4. Rammeområde 22 - skatter og avgifter

4.1 Sammendrag fra St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Tabell 5.1 Oversikt over kapitler og poster under rammeområde 22

Kap.

Post

Formål

St.prp. nr. 1

Inntekter i hele kroner

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt

170 500 000 000

70

Toppskatt mv.

21 000 000 000

72

Fellesskatt

148 100 000 000

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene

1 400 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

2 700 000 000

70

Avgift

2 700 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

180 000 000 000

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

111 300 000 000

74

Arealavgift mv.

1 200 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

3 300 000 000

70

Avgift

3 300 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinental­sokkelen

800 000 000

70

Avgift

800 000 000

5511

Tollinntekter

2 027 000 000

70

Toll

1 945 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

82 000 000

5521

Merverdiavgift

190 700 000 000

70

Avgift

190 700 000 000

5526

Avgift på alkohol

11 040 000 000

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer

11 040 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer

7 317 000 000

70

Avgift

7 317 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

46 073 000 000

71

Engangsavgift på motorvogner mv.

20 009 000 000

72

Årsavgift

7 898 000 000

73

Vektårsavgift

369 000 000

75

Omregistreringsavgift

2 267 000 000

76

Avgift på bensin

8 065 000 000

77

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og fritidsbåt (dieselavgift)

7 465 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

385 000 000

71

Avgift på båtmotorer

385 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

6 187 000 000

70

Forbruksavgift

6 187 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 332 000 000

70

Avgift på mineralolje

1 224 000 000

71

Avgift på smøreolje

108 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

4 863 000 000

70

CO2-avgift

4 708 000 000

71

Svovelavgift

155 000 000

5546

Avgift