Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Til Stortinget

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 30. januar 2018 anmodet om følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Solveig Horne innvelges i justiskomiteen.

Per-Willy Amundsen innvelges i utenriks- og forsvarskomiteen.

Ulf Leirstein overføres fra justiskomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hanne Dyveke Søttar overføres fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Solveig Horne er innvalgt i justiskomiteen.

Per-Willy Amundsen er innvalgt i utenriks- og forsvarskomiteen.

Ulf Leirstein er overført fra justiskomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hanne Dyveke Søttar er overført fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 31. januar 2018

Olemic Thommessen

leder