Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innhold

Til Stortinget

Som følge av at Linda C. Hofstad Helleland har gått inn i regjeringen, skal en ledig plass i transport- og kommunikasjonskomiteen besettes.

Høyres stortingsgruppe har i brev av 17. desember 2015 anmodet om at Nikolai Astrup overføres fra energi- og miljøkomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen og at Torhild Aarbergsbotten innvelges i energi- og miljøkomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Nikolai Astrup er overført fra energi- og miljøkomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Torhild Aarbergsbotten er innvalgt i energi- og miljøkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 18. desember 2015

Olemic Thommessen

leder