen har i perioden ledet arbeidet i Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Sivertsen ble gjenvalgt som leder for de to kommende årene på møtet i Ulan-Ude, Russland, 16. juni 2016. Larry Bagnell fra Canada ble valgt som nestleder av komiteen.

I egenskap av å være leder av komiteen har Sivertsen talt på flere internasjonale møter, som Nordisk råds sesjon i Reykjavik 27. oktober 2015, konferansen «Arctic Encounter» i Brussel 17.–18. november 2015 og et sidearrangement til COP 21 i Paris 12. desember 2015.

Den 6. april 2016 arrangerte komiteen «Arctic Economic Development Forum» i Washington D.C., og den norske ambassaden i D.C. var vertskap for en mottakelse. Møtet var i samarbeid med «Arctic Economic Council» og et ledd i å styrke dialogen med næringslivet.

Stortinget har vært vertskap for sekretariatsfunksjonen til det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Dette er utført av seniorrådgiver Bjørn Willy Robstad i internasjonal avdeling. På komitémøtet i etterkant av konferansen i Ulan-Ude 16. juni 2016 ble det besluttet at oppgaven som sekretariat overtas av den finske riksdagen.

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

Delegasjonen har i perioden avholdt 4 delegasjonsmøter. Delegasjonens medlemmer har deltatt på og arrangert flere ulike møter, nasjonalt og internasjonalt.

Delegasjonen arrangerte et møte den 26. november 2015 i Stortinget med Generalinspektøren for Sjøforsvaret og sjefen for Kystvakten hvor tema var maritim sikkerhet og samarbeid i nord.

Den 14. desember 2015 og 7. juni 2016 arrangerte delegasjonen dialogmøter om nordområdene med utenriksminister Børge Brende. Dialogmøtene er en oppfølging av Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011–2012)) om tettere kontakt mellom regjering og Storting i nordområdespørsmål og gjensidig informasjonsutveksling om aktuelle spørsmål. De har funnet sted to ganger årlig fra 2013. Fra Stortinget deltar representanter fra Stortingets arktiske delegasjon og andre internasjonale delegasjoner hvor nordområdesaker er aktuelle.

Den 3.–4. februar 2016 var delegasjonen vertskap for et møte mellom de nordiske delegasjonene til det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Formålet var informasjonsutveksling og dialog om det arktiske samarbeidet. Det deltok flere eksterne innledere.

Delegasjonsleder Sivertsen deltok ved markeringen av 10-årsjubileet for forskningsstasjonen «Troll» i Antarktis 15.–17. februar 2017.

Den 18. og. 19. august 2016 arrangerte delegasjonen møter under «Arendalsuka 2016». Arrangementene var i samarbeid med Arendalsuka, GRID Arendal, Arktisk Universitet (UArctic) og Arctic Economic Council. Tema for møtene var økonomisk samarbeid i Arktis med et særlig søkelys på Norge og Alaska og Arktisk råds 20-årsjubileum. Deltakerne i debatten var fra politikk og næringsliv, inkludert 10 deltakere fra Alaska.

14. og 15. september 2016 deltok delegasjonen med innlegg på tre konferanser i St. Petersburg, hvor temaene var norsk-russisk samarbeid i nord og utdanningssamarbeid i Arktis.

Arktisk parlamentarikerkonferanse i Ulan-Ude, Russland 14.–17. juni 2016

Den 12. arktiske parlamentarikerkonferansen ble arrangert i Ulan-Ude, Russland, med den russiske statsdumaen som vertskap.

Hovedtemaene på konferansen var:

  • Klimaendringer i Arktis i lys av klimaavtalen i Paris i 2015

  • Levevilkår for menneskene i Arktis

  • Nye muligheter i Arktis

Fra Stortinget deltok Eirik Sivertsen (A), Ingrid Heggø (A), Siri A. Meling (A), Margunn Ebbesen (H) og Jan-Henrik Fredriksen (FrP).

I egenskap av å være leder av Den arktiske parlamentarikerkomiteen var Eirik Sivertsen en av hovedtalerne på konferansen. I sitt innlegg tok Sivertsen blant annet opp viktigheten av å skape lokale og regionale ringvirkninger ved økonomisk aktivitet i nordområdene, samt betydningen av å involvere befolkningen som bor i Arktis i det arktiske samarbeidet. Øvrige norske medlemmer tok opp tema som bærekraftig økonomisk utvikling i nord, mulighetene som havet i nord gir, samt samarbeid for å bekjempe utbredelsen av miljøgifter i Arktis.

Deltakere på konferansen vedtok et sluttdokument rettet til sine nasjonale parlament og regjeringer, Arktisk råd og institusjonene til EU. Sluttdokumentet er vedlagt årsrapporten.

Planer for neste år

Delegasjonen vil fortsette å bidra til en levende og engasjert debatt om utviklingen i Arktis, nasjonalt og internasjonalt. Delegasjonen vil arbeide for å bedre kontaktene og samarbeidet med relevante medlemmer av Europaparlamentet i forbindelse med utarbeidelsen av en ny arktisk politikk i EU.

Som leder av Den arktiske parlamentarikerkomiteen vil Eirik Sivertsen arbeide med implementeringen av slutterklæringen fra konferansen i Ulan-Ude, blant annet ved deltakelse på Arktisk råds ministermøte i Alaska 10.–11. mai 2017 og kontakter med formannskapet i Arktisk råd.

Delegasjonen vil arbeide videre med mulighetene for å ta et parlamentarisk ansvar for spørsmål relatert til Antarktis.

Delegasjonen vil fortsette nordområdedialogen med regjeringen to ganger årlig.

Delegasjonen vil arrangere en delegasjonsreise i Norden.

Delegasjonen vil legge til rette for at varamedlemmer kan delta mer aktivt i arbeidet i delegasjonen.

Delegasjonen vil delta aktivt på møter og skape nye arenaer hvor arktiske spørsmål diskuteres, og gjennom kontakt med relevante aktører og samarbeidspartnere forme fremtidens arktiske politikk.

Oslo, den 16. september 2016

Eirik Sivertsen

delegasjonsleder