Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Arbeids- og sosialkomiteen (9)

 • Innst. 115 L (2018-2019)

  Prop. 34 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)
 • Innst. 108 S (2018-2019)

  Dokument 8:17 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø
 • Innst. 107 S (2018-2019)

  Dokument 8:11 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven
 • Innst. 98 S (2018-2019)

  Dokument 8:233 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget for å vise landets eldre den respekten de fortjener
 • Innst. 96 S (2018-2019)

  Dokument 8:7 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester – BERIKTIGET
 • Innst. 95 S (2018-2019)

  Meld. St. 5 (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 93 L (2018-2019)

  Prop. 12 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)
 • Innst. 92 S (2018-2019)

  Prop. 19 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 15 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Energi- og miljøkomiteen (7)

 • Innst. 106 S (2018-2019)

  Dokument 8:18 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon
 • Innst. 103 S (2018-2019)

  Prop. 22 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet, unntatt kap. 1473
 • Innst. 101 S (2018-2019)

  Prop. 18 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 57 S (2018-2019)

  Prop. 101 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker
 • Innst. 37 S (2018-2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om tilbaketrekking av Representantforslag 221 S (2017–2018) om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel
 • Innst. 34 L (2018-2019)

  Prop. 93 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Innst. 9 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Familie- og kulturkomiteen (13)

 • Innst. 104 S (2018-2019)

  Prop. 23 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet
 • Innst. 102 S (2018-2019)

  Prop. 26 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet
 • Innst. 91 S (2018-2019)

  Dokument 8:248 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester
 • Innst. 90 S (2018-2019)

  Prop. 97 S (2017–2018)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden
 • Innst. 89 S (2018-2019)

  Dokument 8:188 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Trond Giske, Arild Grande, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Ruth Grung om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon
 • Innst. 87 S (2018-2019)

  Dokument 8:12 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet
 • Innst. 83 L (2018-2019)

  Prop. 10 LS (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Innst. 82 S (2018-2019)

  Prop. 10 LS (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)
 • Innst. 67 L (2018-2019)

  Prop. 99 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)
 • Innst. 65 S (2018-2019)

  Dokument 8:229 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olav Urbø, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Ivar Odnes og Nils T. Bjørke om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
 • Innst. 64 S (2018-2019)

  Dokument 8:219 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft
 • Innst. 44 L (2018-2019)

  Prop. 4 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Innst. 14 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Finanskomiteen (10)

 • Innst. 120 S (2018-2019)

  Prop. 33 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2018
 • Innst. 26 S (2018-2019)

  Prop. 114 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018
 • Innst. 25 L (2018-2019)

  Prop. 110 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Innst. 24 S (2018-2019)

  Prop. 104 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) – Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt
 • Innst. 23 L (2018-2019)

  Prop. 104 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)
 • Innst. 22 L (2018-2019)

  Prop. 98 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Innst. 5 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, statens lånebehov og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2018-2019)

  Prop. 1 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2019 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2018-2019)

  Prop. 1 LS (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2019
 • Innst. 2 S (2018-2019)

  Meld. St. 1 (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2019 og forslaget til statsbudsjett for 2019

Helse- og omsorgskomiteen (11)

 • Innst. 97 S (2018-2019)

  Dokument 8:245 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Per Olaf Lundteigen om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Innst. 94 L (2018-2019)

  Prop. 13 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
 • Innst. 43 S (2018-2019)

  Meld. St. 15 (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
 • Innst. 40 S (2018-2019)

  Dokument 8:216 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjersti Toppe og Nicholas Wilkinson om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv
 • Innst. 39 S (2018-2019)

  Dokument 8:209 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag og Siv Henriette Jacobsen om styrking av norsk tannhelse
 • Innst. 38 S (2018-2019)

  Dokument 8:141 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk
 • Innst. 33 S (2018-2019)

  Dokument 8:230 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft
 • Innst. 32 S (2018-2019)

  Dokument 8:225 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester
 • Innst. 31 S (2018-2019)

  Dokument 8:226 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund
 • Innst. 29 L (2018-2019)

  Prop. 83 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Innst. 11 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Justiskomiteen (12)

 • Innst. 105 L (2018-2019)

  Prop. 9 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Innst. 100 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019) unntatt punktet om kap. 480, og kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 80 L (2018-2019)

  Prop. 115 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Innst. 79 S (2018-2019)

  Dokument 8:165 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger
 • Innst. 78 S (2018-2019)

  Dokument 6 (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter – BERIKTIGET
 • Innst. 76 S (2018-2019)

  Prop. 105 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
 • Innst. 75 L (2018-2019)

  Prop. 105 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
 • Innst. 71 S (2018-2019)

  Dokument 8:152 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett
 • Innst. 56 S (2018-2019)

  Prop. 2 S (2018–2019) Meldingsdel

  Innstilling fra justiskomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017–2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)
 • Innst. 55 S (2018-2019)

  Prop. 2 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner)
 • Innst. 35 L (2018-2019)

  Prop. 120 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Innst. 6 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Kommunal- og forvaltningskomiteen (12)

 • Innst. 119 S (2018-2019) (Midlertidig)

  Meld. St. 6 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Oppgaver til nye regioner
 • Innst. 118 S (2018-2019)

  Prop. 20 S (2018–2019) unntatt kap. 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 117 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2018-2019)

  Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 86 S (2018-2019)

  Dokument 8:238 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner
 • Innst. 85 S (2018-2019)

  Meld. St. 18 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2017
 • Innst. 84 S (2018-2019)

  Dokument 8:3 S (2018–2019), Dokument 8:4 S (2018–2019), Dokument 8:25 S (2018–2019), Dokument 8:29 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner
 • Innst. 74 L (2018-2019)

  Prop. 111 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Innst. 72 L (2018-2019)

  Prop. 117 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Innst. 59 S (2018-2019)

  Meld. St. 16 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017
 • Innst. 36 L (2018-2019)

  Prop. 5 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Innst. 16 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (7)

 • Innst. 88 S (2018-2019)

  Dokument 3:11 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 • Innst. 63 S (2018-2019)

  Dokument 3:1 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 62 S (2018-2019)

  Dokument 3:12 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 • Innst. 61 S (2018-2019)

  Dokument 3:10 (2017–2018)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 • Innst. 60 S (2018-2019)

  Dokument 3:8 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 • Innst. 53 S (2018-2019)

  Dokument 3:9 (2017–2018)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 • Innst. 10 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Næringskomiteen (7)

 • Innst. 110 S (2018-2019)

  Prop. 29 S (2018–2019)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 109 S (2018-2019)

  Prop. 22 S (2018–2019) kap. 1473 og Prop. 24 S (2018–2019) unntatt kap. 926

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet – kap. 1473 - BERIKTIGET
 • Innst. 70 L (2018-2019)

  Prop. 100 L (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
 • Innst. 27 L (2018-2019)

  Prop. 112 L (2017–2018)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)
 • Innst. 21 S (2018-2019)

  Prop. 119 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)
 • Innst. 18 S (2018-2019)

  Prop. 118 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)
 • Innst. 8 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Stortingets presidentskap (4)

 • Innst. 122 S (2018-2019) (Midlertidig)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon
 • Innst. 58 S (2018-2019)

  Dokument 19 (2017–2018) – unntatt punkt 6

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Rapport fra utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemder som Stortinget oppnevner
 • Innst. 54 L (2018-2019)

  Dokument 8:108 LS (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad og Marius Meisfjord Jøsevold om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer
 • Innst. 1 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen (12)

 • Innst. 111 S (2018-2019)

  Prop. 17 S (2018–2019) og Prop. 20 S (2018–2019), kap. 542

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542
 • Innst. 73 L (2018-2019)

  Prop. 6 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Innst. 66 S (2018-2019)

  Dokument 8:22 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane
 • Innst. 50 S (2018-2019)

  Prop. 103 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold
 • Innst. 49 S (2018-2019)

  Prop. 102 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna, i Nordland
 • Innst. 48 S (2018-2019)

  Dokument 8:21 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog
 • Innst. 47 S (2018-2019)

  Prop. 113 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø–Seljord i Telemark
 • Innst. 46 S (2018-2019)

  Dokument 8:5 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren
 • Innst. 45 S (2018-2019)

  Dokument 8:23 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39
 • Innst. 42 L (2018-2019)

  Prop. 91 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter – BERIKTIGET
 • Innst. 41 S (2018-2019)

  Prop. 91 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter
 • Innst. 13 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Utdannings- og forskningskomiteen (6)

 • Innst. 99 S (2018-2019)

  Prop. 21 S (2018–2019) og Prop. 24 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet – kap. 926
 • Innst. 77 S (2018-2019)

  Dokument 8:234 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning
 • Innst. 52 S (2018-2019)

  Dokument 8:223 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad
 • Innst. 51 S (2018-2019)

  Dokument 8:231 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste
 • Innst. 30 S (2018-2019)

  Dokument 8:222 S (2017–2018 )

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass
 • Innst. 12 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Utenriks- og forsvarskomiteen (8)

 • Innst. 113 S (2018-2019)

  Prop. 27 S (2018–2019) og Prop. 28 S (2018–2019), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Prop. 27 S (2018–2019) om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet, og Prop. 28 S (2018–2019), kap. 480, om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 112 S (2018-2019)

  Prop. 16 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 81 S (2018-2019)

  Meld. St. 19 (2017–2018)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 69 S (2018-2019)

  Meld. St. 17 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Partnerland i utviklingspolitikken
 • Innst. 68 S (2018-2019)

  Dokument 8:13 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon
 • Innst. 28 S (2018-2019)

  Dokument 8:203 S (2017–2018) og Dokument 8:220 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader, og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Petter Eide om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste
 • Innst. 17 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2019
 • Innst. 7 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) – unntatt Del III Spesielle tema, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) og kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Valgkomiteen (2)

 • Innst. 20 S (2018-2019)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 19 S (2018-2019)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling