Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Til Stortinget

Som følge av at det tidligere medlem av regjeringen, Henrik Asheim, har tatt sete som representant, og at representanten Anne Kristine Linnestad ikke lenger er medlem av Stortinget, skal en ledig plass i finanskomiteen besettes.

Høyres stortingsgruppe har anmodet om at Henrik Asheim innvelges i finanskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Henrik Asheim er innvalgt i finanskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 28. november 2017

Olemic Thommessen

leder