Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Arbeids- og sosialkomiteen (13)

 • Innst. 109 L (2022-2023)

  Prop. 9 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)
 • Innst. 108 L (2022-2023)

  Prop. 131 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)
 • Innst. 106 L (2022-2023)

  Prop. 7 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (kapittel 8 og 9) og arbeidsmiljøloven
 • Innst. 65 L (2022-2023)

  Prop. 3 L (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022
 • Innst. 62 S (2022-2023)

  Dokument 8:1 S (2022–2023)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Tobias Drevland Lund om et mer tilgjengelig Nav
 • Innst. 54 S (2022-2023)

  Dokument 8:279 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen
 • Innst. 53 L (2022-2023)

  Prop. 133 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)
 • Innst. 52 S (2022-2023)

  Dokument 8:271 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Emma Watne om å bedre ME-sykes trygderettigheter
 • Innst. 51 S (2022-2023)

  Dokument 8:278 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emma Watne, Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Tobias Drevland Lund om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense
 • Innst. 50 L (2022-2023)

  Prop. 139 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt) – BERIKTIGET
 • Innst. 33 L (2022-2023)

  Prop. 71 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)
 • Innst. 30 S (2022-2023)

  Dokument 8:259 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland og Erlend Wiborg om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister
 • Innst. 27 S (2022-2023)

  Dokument 8:144 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar og Hege Bae Nyholt om å sikre reell streikerett

Energi- og miljøkomiteen (5)

 • Innst. 105 L (2022-2023)

  Prop. 11 L (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
 • Innst. 81 L (2022-2023)

  Prop. 143 L (2021–2022)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)
 • Innst. 25 S (2022-2023)

  Redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen, Dokument 8:281 S (2021–2022), Dokument 8:282 S (2021–2022), Dokument 8:283 S (2021–2022), Dokument 8:284 S (2021–2022), Dokument 8:285 S (2021–2022), Dokument 8:286 S (2021–2022), Dokument 8:287 S (2021–2022), Dokument 8:288 S (2021–2022) og Dokument 8:289 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 19. september 2022 av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen samt ni representantforslag innenfor temaet energi
 • Innst. 18 L (2022-2023)

  Prop. 144 L (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)
 • Innst. 9 S (2022-2023) (Midlertidig)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Familie- og kulturkomiteen (1)

 • Innst. 63 S (2022-2023)

  Meld. St. 7 (2022–2023)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021–2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Finanskomiteen (11)

 • Innst. 127 S (2022-2023) (Midlertidig)

  Dokument 8:38 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim, Helge Orten og Ove Trellevik om at det ikkje skal innførast normprissystem ved grunnrenteskatt på havbruk
 • Innst. 111 L (2022-2023)

  Prop. 30 L (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)
 • Innst. 90 S (2022-2023)

  Dokument 8:24 S (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug om innhenting av Høyesteretts vurdering av om forslag til økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft fra januar 2022, samt innføring av høyprisbidrag fra september 2022, er i strid med Grunnloven § 97 om at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft
 • Innst. 75 L (2022-2023)

  Prop. 130 L (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)
 • Innst. 71 S (2022-2023)

  Prop. 138 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF
 • Innst. 67 L (2022-2023)

  Prop. 2 L (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om låneformidling (låneformidlingsloven)
 • Innst. 34 S (2022-2023)

  Prop. 142 S (2021–2022), unntatt kap. 1820 post 75

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)
 • Innst. 20 S (2022-2023)

  Prop. 142 S (2021–2022), kap. 1820 post 75

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 4 L (2022-2023) (Midlertidig)

  Prop. 1 LS (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2023 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2022-2023) (Midlertidig)

  Prop. 1 LS (2022–2023), Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2023
 • Innst. 2 S (2022-2023)

  Meld. St. 1 (2022–2023), Prop. 1 S (2022–2023), Prop. 1 S Tillegg 1 (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2023 og forslaget til statsbudsjett for 2023

Helse- og omsorgskomiteen (7)

 • Innst. 104 L (2022-2023)

  Prop. 5 L (2022–2023)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)
 • Innst. 84 S (2022-2023)

  Dokument 8:263 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om et helseregister for sjøfolk
 • Innst. 83 S (2022-2023)

  Dokument 8:264 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, om at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging
 • Innst. 42 S (2022-2023)

  Dokument 8:246 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sara Bell, Kathy Lie, Grete Wold og Marian Hussein om å styrke fastlegeordningen
 • Innst. 38 S (2022-2023)

  Dokument 8:247 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Silje Hjemdal, Hans Andreas Limi, Terje Halleland, Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om like konkurransevilkår for servicehandelsnæringen
 • Innst. 37 S (2022-2023)

  Dokument 8:252 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Lan Marie Nguyen Berg om å sikre migrenepasienter som har fått individuell refusjon ved bruk av CGRP-hemmere – BERIKTIGET
 • Innst. 36 S (2022-2023)

  Dokument 8:256 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Sara Bell, Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad om helhetlig barnepalliasjon– BERIKTIGET

Justiskomiteen (15)

 • Innst. 101 S (2022-2023)

  Dokument 8:158 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i norsk lovgivning
 • Innst. 100 S (2022-2023)

  Dokument 8:167 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Grunde Almeland og Alfred Jens Bjørlo om bedre personvern på sosiale medier
 • Innst. 99 S (2022-2023)

  Dokument 8:242 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Per-Willy Amundsen om ikke å bistå med henting av voksne terrorister til Norge
 • Innst. 98 S (2022-2023)

  Prop. 108 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 97 S (2022-2023)

  Dokument 8:255 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en uavhengig granskning av Spesialenheten for politisaker
 • Innst. 96 S (2022-2023)

  Dokument 8:257 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Ingunn Foss om gjennomgang av ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse og alternativer til denne
 • Innst. 93 S (2022-2023)

  Dokument 8:261 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om kontroll ved fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning
 • Innst. 92 S (2022-2023)

  Dokument 8:29 S (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om utsettelse av ikrafttredelse av voldserstatningsloven
 • Innst. 91 L (2022-2023)

  Prop. 12 L (2022–2023)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 (Koronautvalget), og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel)
 • Innst. 78 L (2022-2023)

  Prop. 121 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen
 • Innst. 64 S (2022-2023)

  Dokument 8:218 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Erlend Svardal Bøe, Ingunn Foss, Turid Kristensen, Tage Pettersen, Sveinung Stensland og Tone Wilhelmsen Trøen om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap
 • Innst. 59 S (2022-2023)

  Dokument 8:169 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik om klagemulighet etter avslag på innsyn etter offentlighetsloven
 • Innst. 57 S (2022-2023)

  Dokument 8:232 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en norsk offentlig utredning om politiskandalen
 • Innst. 56 S (2022-2023)

  Dokument 8:235 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om forsterket innsats for å bekjempe menneskehandel, vår tids slaveri
 • Innst. 45 S (2022-2023)

  Dokument 8:159 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby og Abid Raja om å sikre oppreisning til mennesker som har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk

Kommunal- og forvaltningskomiteen (9)

 • Innst. 103 L (2022-2023)

  Prop. 10 L (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen
 • Innst. 85 L (2022-2023)

  Prop. 132 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
 • Innst. 82 L (2022-2023)

  Prop. 137 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)
 • Innst. 80 S (2022-2023)

  Dokument 8:2 S (2022–2023)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad om å justere grensa mellom Sandnes og Strand kommunar, slik at Forsand-delen av Sandnes kommune blir ein del av Strand kommune
 • Innst. 77 S (2022-2023)

  Dokument 8:262 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om skjerpa klimakrav til bygg
 • Innst. 41 S (2022-2023)

  Dokument 8:239 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Charlotte Spurkeland, Ove Trellevik, Nikolai Astrup og Mudassar Kapur om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak – BERIKTIGET
 • Innst. 40 S (2022-2023)

  Dokument 8:240 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati om opprettelse av asylmottak i utlandet etter dansk eller britisk modell
 • Innst. 39 S (2022-2023)

  Dokument 8:241 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om midlertidig stans i mottak av kvoteflyktninger
 • Innst. 35 L (2022-2023)

  Prop. 125 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (2)

 • Innst. 115 S (2022-2023) (Midlertidig)

  Dokument 12:19 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen og Emilie Enger Mehl om endring i § 120 a (om pengeeining)
 • Innst. 114 S (2022-2023) (Midlertidig)

  Dokument 12:1 (2018–2019), Dokument 12:17 (2019–2020) og Dokument 12:24 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag for behandling i Stortinget), Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85 a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger) og Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om endring i § 49 og ny § 75 a (om folkeforslag og folkeavstemninger)

Næringskomiteen (14)

 • Innst. 95 S (2022-2023)

  Dokument 8:269 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og Sofie Høgestøl om en omstillingspakke for Finnmark
 • Innst. 94 S (2022-2023)

  Dokument 8:270 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Sara Bell om å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk
 • Innst. 89 S (2022-2023)

  Prop. 140 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler
 • Innst. 88 L (2022-2023)

  Prop. 140 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.)
 • Innst. 87 S (2022-2023)

  Prop. 124 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)
 • Innst. 86 L (2022-2023)

  Prop. 124 LS (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler)
 • Innst. 79 L (2022-2023)

  Prop. 136 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)
 • Innst. 76 S (2022-2023)

  Dokument 8:265 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om bedre dyrevelferd ved hundeavl
 • Innst. 73 L (2022-2023)

  Prop. 135 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)
 • Innst. 61 S (2022-2023)

  Dokument 8:248 S (2021–2022)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Terje Halleland, Tor André Johnsen, Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om en ny vår for mineralnæringen
 • Innst. 60 S (2022-2023)

  Dokument 8:249 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad og Terje Hansen om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene
 • Innst. 58 S (2022-2023)

  Dokument 8:244 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kathy Lie om et nasjonalt løft for kreative næringer
 • Innst. 47 S (2022-2023)

  Prop. 6 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)
 • Innst. 46 S (2022-2023)

  Dokument 8:36 S (2022–2023)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Westgaard-Halle, Sivert Bjørnstad, Alfred Jens Bjørlo og Rasmus Hansson om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå – BERIKTIGET

Stortingets presidentskap (3)

 • Innst. 107 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av riksvalgstyre for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026
 • Innst. 102 L (2022-2023)

  Stortingsvedtak 929 (2020–2021), Stortingsvedtak 984 (2020–2021) og Dokument 8:7 L (2022–2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, EOS-kontrolloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å gi Forsvarets ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon
 • Innst. 1 S (2022-2023)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2023

Transport- og kommunikasjonskomiteen (5)

 • Innst. 72 S (2022-2023)

  Dokument 8:11 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om å stoppe oppsplitting av jernbanen og slå sammen Vy og Flytoget
 • Innst. 69 S (2022-2023)

  Dokument 8:4 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om en rettferdig og klimavennlig flyavgift
 • Innst. 66 S (2022-2023)

  Dokument 8:17 S (2022–2023)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bro ved Tretten
 • Innst. 55 S (2022-2023)

  Dokument 8:273 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Liv Kari Eskeland, Erlend Larsen, Helge Orten, Svein Harberg, Aleksander Stokkebø og Sandra Bruflot om økt kompleksitet i testingen av autonome kjøretøy
 • Innst. 29 S (2022-2023)

  Dokument 8:251 S (2021–2022)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Helge André Njåstad og Silje Hjemdal om å sikra at innbyggjarane i Nordvik, Søfteland og Kalandseid slepp å betala bompengar for ein veg dei ikkje nyttar

Utdannings- og forskningskomiteen (5)

 • Innst. 49 S (2022-2023)

  Dokument 8:13 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om en skole for barnets beste, ikke politisk prestisje
 • Innst. 48 S (2022-2023)

  Dokument 8:12 S (2022–2023)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om en skole uten profitt
 • Innst. 44 S (2022-2023)

  Dokument 8:274 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henrik Asheim, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Jan Tore Sanner og Erna Solberg om styrking av videregående opplæring for voksne
 • Innst. 43 S (2022-2023)

  Dokument 8:272 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland, Guri Melby, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å styrke Students at Risk-ordningen
 • Innst. 28 S (2022-2023)

  Dokument 8:250 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Hadle Rasmus Bjuland om å etablere medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger

Utenriks- og forsvarskomiteen (13)

 • Innst. 113 S (2022-2023)

  Prop. 20 S (2022–2023) kap. 480 og 481 og romertall II

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 112 S (2022-2023)

  Prop. 29 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 110 S (2022-2023)

  Prop. 18 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 74 L (2022-2023)

  Prop. 134 L (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)
 • Innst. 70 S (2022-2023)

  Dokument 8:10 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om at Norge stanser handel med mat, fôr og fôrråvarer med Russland og utvider havneforbudet for russiske fartøy til å omfatte fiskefartøy
 • Innst. 68 S (2022-2023)

  Dokument 8:8 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU
 • Innst. 32 S (2022-2023)

  Dokument 8:268 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og Sofie Høgestøl om å fjerne det særnorske unntaket for alle fiskefartøy fra havneforbudet
 • Innst. 31 S (2022-2023)

  Dokument 8:266 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Sofie Høgestøl, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å styrke handel og samarbeid mellom Norge og Republikken Kina (Taiwan)
 • Innst. 24 S (2022-2023)

  Meld. St. 14 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 23 S (2022-2023)

  Dokument 8:258 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Ola Elvestuen om mer nordisk forsvarssamarbeid
 • Innst. 22 S (2022-2023)

  Dokument 8:243 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og Grunde Almeland om en ny norsk EU-utredning
 • Innst. 17 S (2022-2023)

  Prop. 1 S (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2023
 • Innst. 7 S (2022-2023) (Midlertidig)

  Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Valgkomiteen (3)