Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2011–2012)
  • Dato: 06.10.2011
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

I brev av 5. oktober 2011 fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe anmodes Stortingets valgkomité om å gjøre følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Ketil Solvik-Olsen etstatter Ulf Leirstein som medlem av finanskomiteen.

Ulf Leirstein erstatter Morten Ørsal Johansen som medlem av justiskomiteen.

Morten Ørsal Johansen erstatter Per-Willy Amundsen som medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Per-Willy Amundsen erstatter Ketil Solvik-Olsen som medlem av energi- og miljøkomiteen.

Under henvisning til § 14 siste ledd i Stortingets forretningsorden og anmodningen fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe har v a l g k omi t e e n i dag gjort følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Ketil Solvik-Olsen er innvalgt som medlem av finanskomiteen til erstatning for Ulf Leirstein, som trer ut av komiteen.

Ulf Leirstein er innvalgt som medlem av justiskomiteen til erstatning for Morten Ørsal Johansen, som trer ut av komiteen.

Morten Ørsal Johansen er innvalgt som medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen til erstatning for Per-Willy Amundsen, som trer ut av komiteen.

Per-Willy Amundsen er innvalgt som medlem av energi- og miljøkomiteen til erstatning for Ketil Solvik-Olsen, som trer ut av komiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 6. oktober 2011

Dag Terje Andersen

leder