Vedlegg 1: Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til Stortingets presidentskap, datert 30. oktober 2007

Korrigering av trykkfeil i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak

St.prp. nr. 1 (2007-2008) inneholder dessverre noen uklarheter og feil.

Side 51

I avsnitt 2.7.1 Trygdeavgifter m.m, tredje avsnitt, andre setning står det:

"Dette må ses i sammenheng med at fødsels- og adopsjonsrettighetene til denne gruppen forbedres fra og med samme tidspunkt."

Det skal stå:

"Dette må ses i sammenheng med at fødsels- og adopsjonsrettighetene til denne gruppen forbedres fra og med 1. juli 2008."

Side 69

I avsnitt 3.5.3 Engangsavgift på motorvogner mv. (kap. 5536 post 71) under overskriften Vrakpantavgift, 3. avsnitt står det:

"Som et tiltak for å framskynde utrangeringen av de mest forurensende kjøretøyene, foreslår regjeringen at vrakpanten økes i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 fra dagens nivå på 1 500 kroner til 5 000 kroner for kjøretøyene med høyest utslipp av partikler og NOX."

Det skal stå:

"Som et tiltak for å framskynde utrangeringen av de mest forurensende kjøretøyene, foreslår regjeringen at vrakpanten økes i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 fra dagens nivå på 1 500 kroner til 5 000 kroner for kjøretøyene med høyest utslippskostnad knyttet til samlet utslipp av partikler og NOX."

Side 69

Det er også en trykkfeil i årstallene for to typer kjøretøy i Tabell 3.2 Kriterier for utbetaling av forhøyet vrakpant:

Busser: "Diesel 3 500 < TTV < 7 500 kg……..1992" endres til "Diesel 3 500 < TTV < 7 500 kg……..1995"

Lastebiler: "Diesel 3 500 < TTV < 7 500 kg……..1992" endres til "Diesel 3 500 < TTV < 7 500 kg……..1995"

Side 72

I avsnitt 3.5.4 Årsavgift på motorvogner mv. (kap. 5536 post 72) under overskriften Forhøyet vrakpant, andre setning står det:

"For å stimulere til å skifte ut eldre forurensende kjøretøy, foreslås vrakpanten øket i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 fra dagens nivå på 1 500 kroner til 5 000 kroner for de kjøretøyene med høyeste utslipp av NOX og partikler."

Det skal stå:

"For å stimulere til å skifte ut eldre forurensende kjøretøy, foreslås vrakpanten øket i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 fra dagens nivå på 1 500 kroner til 5 000 kroner for de kjøretøyene med høyeste utslippskostnad knyttet til samlet utslipp av NOX og partikler."

Side 118

I forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2008 (kap. 5521 post 70) § 3 bokstav f står det:

"formidling av tjenester som nevnt i bokstavene b og c."

Det skal stå:

"formidling av tjenester som nevnt i bokstav b og tjenester som nevnt i bokstav c når det gjelder avgiftspliktig utleie."

Side 132

I forslag til vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. (kap. 5542 post 70) står det i § 3 nr. 15:

"Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på mineralolje til følgende anvendelsesområder:

15. til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolleybuss."

Det skal stå:

"Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på mineralolje til følgende anvendelsesområder:

15. til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet."

Begrunnelse:

Skinnegående transport er fritatt for el-avgift. Fritaket omfatter også trolley-busser. For å sikre likebehandling av mineralolje og elektrisitet er det i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak foreslått at skinnegående transport også fritas fra fyringsoljeavgift. Fritaket er utformet på samme måte som fritaket for el-avgift, jf. utkast til avgiftsvedtak § 3 ny nr. 15. En trolley-buss er en elektrisk drevet buss som får strøm fra en kjøreledning opphengt over kjørebanen. Siden trolley-busser kun bruker elektrisitet til framdrift, er det ikke relevant å gi trolley-busser fritak fra grunnavgiften på fyringsolje. Mineralolje til framdrift av motorvogn, herunder busser, ilegges autodieselavgift og er allerede unntatt fra fyringsoljeavgiften, jf. vedtaket § 2 bokstav b.

Side 144

I forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2008, vedtak IV står det:

"Departementet gis fullmakt til å iverksette endringer i GSP-ordningen slik som foreslått, samt besørge de nødvendige ratifikasjoner overfor WTO og UNCTAD."

Det skal stå:

"Departementet gis fullmakt til å iverksette endringer i GSP-ordningen slik som foreslått, samt besørge de nødvendige notifikasjoner."

Finansdepartementet ber om at det blir tatt hensyn til rettingene ovenfor i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.