Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Energi- og miljøkomiteen (31)

 • Innst. 402 S (2017-2018)

  Dokument 8:217 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Åsmund Aukrust om CO2-transport og -lagring
 • Innst. 368 S (2017-2018)

  Prop. 80 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten
 • Innst. 326 S (2017-2018)

  Dokument 8:180 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder
 • Innst. 325 S (2017-2018)

  Dokument 8:77 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer
 • Innst. 324 S (2017-2018)

  Dokument 8:185 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om en ny, supplerende nasjonalparkplan
 • Innst. 323 S (2017-2018)

  Dokument 8:211 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter
 • Innst. 322 S (2017-2018)

  Dokument 8:182 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind
 • Innst. 287 S (2017-2018)

  Dokument 8:153 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Else-May Botten og Espen Barth Eide om likebehandling av kjøretøy for avfalls-basert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen
 • Innst. 286 S (2017-2018)

  Dokument 8:155 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
 • Innst. 253 S (2017-2018)

  Meld. St. 41 (2016–2017) og Dokument 8:16 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020
 • Innst. 252 S (2017-2018)

  Dokument 8:112 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina Barstad og Arne Nævra om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund
 • Innst. 251 S (2017-2018)

  Dokument 8:195 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide og Marit Arnstad om å utsette spørsmålet om navnebytte for Statoil slik at saken kan drøftes i Stortinget
 • Innst. 206 S (2017-2018)

  Dokument 8:114 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade
 • Innst. 205 S (2017-2018)

  Dokument 8:90 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Gina Knutson Barstad, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Per Espen Stoknes om vern av Øystesevassdraget
 • Innst. 204 S (2017-2018)

  Dokument 8:86 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Emilie Enger Mehl om endringer i rovviltpolitikken
 • Innst. 203 S (2017-2018)

  Dokument 8:51 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden
 • Innst. 202 S (2017-2018)

  Dokument 8:30 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter
 • Innst. 201 S (2017-2018)

  Dokument 8:28 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor
 • Innst. 200 S (2017-2018)

  Dokument 8:107 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om kraftkabler til utlandet
 • Innst. 180 S (2017-2018)

  Dokument 8:87 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Nils T. Bjørke om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille
 • Innst. 178 S (2017-2018)

  Prop. 4 S (2017–2018)

  Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken
 • Innst. 177 S (2017-2018)

  Dokument 8:14 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om utjamning av nettariffane
 • Innst. 176 L (2017-2018)

  Prop. 6 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
 • Innst. 175 L (2017-2018)

  Prop. 5 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)
 • Innst. 130 S (2017-2018)

  Dokument 8:27 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel
 • Innst. 129 S (2017-2018)

  Dokument 8:31 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner
 • Innst. 128 S (2017-2018)

  Dokument 8:106 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge
 • Innst. 127 S (2017-2018)

  Meld. St. 45 (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi
 • Innst. 74 S (2017-2018)

  Prop. 14 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 73 S (2017-2018)

  Prop. 18 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 9 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)