Innhold

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2020

Stortingets delegasjon til NATO PA for valgperioden 2017–2021 består av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Christian Tybring-Gjedde (Frp), leder

Erlend Wiborg (Frp)

Liv Signe Navarsete (Sp), nestleder

Hårek Elvenes (H)

Trond Helleland (H)

Lene Westgaard-Halle (H)

Sverre Myrli (A)1

Tellef Inge Mørland (A)2

Marianne Marthinsen (A)

Kari Elisabeth Kaski (SV)

1 Sverre Myrli erstattet Eirik Sivertsen (A) i oktober 2018.

2 Tellef Inge Mørland erstattet Nils Kristen Sandtrøen (A) i oktober 2019.

Komitévervene er fordelt som følger:

Komité

Medlemmer

Political Committee

Liv Signe Navarsete og Hårek Elvenes

Defence and Security Committee

Trond Helleland og Erlend Wiborg

Committee on the Civil Dimension of Security

Marianne Marthinsen og Tellef Inge Mørland

Economics and Security Committee

Christian Tybring-Gjedde og Kari Elisabeth Kaski

Science and Technology Committee

Sverre Myrli og Lene Westgaard-Halle

Mediterranean and Middle East Special Group

Erlend Wiborg og Lene Westgaard-Halle

Ukraine-NATO Interparliamentary Council

Liv Signe Navarsete og Sverre Myrli

Følgende representanter har verv i parlamentarikerforsamlingen:

Liv Signe Navarsete

Vice Chair (nestleder) i Political Committee (valgt under årlig sesjon i 2018 og er nå gjenvalgt frem til årlig sesjon i 2021)

Christian Tybring-Gjedde

General Rapporteur (hovedrapportør) i Economics & Security Committee (valgt under årlig sesjon i 2018 og er nå gjenvalgt frem til årlig sesjon i 2021)

Generelt

NATOs parlamentariske forsamling er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. NATO PA er ikke en del av NATO og har ingen formell beslutningsmyndighet overfor alliansen. Forsamlingen er likevel et viktig bindeledd mellom NATO og medlemslandenes parlamenter. Som ledd i arbeidet vedtar forsamlingen resolusjoner (anbefalinger) rettet til Det nordatlantiske råd (NAC) og til medlemslandenes regjeringer og nasjonalforsamlinger. NATOs generalsekretær taler vanligvis under forsamlingens sesjoner og gir skriftlige svar på forsamlingens resolusjoner.

NATOs 30 medlemsland er representert i NATO PA, i tillegg til 15 assosierte land og 8 nasjonale observatørdelegasjoner. I tillegg har Europaparlamentet, OSSEs parlamentarisk forsamling (OSSE PA) og Europarådets parlamentarisk forsamling (PACE) observatørstatus i NATO PA.

NATO PA møtes til en høst- og en vårsesjon, der høstsesjonen – «årlig sesjon» – er forsamlingens viktigste årlige arrangement. I tillegg organiseres det en rekke studiereiser og konferanser. Gjennom arbeidet i NATO PA får medlemmene innsikt i viktige sikkerhetspolitiske spørsmål og det transatlantiske samarbeidet som alliansen er bygget på. Kunnskapen kommer Stortinget til nytte gjennom arbeid i komiteer og i debatter.

NATO PA og covid-19-pandemien

Også NATO PAs arbeid ble i 2020 sterkt preget av covid-19-pandemien. Praktisk talt alle planlagte reiser og besøk ble avlyst fra tidlig mars. Etter dette kompenserte sekretariatet i Brussel for mangelen på fysiske møter gjennom å arrangere en rekke digitale møter og webinarer. Høstsesjonen ble i sin helhet avholdt digitalt fra 18. til 23. november.

Sekretariatet i Brussel fikk gjennomgående svært positive tilbakemeldinger fra medlemsdelegasjonene for sin evne til raskt å tilpasse seg en drastisk endret arbeidshverdag. Gode digitale løsninger har gjort at alle vanlige valg- og beslutningsprosesser har kunnet bli gjennomført også i pandemiåret.

Hovedtema i 2020

Pandemiens konsekvenser for sikkerhetspolitikken ble også satt på NATO PAs faglige dagsorden. Alle de fem underkomiteene i forsamlingen utarbeidet én rapport hver om innvirkningene av pandemien på deres fagområde. Som hovedrapportør i Economics and Security Committee var delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde ansvarlig for en rapport og en resolusjon om de globale økonomiske konsekvensene av pandemien. Blant hovedbudskapene var at internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å løse krisen, og at forsvarsbudsjettene ikke bør nedprioriteres til tross for de store økonomiske utfordringene pandemien forårsaker. Både rapporten og resolusjonen ble godt mottatt av forsamlingen og enstemmig vedtatt.

Utfordringene ved Kinas fremvekst var gjenstand for kraftig økt oppmerksomhet fra NATO PA i 2020. Forsamlingen uttrykte betydelig bekymring for at Kina forkaster de liberale demokratiske verdiene som NATO-landene bygger på, og for at landet – til dels med suksess – søker å eksportere sitt autoritære samfunnssystem til resten av verden. Samtidig tok forsamlingen til orde for at NATO må ha dialog med Kina der det er mulig, for kunne å løse uenigheter på en konstruktiv måte.

Christian Tybring-Gjedde var ansvarlig for den ene av tre rapporter fra NATO PA som omhandlet Kina i 2020. Temaet for Tybring-Gjeddes rapport var Kinas såkalte «silkeveiprosjekt» (BRI). Rapporten advarte om at dette gigantiske infrastrukturprosjektet risikerer å gjøre deltakende land, blant dem flere NATO-land, mer økonomisk og strategisk avhengig av Kina. Den omhandlet også Kinas interesser og rolle i Arktis og digital infrastruktur, herunder utbyggingen av 5G-nett. Også denne rapporten ble enstemmig vedtatt under den digitale høstsesjonen i november.

Blant andre viktige tema for NATO PA i 2020 kan nevnes den vedvarende trusselen Russlands militære ambisjoner innebærer for NATO, ønsket om et tettere samarbeid mellom EU og NATO, viktigheten av å opprettholde NATO-landenes militærteknologiske fortrinn og kvinners rolle på freds- og sikkerhetsfeltet.

NATOs generalsekretærs budskap under sesjonene

Under den digitale høstsesjonens plenumssesjon mandag 23. november deltok NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Stoltenberg advarte mot muligheten for at den pågående helsekrisen også kan bli en sikkerhetskrise, og oppfordret derfor medlemslandene til å opprettholde bevilgningene til sine forsvarsbudsjett på tross av pandemien.

Stoltenberg pekte på at Kinas fremvekst innebærer både muligheter og utfordringer, men understreket at NATOs medlemsland må stå sammen for å håndtere de sikkerhetspolitiske implikasjonene av Kinas stadig sterkere selvhevdelse. Generalsekretæren advarte dessuten mot en for rask tilbaketrekning av NATO-styrker fra Afghanistan i en tid der det pågår fredsforhandlinger for landet.

NATO 2030

Under NATOs toppmøte i London i desember 2019 vedtok medlemslandenes politiske ledere å iverksette en «refleksjonsprosess» for å styrke alliansen i en tid med økte politiske splittelser. Målet med prosessen, som senere ble omdøpt til «NATO 2030», er å gjøre alliansen enda mer politisk forent og militært sterk og i bedre stand til å understøtte global fred og sikkerhet. Det ble nedsatt en ekspertgruppe som leverte en rapport til generalsekretæren om temaet mot slutten av 2020. NATO PA leverte tidlig på høsten 2020 et samlet innspill til denne ekspertgruppen, på bakgrunn av individuelle innspill fra alle medlemsdelegasjonene. I tillegg utarbeidet forsamlingen en resolusjon om temaet, der det ble understreket at felles verdier og styrken i det transatlantiske forholdet er nøkkelen til NATOs suksess både i dag og i fremtiden. Det ble også tatt til orde for å fornye NATOs strategiske konsept for bedre å reflektere dagens sikkerhetssituasjon. Videre mente forsamlingen at NATO må fortsette å ha et «360 graders blikk» på utfordringer og trusler mot alliansens medlemsland, og at alle medlemslandene må søke å møte de målene om forsvarsbevilgninger som alliansen har vedtatt.

Ny president i NATO PA

Under den digitale høstsesjonen i november ble det amerikanske kongressmedlemmet Gerald Connolly (Demokratene) valgt som ny president i NATO PA. NATO PAs president sitter normalt i to år.

Delegasjonens planer i 2021

Ettersom covid-19-pandemien fortsatt pågår, er det pr. i dag usikkert når, og i hvor stor grad, NATO PA vil ha mulighet til å arrangere fysiske møter i 2021.

Som avtroppende General Rapporteur i Economics & Security Committee vil Christian Tybring-Gjedde utarbeide sin siste rapport for forsamlingen, der temaet vil være bevilgninger til forsvars- og sikkerhetsformål blant NATOs medlemsland. Tybring-Gjedde vil legge frem utkast til denne rapporten under vårsesjonen, og rapporten vil som vanlig bli lagt frem for endelig vedtak på høstsesjonen.

Oslo, den 14. januar 2020

Christian Tybring-Gjedde

delegasjonsleder