Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 3 (2020–2021)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Venstres stortingsgruppe har i brev av 2. november 2020 anmodet om at Solveig Schytz overføres fra justiskomiteen til utdannings- og forskningskomiteen.

Det vises til Innst. 66 S (2020–2021), som omhandler endring av antall medlemmer i de ovennevnte komiteer.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endring i de faste komiteers sammensetning:

Solveig Schytz er overført fra justiskomiteen til utdannings- og forskningskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 26. november 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

leder